РЕВОЛЮЦИЯ или САМО ПРЕВРАТ?


КАКВО ПРОМЕНИ ВЪСТАНИЕТО от 09.IX.44

БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ

Навършват се 73 години от 9.IX.1944 г., начална дата за изграждане на социализма и комунизма у нас, както ни уверяваше дошлата на власт, в резултат на него и ръководеща това изграждане класа на бюрократичната буржоазия (номенклатурата), начело с нейната БКП. Изграждане, продължило 45 години и завършило с КОНТРА-ПРЕВРАТ през 1989-а, извършен от ръководната държавно-капиталистическа мафия на БКП, доведел отново частно-собственическия капитализъм и частно-собственическата буржоазия (олигархия), пръсната по разни „леви” и „десни” СЕКТИ, наречени за маскировка "партии".


Резултатът от Деветосептемврийската революция и последвалата я контрареволюция всички го знаем, но тук накратко: обезлюдени села, унищожена индустрия, масова безработица и масова емиграция на младото и работоспособно население от страната, обезлюдяваща се и загиваща българска полу-държава; отчаян български народ, невиждащ спасение и перспектива за своето бъдеще у нас, начело с объркана и в голямата си част продажна буржоазна интелигенция, самообявила се за „елит на обществото”, но водеща го към ГЕНОЦИД.

Обслужващият буржоазията (олигархията или по-точно – мафията) „елит” не дава и не може да даде отговор на въпроса: защо се стигна до това положение? Защо, след като десетилетия наред у нас се строяха и построиха хиляди заводи, фабрики, електроцентрали, мини, ТКЗС-та, ДЗС-та и пр.; след като България през 70-те години беше ВТОРОТО СВЕТОВНО ИКОНОМИЧЕСКО ЧУДО след Япония; след като се образова, квалифицира и се вдигна културното равнище на народа, не можа да бъде построен социализъм и комунизъм, както обещаваше номенклатурата на БКП и тогавашния умствен „елит”, а стигнахме до днешния ГЕНОЦИД?

Отговорът е много прост:  защото бюрократичната буржоазия, начело с нейната БКП и нейния умствен „елит” тогава, не освободи икономически и политически труда, не премахна наемното робство на произвеждащата благата и дохода на обществото работническа класа и не премахна въобще класите в обществото, не премахна и партиите като политически израз на класите (остана БКП, БЗНС, ОФ и др. креатури), а с това експлоатацията и заробването на едни хора от други. Вместо това, бюрократичната буржоазия (номенклатурата) превърна в наемни роби и свободните самостоятелни производители на блага и на доход – селяните и занаятчиите, които след освобождението от феодалното турско робство през 1878 г. бяха основната производителна класа, която осигури прогреса на страната.

Обобщено казано, защото бюрократичната буржоазия (номенклатурата) не унищожи капиталистическия начин на производство и разпределение, цел на който е производството на принадена стойност (кражба на производствения излишък), а само СМЕНИ ФОРМАТА на собственост върху средствата за производство от частна в държавна (бюрократична, номенклатурна).

Т.е. ОДЪРЖАВЯВАНЕТО на производствената собственост не беше достатъчно така, както не е достатъчно ПЪРВООСНОВАТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ НАПОЛЕОН И БИСМАРК да бъдат наречени социалисти. Т.е. номенклатурата не унищожи и буржоазната държава, която охранява този начин на производство, разпределение и господство на буржоазията. Не унищожи капиталистическия обществен строй, а само смени формата му – от частно-собственическа преди 9.IX собствеността стана само номенклатурно-собственическа, въпреки че НА КНИГА бе "държавна", "общонародна". А с капитализъм, каквато и да е неговата ФОРМА и както и да се нарича на книга (социализъм или комунизъм), не може да бъде построено НОРМАЛНО общество.

Какво обяснява все пак огромния прогрес на страната до 70-е години на 20-и век, след като не е имало (пълен, развит или победил) социализъм? Това беше НЕОБХОДИМОТО, НО НЕДОСТАТЪЧНО УСЛОВИЕ са социализъм – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на благата СПОРЕД ТРУДА. Което си е чисто буржоазно право още от 18-ти век, но доразвито от Карл Маркс в т.нар. Трудова теория или Теория за стойността (които имена пак са от преди него). Та именно този КОНТРОЛ НАД СТОЙНОСТТА и нейното относително справедливо разпределение доведе до следдеветосептемврийския възход.

Но опортюнистите-предатели в ЦК на БКП бързо надделяха и след 70-те години на 20-и век УНИЩОЖИХА и това условие за социализъм (разпределението според труда) и го замениха с разни маскировъчни понятия, скриващи зараждащия се геноцид под думи с неясно съдържание като „стопанска сметка”, „заплащане НА труда” (не СПОРЕД), образуване на неясни стопански единици, както и откровени свръх крадци на народна собственост…

Имено тия свръх крадци бяха шантажирани от ЦРУ под страх да бъдат разкрити да станат слуги на ЦРУ и на други западни спец служби, банки и икономически картели и за да им изпълняват заповедите по унищожение на държавата и геноцид над народа.

Бюрократичната буржоазия, начело с нейния умствен „елит”, обединена в своя партия, като част от присвояващата (експлоатиращата), но и откровено крадяща буржоазна класа, живееща за сметка на чужд производителен труд:

1. Не може и НЕ ИСКА да освободи икономически и политически труда;
2. Не може и НЕ ИСКА да унищожи класите;
3. Не може и НЕ ИСКА да унищожи партиите и незаконната политическа система;
4. Не може и не ИСКА да премахне живота за сметка на чужд труд, каквато е целта на научния социализъм. Поради това тя
5. Не може и НЕ ИСКА да построи социализъм и комунизъм в тяхното научно приложение.

Съвременната БЮРОКРАТИЧНА БУРЖОАЗИЯ групирана най-вече в БСП и нейните креатури отдясно може да строи само фалшив, утопичен бюрократично-буржоазен (номенкратурно-капиталистически) „социализъм”, основан на капитал и на наемен труд, който винаги ще се срутва като пясъчна кула, както стана през 1989 г. Затова след тази дата българската буржоазия тръгна да строи частнособственически капитализъм с неговата многопартийна „демокрация”, продавайки България и българския народ на чужди империалисти. С това на мястото на пясъчната „социалистическа и комунистическа” кула, тя издълба гроб, в който зарина България и подложи нейния народ на ГЕНОЦИД, тих, но по-унищожителен от всяко робство от миналото. Турското робство не успя да ни заличи като народ, но българската олигархия и партокрация вече е на път да го стори.

ИЗХОДЪТ от положението, до което буржоазията, начело с нейния умствен „елит”, доведе България и българския народ, тяхното спасение е само един – унищожаване на буржоазния обществено-икономически строй (капитализма) във всичките му форми, начело с буржоазния „елит”, освобождаване на труда и на произвеждащата благата и дохода на обществото работническа (физическа и умствена) класа, право на освободените от наемно робство работници и служители да се самоуправляват. Това изисква поробената сега трудова класа да вземе съдбата си в свои ръце. Изисква да отхвърли всяко доверие и всяко преклонение пред буржоазията и пред нейния умствен „елит”, да осъзнае своя интерес като противоположен на интереса на буржоазията, ДА ИЗГРАДИ КАДРИ по научен комунизъм и нови науки и технологии и да поведе борба за своето освобождение. Изисква никога да не забравя казаното в Манифест на комунистическата партия на Маркс и Енгелс, че освобождението на работниците е дело на самите работници. Изисква сегашните наемни работници и наемни служители да излъчат свой НЕ политически, а трудово-интелектуален (професионален) елит ПО СПОСОБНОСТИ, обединен в своя научно-комунистическа (марксистка) формация, която ДА ПРОИЗВЕЖДА СТОЙНОСТ (не партия), която да оглави тази борба. Но борбата ще се изразява преди всичко в производство на стойност (физическа, умствена, художествена), а не в участие в "избори", тъй като те сега са състезание по пари (заграбени), т.е. на дело да покаже трудови колективи от нов, социалистически тип, каквито отдвана вече им в развитите "капиталистически" страни, и най-вече в САЩ. Т.е. тази комунистическа формация няма да е партия, а производствен и творчески колуктив. Нищо не пречи такъв колектив да направи и "партия", която да използва системата на изборите, за да пропагандира науката си, но тази й функция ще е допълнение, а не главна задача към основната – труд и творчество.

Сега няма нито една партия или хора от някаква партия, които да са се обединили с цел производство и творчество, които да покажат на дело предимствата на социалистическия начин на производство, разпределение и управление, а имат цел само да участват в НЕЗАКОННИ ИЗБОРИ. Ако партия, наричаща се "комунистическа" или "социалистическа", или има програма с такава фразеология и не произвежда стойност от какъвто и да било вид, то тя 100% е фалшива и за нищо не става.

Работническата интелигенция, в лицето на своите инженери, икономисти, агрономи, техници и пр., както и прогресивната част от служителите да се включат в работническото марксистко ТРУДОВО И ТВОРЧЕСКО движение, да изградят своя ТРУДОВА формация (не партия) или да реформират съществуващите, да ги обединят на НОВИТЕ НАУЧНИ ОСНОВИ, посочени тук в този сайт, и която партия да ръководи това движение, и така да изпълнят своя работнически (пролетарски, трудов и интелектуален) дълг!

<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">И накрая:</span></span>

РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ПРЕВРАТ
Е ДЕВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ?


Първо – това е ВЪСТАНИЕ, понеже целият народ се вдигна да сваля насилствено тогавашната власт. И няма значение кой е помогнал за това.

Второ – то включително е и ПРЕВРАТ, понеже ПРЕВРЪЩА, ОБРЪЩА, ПРОМЕНЯ съществуващото статукво.

Трето – то е И РЕВОЛЮЦИЯ, защото постави НАЧАЛОТО на СМЯНАТА на икономическата система – капитализма, като въведе РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО СПОРЕД ТРУДА, т.е. КОНТРОЛ НАД СТОЙНОСТТА, т.е. това е необходимо (макар недостатъчно) условие за ликвидиране на ПРИНАДЕНАТА СТОЙНОСТ, източник на КАПИТАЛ и от него – на икономическо робство. Това беше и главната цел на истинските комунисти тогава и народът наистина бе ВДЪХНОВЕН от тия промени, които доведоха и до многократно снижение на цените, както и до колосално развитие на производствените мощности и на построеното.

Четвърто – то е И РЕВОЛЮЦИЯ, защото от КОНТРА ПРОГРЕСА (регреса, разложението и разпада на икономиката и държавността) преди 9.IX., т.е. от ИЗОСТАВАНЕТО на общественото развитие, направихме СКОК В РАЗВИТИЕТО (от точка 0 до точка а от графиката долу), т.е. ДОГОНИХМЕ нормалното развитие, което българите бяха способни да постигнат при НОРМАЛНО общество

КОМПЛЕКСНО РЕВОЛЮЦИЯ

ДЕВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКИЯТ АКТ БЕ ЕДНОВРЕМЕННО
и ВЪСТАНИЕ, и ПРЕВРАТ, и РЕВОЛЮЦИЯ,
която беше обърната в
КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯ ОЩЕ ПРЕЗ 70-те години,
узаконила посредством
ПАРТИЙНИЯ ПРЕВРАТ през 1989-а
СЕГАШНИЯ
ЧАСТНО-СОБСТВЕНИЧЕСКИ КАПИТАЛИЗЪМ.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА СВЕТОВНА
БЪЛГАРСКА КОМПЛЕКСНА РЕВОЛЮЦИЯ

20-21.08.2016 г.
Българско марксистко движение (БМД)

По долу публикуваме ПИСМА ДО БСП, писани и парафирани от БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО СЕЛСКА ПАРТИЯ, която е ЕДИНСТВЕНАТА ПАРТИЯ, която цели БЕЗПАРТИЙНО ОБЩЕСТВО и може да го направи, защото този път ще изпълни и двете условия за ново общество – ще смени както политическата, така и икономическата системи – както покрива, така и основите. Това са го осъзнали още преди 200 години Маркс, Енгелс и хилядите техни ученици-икономисти, някои дори Нобелови лауреати за икономика, но БСП с нейното НАСЛЕДСТВЕНО НОМЕНКЛАТУРНО МИСЛЕНЕ продължава не само да поддържа статуквото (икономическо и политическо), но и напълно игнорира ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на гореспоменатата партия, а се пише за наследница на дядо Благоев, даже го чества ХАМЕЛЕОНСКИ на връх Бузлуджа.  КЛИКНИ снимката – ще отвориш страница с изчерпателно изследване защо властта и всички нейни актове поне след 1989-а са НЕЗАКОННИ.

БЕЗПАРТИЙНОТО ОБЩЕСТВО

 

До
Ръководството на
Българската Социалистическа Партия

 

 НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БСП

  13-18 . . . . . . . . . . ./ 04.08.2016 г.
1000 София, ул. "Позитано" №20, п.к. 382
тел. 02 / 81-07-200, факс: 981-21-85

ПОКАНА
за научна конференция
НАУЧНИ ОТКРИТИЯ ЗА НОВ ВИД ОБЩЕСТВО
инициирана от ръководството на
Българска Работническо-Селска Партия (БРСП)

Дами и Господа,
колегии от „лявото” политическо „пространство”,

На 30 юли 2016 г. ние заедно чествахме на връх „Бузлуджа” нашето ОБЩО НАЧАЛО – 125 години от основаването на партията на Димитър Благоев. Нейна основа беше Научният комунизъм на Маркс и Енгелс. Но повече от 170 години от началото на тая обществено-икономическа наука са станали много промени в капитализма, който възприе и ползва Трудовата теория за стойността на Маркс, усъвършенствана от много учени по света, от Нобелови лауреати марксисти, както и от българи, а т.нар. „социализъм” у нас въпреки огромното развитие на тая наука не само не я приложи, но и я саботира.

Но винаги е имало и други основни обективни причини за бягство от социализма. Най-важната от които не беше обект за изучаване и приложение от нито един марксист, нито от която и да било партия или научен институт по икономика по света и у нас. Тази причина накратко ще назовем като НАУЧНА ПРАЗНИНА, която едва сега имаме шанс да запълним с наши научни открития и разработки по икономика и обществознание. Така че без тия наши открития, дори да нямаше саботажи, нямаше как да бъде построен социализмът където и да било.

Маркс реши проблема „СТОЙНОСТ” и нейното РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД ТРУДА, което преди Маркс е буржоазно право, а сега дори е НОРМА в устава на ООН (Хартата за правата на човека), член 7 от икономическите човешки права: „за равен труд – равна заплата”. И всички последователи и СЛЯПО ВЯРВАЩИ в Маркс си мислят до ден днешен, че от тоя труд на Маркс няма накъде повече, че той е решил абсолютно всички проблеми и остава само на доброто съзнание на хората да го приложат.

УВИ! Марксистите по света и до ден днешен не предполагат за съществуването на друг ОСНОВЕН проблем – той нито е поставян от някого за разрешаване, а и от това и никой не го е разрешил, дори без да иска. Главната цел на марксизма е ОБЕКТИВИЗИРАНЕ на разпределението според труда, а трудът да се ИЗЧИСЛЯВА ОБЕКТИВНО, НЕ СЕ ДОГОВАРЯ (както е сега), по РАБОТНО ВРЕМЕ и интензивност – сила на труда). Т.е. този процес да стане не СУБЕКТИВЕН, според прищевките на собственици и/или на управляващи, а според природни закони. Хората да разпределят благата СПОРЕД ИЗЧИСЛЕНИЯ, а не според ЖЕЛАНИЯ, според ЕМОЦИИ. Нито според НЕОДУШЕВЕНИЯ ПРЕДМЕТ – пазара. Та може ли един НЕОДУШЕВЕН ПРЕДМЕТ да диктува цени и заплати на съзнателни човеци, вместо те да ги изчисляват и ОСЪЗНАВАТ???

Т.е. целта на марксизма е хората да постигнат ОЧЕВИДНО съгласие така, както всички са съгласни, че 2+2=4. Точно затова икономическата част от Международна хартата за правата на човека е писана от марксиста Василий Леонтиев, Нобелов лауреат за икономика (1973), съветник на президента на САЩ Ф. Д. Рузвелт преди и след войната. Леонтиев е заложил другото ОСНОВНО правило за нормално (социалистическо общество) – правило, според което ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ на съответна позиция в трудовия процес

…по никакви други съображения, освен по старшинство и КОМПЕТЕНТНОСТ”.

А това е правило за ОБЩЕСТВЕНАТА ЙЕРАРХИЯ от държавен глава до последния бригадир… И точно това правило, игнорирано, забравено, саботирано, е причина за всички проблеми в обществото. Т.е. на длъжности (държавни, местни, производствени, научни) не се избират хора СПОРЕД ТЯХНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ, а по други „съображения” – партийна или мафиотска принадлежност. Всяко успешно западно предприятие има съвършена регулация както при разпределението на парите, така и при назначаване според компетентност. Но компетентността при определяне на държавни и местни „глави” е напълно игнорирана. Ами вижте „компетентността” на Плевнелиев или Борисов и на всички техни назначения… И точно ОБЕКТИВНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА никой още не се е сетил да го направи. Но дори и да се е сетил, до сега не е имало ОБЕКТИВНИ НАУЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ да бъде сторено. Т.е. до сега Човечеството не е имало наука, за да

ИЗЧИСЛЯВА ОБЩЕСТВЕНАТА ЙЕРАРХИЯ.

ДО СЕГА!!! Но от сега нататък НИЕ, ЗА ПЪРВИ ПЪТ В СВЕТА МОЖЕМ ДА ГО НАПРАВИМ, защото ние ОТКРИХМЕ

ОБЕКТИВНИТЕ (ПРИРОДНИ) КРИТЕРИИ

ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ на компетентността и съответно за обективно оформяне на ОБЩЕСТВЕНАТА ЙЕРАРХИЯ.

Накратко – ние вече можем ДА ИЗЧИСЛИМ КОЙ ДА БЪДЕ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА, както и надолу по йерархията така, че всички да постигнат съгласие, както при 2+2=4.

ПАРАДОКС – ИЗБОРИТЕ СТАВАТ ИЗЛИШНИ, за да се определи (не гласува) кой да стане държавен глава, а и на всеки пост под него кой да го заеме. Това изисква смяна на цялата обществена система… И това е ПРИРОДНА НЕОБХОДИМОСТ, а не партийна прищявка.

Ние открихме, че това не можеше да стане, ако хората не разбират

СТРОЕЖА НА ВСЕЛЕНАТА и ЗАКОНИТЕ, ПО КОИТО Е ВЪЗНИКНАЛ И СЕ РАЗВИВА ЖИВОТЪТ.

Това са новооткрити ПРИРОДНИ ЗАКОНИ, които ако ние не познаваме и пренебрегнем, ще си счупим главите така, както ако пренебрегнем Закона за гравитацията, ако решим да скочим от …шестия етаж…

Ами в света точно това става – всички управляващи пренебрегват природни закони и се чудят защо уж НАРОДЪТ ги „ИЗБИРА”, а светът е в РАЗЛОЖЕНИЕ!!! Само че не управляващите „скачат от шестия етаж”, ами управляващите „изхвърлят народите от шестия етаж”…

Нашата партия има научни разработки по тия теми, но докато вие ги четете, джихадистите ще превземат страната и въобще от там нататък няма да има никакви избори, никакви изчисления. Затова каним цялото ваше ръководство, заедно с ръководствата на низовите партийни организации на конференция за докладване на нашите открития и да покажем

КАК ДА ИЗЧИСЛИМ КОЙ ДА БЪДЕ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА.

Т.е. всички хора в България да се съгласят точно с тоя ИЗЧИСЛЕН държавен глава, както всички са съгласни със сметката 2+2=4…

Нашите изчисления показват и структурата на управленските институции и логическата връзка между тях. Изчислихме, че трябва да има САМО ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ВЪРХОВНА УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА, обединяваща сега всички като НС, МС, Президент, БАН… И да има само ТРИ ОСНОВНИ МИНИСТЕРСТВА и всички останали да им бъдат подчинени. Т.е. РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ трябва да стане по ПРИРОДНИ ЗАКОНИ, а не според прищевки на извратени интереси… Даже такова разделение на властите вече го има в някои страни, но докато те са го направили интуитивно, ние ще го направим съзнателно…

Но понеже нашата партия няма финансови възможности да наеме голяма зала за тази конференция, ние ви молим да ползваме ваша зала, и да поканим ръководствата на всички леви партии и движения. Ние така и така ще ги поканим, но за да не мъчим хората в малки зали, по-добре ще е да направим това във ваша голяма зала. А и така БСП пак ще бъде в инициативата и това ще й вдигне рейтинга.

След като свърши конференцията, ние ще предложим и обективни задачи по-бързо нещата да стигнат всички ваши и наши структури за изпълнение и победа на изборите с квалифицирано мнозинство. В същото време ще вземем адекватни и бързи мерки да неутрализираме ВОЙНАТА, която ни готвят джихадистите и техните поръчители – мафията на САЩ! В противен случай вместо избори, ще има масови кланета у нас.

Ако не вземем тия комплексни мерки спешно, сирийският вариант война не ни мърда!!!

4 август 2016                     С уважение:
София

                                                      (Научен отдел)
 

ВТОРОТО ПИСМО ДО БСП

До ръководството на БСП

Другари, ако не се обяви ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ у нас до 1-2 седмици, НЯМА ДА ИМА НИКАКВИ ИЗБОРИ – ще бъдем под джихадистко робство. Затова умоляваме БСП да свика извънредно заседание на Народното събрание, което да обяви ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ. И незабавно Народното събрание да поиска ВОЕННА ПОМОЩ ОТ РУСИЯ, защото НАТО не само няма да ни помогне, но и ще насъска допълнително джихадистите, както го прави в момента в Сирия. Т.е. ако не се вземат незабавно спешните мерки горе, ще има до седмици МАСОВО КЛАНЕ НАД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!!!

Ето какво са видели група жители от пограничните ни райони!

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО "СИГУРНОСТТА" НА ГРАНИЦАТА НИ
КЛИКНИ линка, за да видиш откъде е преписано продължението на писмото.

Ето и други линкове от същия източник:

БОРИСОВ ОТКРИТО СИ ПРИЗНА, ЧЕ СЕ Е УПЛАШИЛ И Е ГОТОВ ДА ИЗОСТАВИ БЪЛГАРИЯ В РЪЦЕТЕ НА ЕРДОГАН!

16-годишна сирийка призна: Бежанците ненавиждат християните! Мислят само как да ви избият!

Внимание! Съдът разреши на 2,1 млн. турци да гласуват на Референдум в България!

ОЩЕ   ОЩЕ


АКТУАЛНО И ОПАСНО ЗА ЖИВОТА

АКО СПЕШНО НЕ СМЕНИМ СИСТЕМАТА,
съгласно заветите на Левски,
ни очаква

ОТКРИТА ФАШИСТКА ДИКТАТУРА
и/или да станем "бежански" лагер

за МИЛИОНИ джихадисти. За което се готви ФАШИСТКИ ЗАКОН "за противодействие на тероризма" така, че ако не ни харесва, ще ни тикнат в затвора, ще ни конфискуват имуществото, ще ни съсипят бизнеса, ще ни изземат телефоните, компютрите и интернет и даже ЩЕ НИ УБИВАТ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА в името на "човешките права" на джихадистите и в името на "нашата безопасност". Ако толкова милеят за нея, нека властта ВЪОРЪЖИ И ОБУЧИ НАРОДА В НАРОДНА АРМИЯ, да му даде ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ така, поне както го правят в Швейцария. Но демагогията и лудостта на управляващите нямат граници и дъно:

ИЗТЕГЛИ ПРОЕКТО-"ЗАКОНА"

ЗА "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ" (НАСЪРЧАВАНЕ) НА ТЕРОРИЗМА

 

ДРУГА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА АКТУЛНОСТ 🙂

ИЗЛИЗАНЕТО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОТ ЕС

 

 

<

p style=“text-align: center;“>
АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА
(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

2 Responses to РЕВОЛЮЦИЯ или САМО ПРЕВРАТ?

  1. Х. Иванов каза:

    Доста противоречия! В началото се изтъква като причина за неуспеха непремахването на партиите. По надолу се препоръчва работническата интелигенция в лицето на инженери, техници …да създаде своя партия !!! Като пишете по-обемисти материали и понапреднете с обема, поглеждайте какво сте написали в началото. 😉

    • Admin каза:

      БРСП е партия, но е такава доколкото е по ДОКУМЕНТ. Тя не е ДЕЙСТВИТЕЛНА ПАРТИЯ, защото нейната същност, структура и цели се различават драстично от тези на останалите партии. Не бъркайте етикета със съдържанието, без да сте запознат!

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: