КАПИТАЛЪТ, ТОМ 2, ОТДЕЛ 3

КАРЛ МАРКС, КАПИТАЛЪТ, ТОМ ВТОРИ, ОТДЕЛ ТРЕТИ - ВЪЗПРОИЗВОДСТВО И ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕЛИЯ ОБЩЕСТВЕН КАПИТАЛ

Страницата е в процес на изработка

Назад към всички готови части
(ще ги познаете по активния линк)

Карл Маркс
КАПИТАЛЪТ
КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА
(на теорията и на практиката)

ТОМ ВТОРИ
ПРОЦЕСЪТ НА ОБРЪЩЕНИЕ НА КАПИТАЛА

ОТДЕЛИ ТРЕТИ

ВЪЗПРОИЗВОДСТВО И ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕЛИЯ ОБЩЕСТВЕН КАПИТАЛ

ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ДЕВЕТИ

Съдържание
Глава осемнадесета. Увод
 I. Предмет на изследването
II. Ролята на паричния капитал

Глава деветнадесета. Предишни представи за предмета
 I. Физиократи
II. Адам Смит
1) Общи положения при А. Смит
2) Разлагането на разменната стойност при А. Смит на v+m
3) Постоянната част на капитала
4) Капитал и доход при А. Смит
5) Изводи
III. По-късни икономисти

Глава двадесета. Просто възпроизводство
    I. Постановка на въпроса
   II. Двете подразделения на общественото производство
  III. Обмяната между двете подразделения: I
(v+m) срещу IIc.
  IV. Обмяната в пределите на подразделение II. Необходими средства за живот и предмети за разкош
   V. Опосредствуването (създаването на косвени връзки) на обмените от паричното обръщение
  VI. Постоянният капитал на подразделение I.
 VII. Променлив капитал и принадена стойност в двете подразделения
VIII. Постоянният капитал в двете подразделения
  IX. Поглед назад върху възгледите на А. Смит, Щорх и Рамсей
   X. Капитал и доход: променлив капитал и работна заплата
  XI. Възстановяване на основния капитал
1) Възстановяване в парична форма на стойностната част, отговаряща на изхабяването
2) Възстановяване на основния капитал "In natura"
3) Изводи
 ХII. Възпроизводството на паричния материал
XIII. Теория на Дестют дьо Траси за възпроизводството

Глава двадесет и първа. Натрупване и разширено възпроизводство
  I. Натрупване в подразделение I.
1) Образуване на съкровище
2) Добавъчният постоянен капитал
3) Добавъчният променлив капитал
 II. Натрупване в подразделение II.
III. Схематично изобразяване на натрупването
     1) Първи пример
     2) Втори пример
     3) Обмяна на II
c при натрупване
IV. Допълнителни бележки

Бележки
Именен показалец
Указател на цитирана и споменавана литература
Предметен показалец

ИЛЮСТРАЦИИ
Титулна страница на първото немско издание на II том на „Капиталът“
Титулна страница на първото руско издание на II том на „Капиталът" 
Факсимиле на страница от ръкописа на II том на „Капиталът“ на К. Маркс 
Факсимиле на страница от ръкописа на II том на „Капиталът“, редактирана и преписана от Ф. Енгелс

х
(горе)
Глава осемнадесета
УВОД
I. Предмет на изследването

Настоящото

 

 

алкото трудни за превод немски думи или специални термини се дават, наред с превода им, на езика на оригинала (в средни [квадратни] скоби).

 

 

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: