ДОКУМЕНТИ на БРС

Заплащане според труда, работа според способностите! (Чл. 7, Икономически права, Харта)

0ДОКУМЕНТИ
НА БЪЛГАРСКИЯ РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

СЪДЪРЖАНИЕ:

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
ПРАВИЛА И РЕД
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ
СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
ЛОГО
(официална емблема)
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО
ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ
     ПЕСНИ:
РАБОТНИЦИ, РАБОТНИЧКИ!
ДРУЖНА ПЕСЕН ДНЕС ДА ЕКНЕ!

 

1
(горе)
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

(променен с протокол от 26.01.2008)

Чл.1   /1/. Този акт удостоверява настъпилите промени вследствие решения  на  общото събрание на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност проведено в гр.Варна на 26 януари 2008 г. и урежда правилата за неговата работа.
/2/  Учредители и нови членове на това сдружение са следните физически лица:

Клон Варна

1. Васил Петров Жеков – гр.Варна,кв.”Чайка” ,бл.4, вх.А , ап. 37
2. Димитър Георгиев Чанев – гр.Варна, ул.”Петра” №6, ет 5, ап.67
3. Зюлкюф Ахмед Бурук – гр. Преслав, ул. “Неофит Рилски”  № 15 вх.”Г” ап.67
4. Пламен Александров Савов – гр.Варна, ул.”Зеленика”,бл.22, ет.1,ап.3
5. Йордан Костов Жеков – гр.Варна, ул.”П.Евтимий” № 40, вх.  “В” ет.3, ап.9
6. Светлозар Андреев Михайлов – гр. Варна, ул. “Петра” № 6, ет. 8, ап. 75
7. Антон Димитров Людсканов – гр. Варна, ж.к.Вл.Варненчик, бл.229, вх 4, ет.3, ап.115
8. Георги Иванов Георгиев – гр. Варна, ул. Т.Влайков-14 А

Клон Русе

 1. Петър Ненов Йорданов -от гр. Русе, ул.”Мальовица” № 35, вх.1,бл2 ап.3

 2. Любомир Иванов Иванов – от гр. Русе, ул. “Баба Тонка” № 15, ет.5, ап.10

 3. Боян Станев Зорчев- от гр.Русе, ж.к. “Възраждане,ул.“св.св.Кирил и Методий”№ 47,вх. 2,ап. 2

 4. Наталия Антонова Иванова – от гр. Русе, ул. “Малевска планина” № 8

 5. Йордан Стоянов Данев – от гр. Русе, бул. “Гоце Делчев” № 30, вх. А, ет.1, ап.3

 6. Ивайло Христов Христов – от гр. Русе, бул.” Гоце Делчев” № 14, вх. 1, ет. 1,ап. 1

Клон Добрич

15. Дончо Йорданов Кондов – от  гр. Добрич, к-с “Добротица” бл.14, вх. Г, ап.11
16. Георги Колев Димитров  – от гр. Добрич, ул. “Любен Каравелов” № 3 ет.4 ап.11
17. Снежана Добрева Стефанова –от гр. Добрич, ул. “Кирил и Методи” №36, вх.В, ап.3
18. Станимир Владимиров Иванов – от гр. Добрич, ул.”Христо Ботев” № 27
19. Тодор Стоянов Жеков – от с. Средина, община Ген.Тошево,

Член на Сдружението от гр.София
20. Венцеслав Божилов Кърпачев от гр.София, кв.Хаджи Димитър, бл. 73Б, вх.Б, ап.26,

Член на Сдружението от гр.Стара Загора
21. акад.Наско Стефанов Гелимачев от гр.Ст.Загора ул.”Единство” №28А,ап №31,

Чл.2  /1/  Сдружението с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност се нарича БЪЛГАРСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

/2/   Адресът на сдружението е: гр.София, кв.Хаджи Димитър, бл. 73Б, вх.Б, ап.26,
           /3/ Сдружението може да разкрива клонове във всички областни градове. Управителите на клоновете представляват юридическото лице с нестопанска цел за дейността на клона.
/4/  Сдружението може да създава и изгражда свои структури по отрасли и професии.

Чл.3  /1/   Целта на сдружението “БЪЛГАРСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ” /БРС/е просвещаване, подпомагане и защита интересите на хората на наемния труд и останалите слоеве от населението;
/2/ развитието  и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, повишаване  културата и образоваността на работниците;
/3/ подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата нуждаещи се от грижи;
/4/ подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация;
/5/  защита на човешките права на работниците.
/6/ Средствата за постигане на целта ще бъдат: читалищно- просветна дейност – включително и издателска, клубна и консултантска дейност, публични събрания, осигуряване на средства за осъществяване на дейността по всички законови начини;
/7/ Сдружението ще разкрива учебни центрове /след получаване на лиценз от агенцията по акредитация  към МС/. В тях ще се обучават работници за получаване на нови квалификации и професии, както и за повишаване на квалификации.

Чл.4 /1/  Основен предмет на дейност на сдружението е ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ /правата/ НА НАЕМНИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ !
/2/ За подпомагане на основната си дейност, сдружението  може да извършва и допълнителна стопанска дейност: преводи и издателска дейност; внос-износ на съответната техника, консумативи и други необходими пособия; покупко-продажба на информационни носители; строителна дейност; санаториално-възстановителна и ресторантьорска дейност; помощно стопанска и транспортна дейност за нуждите на сдружението; спортно-рехабилатационна дейност.

Чл.5 . Срокът на дейност на сдружението е неопределен.

Чл.6  /1/ Членуването в сдружението е доброволно. Членовете на БРС са длъжни да спазват законите и добрите нрави в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. То се волеизявява, чрез писмена молба или заявление до председателя на управителния съвет или на съответния клон и минимум една десета /4 лв./ от имуществената вноска. Молбата или заявлението не подлежи на одобрение от управителния съвет или Общото събрание.
/2/Всеки член  има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност и да се ползва от печатните материали и издания.
/3/ Всеки член е длъжен да внася първоначална минимална имуществена вноска в размер определен от Общото събрание на сдружението -/40/ четиридесет лева, като със съгласието на учредителите, същата може да се внася на по-малки вноски, но не по малко от  десет вноски по 4 /четири лева/ в десет поредни месеца.
/4/ За задълженията на сдружението, членът отговаря до размера на имуществената вноска.
/5/ Членът на сдружението може да предостави изпълнението на своите членски задължения  и упражняването на членските си права  другимо, след съгласуване с Управителния съвет, а при отказ на последния, след съгласуване с Общото събрание.

Чл.7. Член на сдружението прекратява своето членство:
/1/ с едностранно волеизявление до сдружението;
/2/ със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
/3/ с изключването от Общото събрание по предложение на Управителния съвет;
4/ при не внасяне на установените имуществени вноски или поради системно неучастие в дейността на сдружението.

Чл.8. /1/ Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
/2/ Управителен орган на сдружението е УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

Чл.9. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението или от членове – пълномощници.

Чл.10. /1/ Общото събрание има следните права:

 1. Изменя и допълва вътрешните актове на сдружението;

 2. определя броя на членовете на УС, избира и освобождава членове на управителния съвет;

 3. взема решение за участие в други организации;

 4. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

 5. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

 6. приема бюджета на сдружението;

 7. взема решения относно дължимостта и размера на имуществените вноски;

 8. приема отчета за дейността на управителния съвет ;

 9. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на  Закона или на вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

 10. взема и други решения, предвидени във вътрешните актове.

               /2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
/3/ Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, учредителния акт или преходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправени в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
/4/ Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с учредителния акт. Споровете по тези решения могат да бъдат повдигани пред Съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или от негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.11.   /1/ Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното место, където се намира седалището. Ако в последният случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от Съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или от натоварени от тях лица.
/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/3/ Поканата се обнародва в страницата на сдружението в Интернет и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най -малко един месец преди насрочения ден, ако УС има предоставено помещение от държавните или общински власти или ползва такова под наем.

Член 12. Общото събрание е законно , ако присъстват 50 % + 1 от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час или с една седмица, в зависимост от важността на решенията, които има да взема, по-късно на същото место и при същият дневен ред и се провежда с явилите се членове.

Член 13.  /1/ Всеки член на общото събрание има право на един глас.
/2/  Член на общото събрание няма право да гласува при решаване на въпроси отнасящи се до него, до неговият съпруг /а/ или роднина по права линия- без ограничения, по сребърна линия- до четвърта степен, или по сватовство- до втора степен включително.
/3/  Едно лице може да представлява не повече от пет члена на общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Член .14. /1/ Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
/2/Решенията за изменение и допълване на учредителния акт и за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Член 15.  /1/ Управителният съвет се състои от 5 /пет/до 9/девет/ лица, членове на сдружението. Членовете на управителният съвет се избират за срок от три години.
/2/  Управителният съвет избира от своя състав председател и секретар

Член 16.  Управителният съвет:
/1/ представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.УС може да упълномощава председателя и секретаря, поотделно или заедно, да го представляват пред Съдебни и Държавни органи.
/2/ осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
/3/  разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на учредителния акт; за осъществяване на финансовата дейност ползва финансист, който се отчита пред него;
4/ подготвя и внася в общото събрание проект за бюджета;
/5/  подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението. Осигурява  веднъж в годината проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител;
/6/  определя реда и организира извършването на дейността на сдружението включително и този в обща полза и носи отговорност за това;
/7/ определя адреса на сдружението;
/8/ взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно учредителния акт, не спадат  в правата на друг орган;
/9/ изпълнява задълженията, предвидени в учредителния акт;
*/10/. взема решение за откриване и закриване на клонове

Член 17.  /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от
заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствието на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
/2/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове.
/3/ Присъстващо е и лице с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за ликвидация, за разпореждане с имуществото и за организиране дейността на сдружението- с мнозинство от всички членове.
/5/  Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
/6/  Информации и декларации от името на БРС се приемат предварително и се утвърждават от управителният съвет.

Член 18. Клоновете – структура, права и задължения.
/1/ Клоновете се създават и функционират според клаузите на УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ;
/2/ Клоновете в съответната област самостоятелно избират Управителен Съвет на клона от3 до 5 члена.
/3/ Управителният съвет на клона и неговия управител се утвърждават от управителният съвет на БРС;
/4/ Клоновете самостоятелно оперират със средствата от своите приходи;
/5/ Процентът, който клоновете привеждат от годишният си приход за централизирано ползване от БРС е еднакъв за всички клонове и се определя от УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на БРС.
/6/ нова  Управители на клонове, които не са членове на Управителния Съвет на Сдружението, могат да присъстват на заседание на УС на сдружението с право на съвещателен глас.
/7/ нова  Управителните съвети на клоновете създават  в селищата на останалите общини на съответната област общински работнически съюз /ОРС/,които обединява и ръководи: местен работнически съюз /МРС/, районен работнически съюз /РРС/, квартален работнически съюз /КРС/. Всички те избират председател и касиер.

Член  19. /1/ Всички колективни органи на управление на сдружението водят книги за протоколите от заседанията си. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето изготвило протокола удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
/2/ Веднъж годишно върховния орган на сдружението  изготвя доклад за дейността си, който отговаря на изискванията на Закона. Същият е публичен и съобщението за  неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър.

Член 20.  Сдружението не може да се преобразува в юридически лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Член  21.  Сдружението се прекратява :
/1/  С решение на общото събрание;
/2/  С решение на Окръжния Съд по седалището на сдружението.

Член 22.  /1/При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лица.

Член  23. /1/ Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се предоставя по решение на Съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна  дейност със същата или близка нестопанска дейност.
/2/ Лицата придобили имущество в резултата на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.

Член 24.  След разпределяне на имуществото ликвидаторът поисква заличаване вписването на сдружението от окръжния Съд по седалището на сдружението

гр.Варна 26 .01.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
(инж.Димитър Георгиев Чанев)

ПРОТОКОЛЧИК:
(Васил Петров Жеков
)

2
(горе)
ПРАВИЛА и РЕД

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ”

За подпомагане и защита интересите на хората на наемния труд и останалите слоеве от населението, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ /УС/ на сдружението, или на съответния му клон, оперира с финансовите средства според бюджета си.

Процентът на средствата за различните видове дейности се формира в бюджета за съответната година. Отклонения са допустими при получаване на целеви дарения с конкретно предназначение.

Предложения в писмен вид за подпомагане на социално слаби, на инвалиди и на лица, нуждаещи се от грижи, може да прави всеки член на сдружението / клона пред съответния УС. Лица, които не са членове на сдружението, също могат да кандидатстват за лично подпомагане с молба в писмен вид.

Отговарящият за тази дейност член на УС на сдружението /клона / е длъжен да проучи детайлно, на място, нуждите на лицето, което ще се подпомага, лично или чрез друг член на БРС и да изготви писмено, заверено с подписите на проучващите, становище. Постъпилите предложения или молби със съответните им становища за подпомагане, се разглеждат на първото редовно заседание на УС. УС на сдружението /клона/, или общото му събрание, взема решение дали да удовлетвори молбата, определя размера и вида на съответното подпомагане, както и сроковете за реализирането му – веднага или след известно време, ако се налага допълнително проучване.

Подпомагане на член на УС на сдружението / клона / е възможно в изключителни случаи и само с решение на съответното общо събрание.

Председателите на УС на клоновете са длъжни да водят регистър на помощите и да включат в годишните си отчети в отделни графи броя на подпомогнатите лица и съответните суми.

Цялата / морална, финансова и правна / отговорност за решенията си, носят тези, които са ги взели.

Всички разходи се заверяват от председателя на УС на сдружението /клона /

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на БРС:
(инж. Д. Чанев)

3
(горе)
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ

4
(горе)
СТРУКТУРА на ОРГАНИЗАЦИЯ на БРС

5
(горе)
ЛОГО НА БРС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *