ЧОВЕШКИ ПРАВА, „ДЕМОКРАЦИЯ“ или ГЕНОЦИД?

Заплащане според труда, работа според способностите! (Чл. 7, Икономически права, Харта)


"В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО!" (Библия)
  0

НИКЪДЕ В СВЕТА НЯМА ДЕМОКРАЦИЯ
0
ПОТЪПКАНИ ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА,
 
от които зависят ВСИЧКИ останали, както и
7
ФАРСЪТ "ИЗБОРИ" = НЕЗАКОННА СИСТЕМА
НАРОДНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
МЕСТЕН и СВЕТОВЕН ГЕНОЦИД

>>> ПРОЧЕТИ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКО ТУК <<<
СЪДБОНОСНО Е:

Изтегли ПЛАКАТ (.doc формат) и го РАЗПРОСТРАНИ МАСОВО!

*********************

В интернет на български Хартата я има
САМО В СЪКРАТЕН ВАРИАНТ,
като съзнателно са изпуснати всички раздели, разисквани тук. Защо ли?…

 

ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ
Повечето хора и прависти си мислят, че тия два международни документа
са САМО ПОЖЕЛАТЕЛНИ и че нямат
НИКАКВА ПРАВНА (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА) СИЛА,
в което и да било национално право, защото нямало съответна САНКЦИЯ за неспазване. Което си е чиста (само)заблуда и
ОПРАВДАНИЕ за БЕЗЗАКОННОСТ!

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Глава първа. ОСНОВНИ НАЧАЛА
     Чл. 5. (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
x6        (горе(долу)
       Чл. 6. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
    
Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.

Т.е. ПО КОНСТИТУЦИЯ всички закони у нас, които ПРОТИВОРЕЧАТ на Хартата, са НЕВАЛИДНИ. По-долу правим пълно изследване на противоречията на вътрешното ни право с Хартата. Ще видите и че ПРИВИЛЕГИИТЕ, основани на нереални доходи и скрити или открити кражби, са масови…

       За Член 7 (а(i)): той изисква РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на благата СПОРЕД ТРУДА. Това изисква ОБЕКТИВНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ на количеството, качеството и обществената полза от труда. Вместо това някакъв стихиен (безмозъчен) „пазар” „определял” цените и заплатите… Затова доказали се значими хора с най-голям трудов и интелектуален принос към обществото НЯМАТ ПАРИ ЗА ИЗБОРИ. Те са лишени от изборни ПРАВА по икономически причини.
 
       За Член 7 (с): той определя ПРИЗНАК, по който да се подреди обществената ЙЕРАРХИЯ КОМПЕТЕНТНОСТ. Другият признак (старшинство или трудов стаж) е в случай, когато компетентността не играе особена роля, например в армията… Нито една партия не дава НАУЧНИ КРИТЕРИИ за КОМПЕТЕНТНОСТ на кандидатите си, както и като ВЪТРЕШНО свое правило. Това липсва и в изборния закон. Показват ни разни симпатяги, които не познаваме като способности. Единственият „признак” за „избор” сега са парите
 
       И двете алинеи на Хартата показват, че ВСИЧКИ ПАРТИИ, ПАРЛАМЕНТЪТ, и всички ОФИЦИАЛНИ институции от горе до долу СА НЕЗАКОННИ !!! Това важи за всички страни по света, основани на партийна избирателна система.

01
(горе)


1. По Член 7 (а(i)) ИМАШ ПРАВО ДА ИЗБИРАШ,
                            НО
НЯМАШ
ПРАВО ДА БЪДЕШ ИЗБРАН.

По икономически причини. Защото ОЛИГАРХИЯТА е ОКРАЛА де-що държавно имаше, а ти върви че СЪБИРАЙ ПАРИ СПОРЕД ТРУДА си, за да си платиш плакати, листовки, медии, бензин за обикаляне, регистрации, застъпници и …кебапчета за циганите… ВСЕКИ човек с малко пари, е ЛИШЕН ОТ ИЗБОРНИ ПРАВА, лишен е от ПРАВОТО да бъде избиран.
art6

Обратно – всеки крадец на едро е ПРИВИЛЕГИРОВАН при избори, защото ще има предимство в рекламирането, което е НАРУШЕНИЕ на нашата Конституция, Чл. 6. (2) (виж горе).

2. По Член 7 (с)    НЯМАШ ПРАВО ДА се СЪИЗМЕРИШ със СЕБЕПОДОБНИТЕ си СПОРЕД своята си КОМПЕТЕНТНОСТ. Направо ти натрисат СЪСТЕЗАНИЕ по ИМУЩЕСТВО и ПАРИ!

       Човек се РАЗЛИЧАВА ОТ ЖИВОТНИТЕ по ТРУДА и СПОСОБНОСТИТЕ си (КОМПЕТЕНТНОСТТА си).

"Изборите" сега са ТЪРЖИЩЕ на РАСОВИ ЖИВОТНИ, добре ОХРАНЕНИ и ЛУСТРОСАНИ от ЛАПАНЕ на ДЪРЖАВНИ ПАРИ и собственост и ДОИЗЛИЗВАНЕ на западни кукловодски чинии от техните канибалски пиршества по цял свят…
10
3. По Член 21 (2)    НЯМАШ ПРАВО на «ДОСТЪП, при РАВНИ УСЛОВИЯ, до обществените и държавни служби на своята страна.» Пак по икономически причини бедните нямат ПРАВО на ДОСТЪП до обществените и държавни служби като телевизии, радио, печат, защото повечето са ПРИВАТИЗИРАНИ (ПРИСВОЕНИ, откраднати) и са недостъпни, за да изкажеш мнението си и да обявиш чрез тях, че искаш и можеш да се СЪСТЕЗАВАШ с други кандидати по СПОСОБНОСТИ

Просто БЕДНИЯТ няма пари да си ПЛАТИ за реклама в медиите, той НЯМА ПРАВО на достъп до тия "обществени и държавни служби на своята страна".

НЯМА ГИ РАВНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП до медиите (не само държавни), понеже ПРИТЕЖАНИЕТО на ПАРИ, връзки и власт е НЕРАВНО

Това е ИКОНОМИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ за достъп до медиите, което е нарушение на Конституцията, Чл. 6. (2)

4. ФАРСЪТ "ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ" е НАЛУДНИЧАВ, понеже ФИЗИЧЕСКИ не е възможно ЕДИН единствен човек да "ПРЕДСТАВЯ" (стотици) хиляди различни хора, То е възможно (както сега), САМО ако се ОСРЕДНЯТ, УЕДНАКВЯТ, (ОБЕЗЛИЧАТ) нуждите, способностите и задълженията на всички тия хиляди хора, които (уж) "представя" даден депутат или общински съветник. Такова ОСРЕДНЯВАНЕ, УЕДНАКВЯВАНЕ (ОБЕЗЛИЧАВАНЕ) НА ЛИЧНОСТТА го няма дори в РОБОВЛАДЕЛСКИЯ строй. Така ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА "ДЕМОКРАЦИЯ" третира народа като някаква БЕЗЛИЧНА, средно статистическа, неопределена, хомогенна МАСА от ЕДНАКВИ БИОРОБОТИ.

5. ФАРСЪТ "ПАРТИИ" е НАЛУДНИЧАВО МАФИОТСКИ, понеже Законът за политическите партии не е съобразен с изискването на Харта за правата на човека за ЙЕРАРХИЯ по способности (компетентност) (Член 7 (с)), а вместо това шефове стават тия с МНОГОТО пари или тия с многото пари ДИКТУВАТ кой да бъде НАЗНАЧЕН за водач на партия ПО ПОСЛУШАНИЕ, а не по компетентност. Така ВСЯКА партия без изключение става ЗАТВОРЕНА система (мафия), която ИЗКЛЮЧВА или не допуска в себе си хора, по-способни от назначения от ОЛИГАРСИТЕ лидер или самоизбрал се като лидер ОЛИГАРХ, основал партия. Така ВСЯКА партия без изключение става ЗАТВОРЕНА система (мафия) от корпоративни, частни или лични интереси на тия, които ДАВАТ парите, ВИНАГИ в противоречие с ОБЩИЯ ОБЩЕСТВЕН интерес.

Според Хартата ГЛАСУВАНЕТО за даден пост е "НИКАКВО СЪОБРАЖЕНИЕ", ако не е съобразено с ОБЕКТИВНИТЕ способности на кандидата, а и нито една партия или Изборният закон не дават НИКАКВИ ИЗМЕРИМИ критерии за способностите, обективно ИЗМЕРЕНИ. А ВСЯКО ИЗМЕРВАНЕ не подлежи на гласуване така, като при атлетите не се гласува резултатът от спортното постижение – то се измерва и СРАВНЯВА с постиженията на другите по измерими (изчислими) физически величини.

Т.е. ИЗМЕРВАНЕТО на способностите НЕ Е ОБЕКТ на ГЛАСУВАНЕ (на "избори"), а на ОБЕКТИВНАТА НАУКАТА.

Ето защо ОБЩЕСТВЕНАТА ЙЕРАРХИЯ в момента НАВСЯКЪДЕ по света е ИЗКУСТВЕНО и НЕНОРМАЛНО  подредена по прищевките на психопат-олигофрени, наречени политици и/или олигарси.

Т.е. т.нар. СЕГАШНО "ВИШЕГЛАСИЕ" НЕ Е СЪОБРАЗЕНО С ВИШЕГЛАСИЕТО НА ПРИРОДАТА (ЕСТЕСТВЕНА) ЙЕРАРХИЯ, на обективните природни закономерности, наречени ПРИРОДНИ ЗАКОНИ.

Т.е.
НЕНОРМАЛНА ЙЕРАРХИЯ = НЕНОРМАЛНО ОБЩЕСТВО!

6. ФАРСЪТ "%-ти (ПРОЦЕНТИ) или КВОТИ" или наречен по емоция (подсъзнателно) "ВИШЕГЛАСИЕ" е висше НЕДОРАЗУМЕНИЕ и е НАЛУДНИЧАВО МАФИОТСКИ, понеже Член 7 (с) на Хартата отново  е погазен. Защо?!

Проценти не могат да се договарят, гласуват или в съответствие с процентите (БЕЗ ОГЛЕД на ОБЕКТИВНИТЕ, ИЗЧИСЛЕНИТЕ способности, ДОКАЗАНИ с ТОЧНОСТТА на ПРИРОДНИТЕ НАУКИ) да се нагласяват по СПОРАЗУМЕНИЕ.

Все едно ПО СПОРАЗУМЕНИЕ и ГЛАСУВАНЕ да се приема за вярно или не простата сметка 2+3=5. Ами ако 70% ГЛАСУВАТ против това равенство, то трябва ли да се приеме като вярно по ВИШЕГЛАСИЕ?

По същия принцип (вишегласие) е "приета" християнската Библия, като от нея са ИЗХВЪРЛЕНИ основни (важни) факти, обяснения и практики…

Т.е. "ВИШЕГЛАСИЕТО" Е ВИСШ ФОРМА НА ДИКТАТУРА НАД ДРУГОМИСЛЕЩИТЕ, понеже (например) НАУЧНИ ОТКРИТИЯ се правят ОТ ЕДИНИЦИ. И докато чакаме "вешегласието" да приеме тия научни открития, минават векове – докато откривателите умрат. Но въпреки това ПРИРОДАТА НАЛАГА откритията с желязна необходимост… Т.е. "вишегласието" е неефективна форма за достигане до истината и НАЛАГАНЕ на решения.

7. ФАРСЪТ МАНДАТНОСТ трябва да изчезне. Когато един ЕСТЕСТВЕН лидер ПО СПОСОБНОСТИ винаги е такъв по обективни величини и винаги е най-способният, защо ИЗКУСТВЕНО трябва да бъде сменян по ПРЕЗУМПЦИЯТА, че се е изчерпал или корумпирал?

Тази постановка идва още от ПРЕЗУМПЦИЯТА, че властта е мръсна работа и щеш или не, се омаскаряваш и НА ОКО е "пресметнато", че омаскаряването става до 8-10 години, а на 4-5 трябва да те проверяват чрез "избори".

При една нормална йерархия, подредена според способностите, смяната на длъжността ще дойде по естествен път. Понеже хората няма да се натискат да ръководят, а да работят за собственото си усъвършенстване в професията и за благото на другите, което е едно най-висше човешко щастие.

Смяната на водачеството ще става по всяко време, когато е необходимо и когато наистина се появи по-добър. А това в РАЗЛИЧНИТЕ райони никога няма да става по едно и също време. Затова провеждането на ВСЕОБЩИ избори е пълна олигофренщина.

При НОРМАЛНА йерархия трудът няма да бъде ПРИНУДА, за да живееш, а най-висша човешка ПОТРЕБНОСТ. Нима сега се плаща за това, че спиш или ядеш?

Никога един НОРМАЛЕН човек няма да замени ТРУДА, който те прави Човек (развиващо се същество), със самоцелно властване над другите…

8. ФАРСЪТ "ПАРТИИ" е НАЛУДНИЧАВО МАФИОТСКИ, още защото не е съобразен и с Член 7 (а(i)) (пакта за ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРАВА от Хартата), понеже партия може да основе ЕДИНСТВЕНО човек или група от хора, които ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ПАРИ, за да я издържат (техника, консумативи, сгради, наеми, персонал, транспорт… в много градове)

А когато партия, минала бариерата от гласове на избори от 1%, почне да получава за това ДЪРЖАВНИ (НАРОДНИ) СУБСИДИИ (откраднати от народа чрез принадената стойност…), тя става НЕДОСТИЖИМА за останалите бедни партии, да не говорим за водещите, които получават десетки МИЛИОНИ на година. Например – ГЕРБ – 11 милиона, БСП – 8 милииона, ДПС – 4 милиона….  НФСБ – 800 хиляди… (това за 2014г.) Т.е. това е

ИКОНОМИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ от най-долен тип спрямо БЕДНИТЕ партии и особено спрямо бедните индивидуални кандидати, които ОТ ТРУДА си НИКОГА НЯМА ДА МОГАТ ДА ПОДДЪРЖАТ ПАРТИЯ.

Т.е. партия може да поддържаш ИЗКЛЮЧИТЕЛНО и САМО ако си ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПНИК (КРАДЕЦ НА ЕДРО)!

Т.е. БЕДНИТЕ ХОРА СА ЛИШЕНИ ОТ ЧОВЕШКОТО СИ ПРАВО ДА СЪЗДАВАТ НЕ САМО ПАРТИИ, но и всякакви други, сдружения по икономически причини.

Някои дори не могат да си платят такси за регистрация, да не говорим за друга издръжка на цяла национална и дори местна партия.

Т.е. ФАРСЪТ "ПАРТИИ" тотално нарушава ИКОНОМИЧЕСКИТЕ права на 85% от гражданите, които са бедни.

Виждаме, че и други хора се ЗАМИСЛЯТ и стигат до извод, че партиите са излишни, въпреки че НЕ ДАВАТ РЕШЕНИЕ:

Авторът УЖ говори за БЕЗПАРТИЙНА държава, и в същото време "трябва да се възстанови и усъвършенства представителната демокрация". Т.е. той САМО ГОВОРИ, но на практика иска пак някакви си ИЗМИСЛЕНИ индивиди да ни ПРЕДСТАВЛЯВАТ. Представянето на всеки е негова ЛИЧНА И УНИКАЛНА задача и НИКОЙ не може да те представлява, освен ти сам себе си СПОРЕД ТРУДА и СПОСОБНОСТИТЕ си. Друга НЕЛЕПОСТ:

"Утвъpждaвaм, чe тeopиятa ТРЯБВА ДА paзĸpивa зaĸoнoмepнocтитe в пpoявлeниятa нa индивидa, ПАРТИИТЕ и дъpжaвaтa, ДА СЕ НАМЕРЯТ ĸoнĸpeтни нayчни peшeния зa eфeĸтивнa зaщитa нa индивидyaлнитe чoвeшĸи пpaвa."

Т.е. цялата книга е само ПОЖЕЛАНИЯ, без да има РЕШЕНИЕ на проблема. И виждате, той НЕ МОЖЕ ДА МИНЕ БЕЗ ПАРТИИ, щом допуска НЕОПРЕДЕЛЕН вид представителност. Чел съм му книгата – тя е РАЗТЯГАНЕ НА ЛОКУМИ. Поставя въпроси без отговор. Но важното е, че се е ЗАМИСЛИЛ, докато другите ПАПАГАЛСТВАТ статуквото. ПРОБЛЕМЪТ е решен от ЧЛЕНОВЕ НА ЕДНА ПАРТИЯ (!), която наистина знае как да направи БЕЗПАРТИЙНА СИСТЕМА.

9. "ИЗБОРИ", ОСНОВАНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА, понеже НИКОЙ НЕ ПОДОЗИРА кои са ЕДИНСТВЕНИТЕ компетентни хора, които могат да оправят държавата. Партийците и ТЕХНИТЕ медии не ги казват – едно, че не ги знаят, щото не се интересуват КОЙ да оправи държавата, а как ТЕ да цуцат от нея. И не искат да ги знаят, както не искат и вие да ги знаете, щото ако ги изберете, край на олигархо-партийното цуцане.

Т.е. ФАРСЪТ "ИЗБОРИ" тотално нарушава нашите ПРАВА ЗА ДОСТЪП ДО АДЕКВАТНА ИНФОРМАЦИЯ.

10. "ПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО" – такова изобщо няма в настоящата партийна система!!! Нима ЛИНИЯТА, по която се нареждат партиите – ляво-дясно, е ПРОСТРАНСТВО?

Т.е. политическата система няма нищо общо с НОРМАЛНОТО пространство, с реалния живот, а е една лъжлива АБСТРАКЦИЯ, лишена от смисъл.

Нито лявото, нито дясното, нито центърът могат да се ИЗМЕРЯТ, изчислят или да се изразят с нещо реално.<

РЕВОЛЮЦИЯ в "политическото пространство" направи марксизмът, като доближи политическата подредба до реалността, като въведе ИЗМЕРИМИ, реални физически величини – работно ВРЕМЕ, производителна СИЛА… като реални СТОЙНОСТИ, изразяващи истинската същност на човека – ТРУДЪТ:

Просто партиите няма къде да ги туриш в тая система – ИЗЛИШНИ са…

Това също не беше ПРОСТРАНСТВО, но логиката на РАЗВИТИЕ на тази НАУКА доведе до следващия етап на изразяване на политическото ПРОСТРАНСТВО със същите измерими (контролируеми) физически величини, открито от съвременен български учен:

Това също е една абстракция – никъде в природата няма такива идеализирани форми. Но това е все пак ПРОСТРАНСТВЕНА, а не линейна политическа система, лъжливо наричана "пространство". Само дето в тая полит-икономическа система не става ясно КЪДЕ Е МЯСТОТО на човека в нея.

Тоя проблем бе решен от друг съвременен български учен, като съвсем точно бе определено мястото на всеки човек в пространството, съобразно компетентността (способности-те) му, както го изисква Хартата за правата на човека, както и посоката на развитието му, като бяха изразени освен тия физически (материални) величини, още и ДУХОВНОТО му развитие:

 

 

Виждате, че линейната (партийна) система ИЗЧЕЗНА, няма я. Няма нито ляво, нито дясно, нито център – виждате ясна, естествено подредена, вече наистина ПРОСТРАНСТВЕНА и ЙЕРАРХИЧНА обществена система с всички материално измерими личностни величини и характеристики. На всеки жълт "кръг" (сфера) по възлите (разклоненията) трябва да стои точно определен индивид според способностите си.

Повече подробности във видеото от ТАЯ страница.

11. СТАНДАРТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ПРИЧИНИ ЗА НЕЛЕГИТИМНОСТТА на ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ и ТЕХНИТЕ АКТОВЕ след 1989-а година


КЛИКНИ СНИМКАТА ЗА ТЕКСТА

ОЩЕ ПРИЧИНИ
НАРУШЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА
ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ
И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Принципите на прякото участие на гражданите в управлението са:
1. свободно изразяване на волята;
2. общо, равно и пряко участие с тайно гласуване;
3. равен достъп до информация по поставения за решаване въпрос;

4. еднакви условия за представяне на различните становища.

Това в червеното горе е тотално нарушено при избори? Парламентарните партии дърдорят десетки ПЪТИ повече от непарламентарните. Това е нагла ДИСКРИМИНАЦИЯ.

Друг е проблемът защо има толкова много партии, който дискутирахме горе. Както и да е, неспазването на това само правило прави ВСИЧКИ ИЗБОРИ ДО СЕГА НЕЛЕГИТИМНИ!

Но по точка 1: Как ще изразяваш СВОБОДНО волята си, когато нямаш пари, а ония, които окрадоха страната, хвърлят десетки милиони за избори.

Но трябва да има и 5-а точка, която УМИШЛЕНО е "забравена":

5. еднакви условия при участие в избори за отделни кандидати или парти (еднакво харчене на пари в изборите).

Трудно е това да стане, ето защо по-добре да ликвидираме партийната система, за да станат изборите по-евтини, а и целият политически живот да спести стотици милиони от партийни дейности.

12. АКО и ТОВА ВИ Е МАЛКО да ви убеди категорично и недвусмислено, че

ПАРТИЙНАТА СИСТЕМА е ИЗВРАТЕНЯШКА измислица на ПСИХОПАТИ, четете по-нататък цялата страница подробно за наказание 🙂 , ха-ха!

Има много други доказателства за НАЛУДНИЧАВОСТТА на т.нар. избирателно-партиен БЪЛВОЧ, но от страх да не ви претоваря с информация (и натровя, разбичквайки разложения труп на партийната система) и така да ви се отще от четене ОТ УМОРА или ПОТРЕС, ще спра до тук…

За сега…

"Историята се повтаря – първия път като трагедия, втория път като фарс."
(Карл Маркс)

Първия път ЧРЕЗ "ИЗБОРИ" дойде на власт ХИТЛЕР – т.е. ТРАГЕДИЯТА и бяха избити по най-гаден начин ~60 милиона…

Втория път ЧРЕЗ "ИЗБОРИ" дойде на власт "Демокрацията", т.е. ФАРСЪТ, който наложи КРЪВЕН ДАНЪК (ГЕНОЦИД) над народа, по-тежък от турското робство. Сега броят на населението ни е по-малко от това по време на турското робство, когато е било 6,2 милиона (сега сме 5,5 милиона, а по време на "лошия социализъм" бяхме над 9 милиона)… ТРИ ЧЕТВЪРТИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НИ Е УНИЩОЖЕНО икономически и физически.  Беше ни унищожена икономика, 15 пъти по-мощна от всички икономики преди 1944 г., взети заедно…

"ИЗБОРИ":
ФАРС за СЛЕПЦИ и НАИВНИЦИ,
ОРГАНИЗИРАН от
ПСИХОПАТИ и ПРЕСТЪПНИЦИ

ЧЕТИ НАТАТЪК ПОДРОБНО ЗАЩО?
Тук са двата ОСНОВНИ раздела, от които зависят ВСИЧКИ останали

ПРОВЕРЕТЕ ТУК

 

Но нека продължим
анализа и критиката на партийно-олигархическата система

 

Международен пакт за икономическите,
социалните и културните права

(МПИСКП)

от хартата е разработен с главното участие на американеца Василий Леонтиев, нобелов лауреат за икономика (1973) от руски произход (избягал не от Сталин, а от сталиновите мижитурки…). САЩ дължат спасението си от Голямата депресия преди II-та Световна война и след нея на него, когато е бил съветник на президента Рузвелт. Възходът на “азиатските тигри” – също. Лауреат на "Почетния легион" на Франция и "Изгряващото Слънце" на Япония…

1. Всеобща декларация за правата на човека.

Член 1. «Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права…» (т.е. равен старт)

Коментар: Сега у нас около 25% от хората са без право на труд (безработни). Значението, достойнството на Човека се измерва по неговия труд. Следователно тези 25% са без значение и без достойнство. Сякаш не са граждани на България – извън закона…
   При избори мнозинството от партиите са дискриминирани по достъп и време в ефир. Мотивът: разлика в паричната обезпеченост. За парламентарните 3-4 партии – часове, а за останалите – секунди. Все едно световните шампиони по лека атлетика да стартират с 5-6 метра преди останалите (?!) Неравен старт.

Член 4. «Никой не трябва да бъде държан в робство или крепостничество»

Коментар: Ниските доходи на огромна част от гражданите пречат на свободното им придвижване. Това е скрита ФОРМА на крепостничество.

Член 13 (1). «Всеки човек има право свободно да се придвижва…» (ниските доходи – ФОРМА на крепостничество).
Член 17 (2). «Никой не трябва произволно да бъде лишен от своята собственост.»

Коментар: Всяка обществена собственост е на всеки работник. Тя е придобита от труда не само на работещите в едно предприятие, но и от мултиплицираните взаимодействия на цялото общество. Продават я без да го питат. Следователно

8
(горе)

ВСЯКА  ПРИВАТИЗАЦИЯ  е  НЕЗАКОННА
и
 
АНТИХРИСТИЯНСКА

Член 21 (2). «Всеки човек има право на достъп, при РАВНИ УСЛОВИЯ, до обществените и държавни служби на своята страна.» (виж коментара на чл.1)

Член 22. «Всеки човек, … има право на социална сигурност и на осъществяване … на икономическите, социалните и културните права, необходими за неговото достойнство и за свободното развитие на неговата личност.»

Коментар: 25-те % безработни изобщо нямат социална сигурност, както и подлежащите на съкращение, не могат да обменят труда си с други хора, т.е. те са декласирани елементи. Културни права няма поради безпаричието… Близо 80% нямат право на развитие оцеляват като животни за ядене и пиене. . .

Член 23 (1). «Всеки човек има право на труд, на СВОБОДЕН ИЗБОР на работа»

Коментар: Всички безработни са безправни по този член, а СВОБОДНИЯТ ИЗБОР НА РАБОТА е утопична фантастика.

Член 23 (2). «Всеки човек, без каквато и да е дискриминация, има право на РАВНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАВЕН ТРУД.»

Коментар: Основополагащ ЧОВЕШКИ ЗАКОН. Той изисква измерване, нормиране и планиране на труда. Така ще осъзнаем значението и стойността на човека и мястото му в обществената йерархия. Сега МЯРКАТА (ТРУДЪТ) липсва.

Христос: «С каквато МЯРКА мериш, с такава ще ти се ОТМЕРИ.»

Сега количеството, качеството и квалификацията на труда не са мярка, а търсенето и предлагането. Те са случайни, неуправляеми, хазартни. Затова и обществото е хазартно, престъпно, мафиотско. Този член изисква СЪЗНАТЕЛНО (обективно, научно) РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на благата според резултатите от труда. Т.е.

«пазарната икономика»
е антизаконна и антихристиянска.

Сега
"
законите" узаконяват кражбата,

защото узаконяват печалбата без труд от собственост, капитали, акции, неясни пазарни цени и ненормирани заплати, постове без компетентност… Вместо ТРУДА сега обществената «мярка» са парите, имотите, връзките. Общество с различни мерки и теглилки = хаос. Този член е нарушен драстично и на международно равнище – чужденците ни хвалят, че сме ЕВТИНА РАБОТНА РЪКА. Т.е. на българите се плаща 10 пъти по-евтино от западняците за един и същи труд.

Грабеж на международно равнище!
Ето защо има граници – за да разделят различното заплащане за еднакъв труд. Ето защо

ЕС е «съюз» само на книга:
международна икономическа дискриминация
.

Член 23 (3). «Всеки човек, който се труди, има право на справедливо и задоволително възнаграждение, което да осигури на него и неговото семейство съществуване, съответстващо на човешкото достойнство и ДОПЪЛНЕНО, ако това е необходимо, с други средства за социална защита.»

Коментар: Достойнството е човешко, ако се РАЗВИВАМЕ. Сега «достойнството» е животинско (оцеляване, ядене, пиене, обличане, отопление…).

Член 25 (1). «Всеки човек има право на жизнено равнище, . . . което е необходимо за поддържане на него и на семейството му здраве и благосъстояние. Той има право на осигуряване в случай на безработица, . . . или други случаи на лишаване от средства на съществуване, по НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НЕГО ПРИЧИНИ.»

Коментар: Никакво РАЗВИТИЕ, само РАЗЛОЖЕНИЕ. То се ИЗМЕРВА с

ИНФЛАЦИЯТА
инфлация = кражба.

Член 28. «Всеки човек има право на социален и МЕЖДУНАРОДЕН ред, при който правата и свободите, могат да бъдaт НАПЪЛНО осъществени.»

Коментарът е излишен !!!

004
(най-горе) (горе)
Две са ОСНОВНИТЕ постановки в чл.7 на Пакта за икономическите права:

I.  ОБМЯНАТА на ЦЕННОСТИ
между човеците:

Член 7 (а(i)). «…еднакво възнаграждение за равностойна работа без никакво различие, … и за равен

труд – равна заплата;»

Левски: «Изпитвам човека в работа.»
Христос: «С каквато МЯРКА мериш, с такава ще ти се ОТМЕРИ.» «По плодовете (труда) им ще ги познаете.»
Народна мъдрост: «Който не работи, не трябва да яде.»

Коментар: Тук има изискване за РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД ТРУДА. Т.е. частната собственост като средство за произволно присвояване (без труд) е незаконна. Т.е.

ПРИВАТИЗАЦИЯТА от който и да било вид е НЕЗАКОННА
Както чл.23(2) от ВДПЧ.

Инструментът за търговия безмозъчният пазар “определя” цените вместо съзнанието на човека. Инструментът (кракът) командва мозъка. Ето защо няма демокрация няма МЕРНА СИСТЕМА (ЕТАЛОН) за човешки отношения. Те се деформират от нереални, не измерени с труд, лъжливи цени и заплати. Ето го НАЧАЛОТО на лъжата, кражбата, престъпността. То е предизвикано от всички управляващи по света и у нас, включително и от сегашните.

7

(горе)

II.  ЙЕРАРХИЯТА

Член 7 (с). «еднаква възможност за всекиго да бъде повишаван в своята работа в съответна по-висока категория по никакви други съображения освен по старшинство и компетентност.»

Коментар: Това е съревнование по работно време и компетентност (competence, competition), а не con'curency конкуренция – съревнование с различна въоръженост – на старт лекоатлет (работник) и Формула-1 (капиталист)…Обществото не е трудово. То е нечовешко, престъпно!
  
Това е Закон за ЙЕРАРХИЯТА. Никъде в света не е спазенпроизводството, парите, разпределението, властта се «управляват» без КРИТЕРИИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ! Следователно

ВСИЧКИ ИЗБОРИ по света са НЕЗАКОННИ
никой не е избран «по старшинство и компетентност»
и
зискване за мажоритарна система с предварително посочване на КРИТЕРИИТЕ за длъжността
Следователно:

Властта на ВСИЧКИ управляващи по света е
АНТИзаконна !

Това геният Васил Иванов Кунчев
го е предвидил още тогава и ни е заръчал
ОБЩЕСТВО БЕЗ ПАРТИИ,
наречено от него съсловен (трудов) принцип на организация:


Научете повече от ТУК:

 

Член 6 (1). «…правото на ТРУД, …да изкарват прехраната си ЧРЕЗ ТРУД, свободно избран или приет, и ще вземат мерки за защита на това право.»

Коментар: Този член задължава управляващите да ЛИКВИДИРАТ безработицата до ПЪЛНА ЗАЕТОСТ. Всички НЕТРУДОВИ ДОХОДИ (от наемни, ренти, акции и др. под.) са незаконни. Прехраната от помощи – също. Директивата на ЕС също е  ПЪЛНА ЗАЕТОСТ.

ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ също е НЕЗАКОННА !

Никой не знае колко труд има в нея. Палатите, колите, екскурзиите, разточителството на «собствениците» са от незаконно (нетрудово) присвояване (1% труд и 99% кражба…)!

А ТРУДЪТ, СВОБОДНО ИЗБРАН ИЛИ ПРИЕТ, е фантастика. ИКОНОМИЧЕСКА ДИКТАТУРА = безработица или работа извън квалификацията и заплащане не според труда. Договарянето на цени и заплати също е незаконно. Все едно спортисти след финала се «договарят» за местата на почетната стълбица, независимо от резултатите. . .
        Управляващите «ще вземат мерки за защита на това право». Тяхната ДЕМАГОГИЯ е «ПОЛЕЗНА (структурна, конкурентна, необходима) безработица и инфлация».

Член 9. «…правото на всяко лице на социална сигурност, включително и на обществени осигуровки.»

Коментар: Сега единствената «сигурност» са инфлацията, безработицата, разложението следствия от липсата на критерии за компетентност и за разпределение според труда.

Член 11 (1) «…на всяко лице и семейството му правото на задоволително жизнено равнище, включващо достатъчно храна, облекло и жилище, както и НЕПРЕКЪСНАТО подобряване условията на живот.»

Коментар: На 80% от хората жизненото равнище е бедствено, на 10% е задоволително и на останалите 10% – охолно (естествено за сметка на първите 80%. Според чл.7 това е кражба).

Член 11 (2). «…основното право на всеки човек да бъде защитен от гладвключително конкретни програми…»

Коментар: Думата «всеки» означава, че само заради един единствен гладуващ от немотия правителството е незаконно. В света на ден умират от глад 55 000 души, 14 000 от които деца !

Член 11 (2(b)). «…справедливо РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на съответните хранителни запаси …»

Коментар: Думата «РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ» означава обективност, научност, осъзнатост на човешките отношения. И «справедливо» според космическите, а не според партийните закони.  Съзнателните хора трябва да УПРАВЛЯВАТ ПАЗАРА, а не безмозъчният «пазар» (пазарната икономика) хората.

Член 13 (2(с)) «висшето образование трябва да се направи достъпно за всички … и все по-широко въвеждане на безплатно обучение.»

Коментар: Образованието (не само висшето) e все по-недостъпно (парични причини), а платеното измества безплатното.

Член 13 (2(е)). «…РАЗВИТИЕТО на училищната мрежа на ВСИЧКИ СТЕПЕНИ, … непрекъснато да се подобряват материалните условия на преподавателския персонал.»

Коментар: Училищната мрежа няма РАЗВИТИЕ, непрекъснато се руши, съкращават се паралелки, училища, детски градини. Платените училища се множат. В тях ще учат предимно печелещите без труд

9
(горе)
НАРОДНО  САМОУПРАВЛЕНИЕ
(ДЕМОКРАЦИЯ)

Правителството прави обратното на пактовете от Хартата.
Следователно Правителството е АНТИЗАКОННО.

ПотъпКване на демокрацията
всяко правителство в света е антидемократично
никъде по света няма демокрация:

 

Това е 8-филмова колекция (1:16), която показва,
че огромно количество хора в света вече разбират
цялата измама, наречена "демокрация".

Думата демокрация произлиза от гръцките
демос (народ) + крация с 2 значения – СИЛА и ВЛАСТ.

1. Народна СИЛА. Това е народната ПРОИЗВОДИТЕЛНА СИЛА НА ТРУДА. Демокрацията изисква МЕРНА СИСТЕМА според МПИСКП, чл.7 (разпределение според труда). Такава няма, «пазарната икономка» не мери труда, а само парите. А силата (демокрацията) се мери в нютони, килограми. Безработицата е ~30%, а останалите не работят по специалността си или с 10% от възможностите си. Народната производителна сила (т.е. демокрацията) изчезва.
Всеки безработен не упражнява своята СИЛА на труда, т.е. лишен е от демокрация. Останалите ползват своята СИЛА на труда не според квалификацията си и не в интерес на цялото общество (народа), а частично и в интерес на частни, партийни, чужди интереси. СИЛАТА на труда непрекъснато я ограбват, т.е. ограбват ДЕМОКРАЦИЯТА.

2. Народна ВЛАСТ – власт да ПРОМЕНЯШ себе си и битието. Това става само с труд, способности, компетентност (МПИСКП, чл.7) по 4 начина:

1. Чрез ефективен труд.
2. Чрез контрол, управление и вземане на решения в производството.
3. Чрез контрол върху разпределението на благата от труда и природните ресурси.
4. Чрез контрол и участие в йерархията.

* По (1) – безработица и не ефективен труд.
* По (2) народът няма ВЛАСТ над производството. Управляват го шепа неграмотни частници и техните марионетки (политици), и безмозъчният «пазар». Народът е роб-изпълнител, залъгван с «избори», свобода на словото, протести и др. отдушници на напрежение.
* По (3) народът няма ВЛАСТ над разпределението и присвояването. Безработица и просия. 20 пъти по-малки заплати от западните за един и същи труд, т.е. 20 пъти по-малко демокрация. Договарянето на цени и заплати е незаконно, защото трудът (резултатите), вложен в тях, изисква обективно измерване. Все едно на пазара търговците всеки ден договарят (изменят) размера на мерките и теглилките (SI). Трудът не е стока, той е МЯРКА за човещина. Никой не мери КОЛКО ТРУД, т.е. колко демокрация се съдържа в парите и в стоките (!!!). Присвояването на собствениците е произволно (въпреки чл.7 – според резултатите от труда). Производителната сила на труда, на интелекта, на творчеството са извън всяка ценностна система.
* По (4) Йерархията я налагат собствениците на производителни СИЛИ и пари, партократите и техните мижитурки (плащат за изборите). Йерархията не е според способностите, а според имуществото и послушанието.

2. Европейска конвенция за правата на човека.

Член 1, Първи протокол. «Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята собственост. Никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в интерес на обществото. …контрол върху ползването на собствеността в съответствие с ОБЩИЯ интерес…»

Коментар: Юридическото лице Р. България го лишават от собственост (държавната) не за «ОБЩИЯ интерес», а за частни, партийни и чуждестранни интереси. Правителството абдикира от КОНТРОЛА върху държавната собственост, т.е. абдикира от защита на гражданите отнема и продава тяхната (държавна) собственост БЕЗ ДА ГИ ПИТА. Т.е.

всяка приватизация е КРАЖБА
на държавно и международно равнище.

Парите от приватизациите не са за развитие, а за ядене, след което хората остават без собственост, т.е. роби.

Плановата икономика (Япония има Министерство на Планирането) е висша форма на прогнозиране, контрол и управление. Вместо нея имаме хаос на безмозъчния пазар
20 ТРИЛИОНЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ

Всеки безработен е лишен от правото си да ползва своята собственост (тялото си) като производителна сила. Другите не според квалификацията си и не «в съответствие с ОБЩИЯ интерес», а според прищевките на собственици, партии и чужденци. Ето защо имаме
3 200 000 емигранти (кръвен данък)

 

Приватизация:
робите продават гащите си
(своите собствени производителни сили,
спечелени от техния собствен труд),
за да си купят
господар !

Разликата между:
1. Животните
– извършват РАБОТА (безсъзнателна) и
2. Човеците – извършват
ТРУД (съзнателен)
Правителствата потискат труда на хората,
следователно за управляващите хората са животни.
Защото самите УПРАВЛЯВАЩИ са ЖИВОТНИ, защото те

НЯМАТ ДУХ

Ето защо Цивилизацията е животинска, канибалска:
войни, убийства, глад, болести,
разврат – ето я ценностната система на “напредналите”.

 

ВНИМАНИЕ!
1. За ОНЕЗИ, КОИТО ИМАТ РАК, застрашени от него или са лъгани по това лесно за лекуване заболяване; както и за: 
2. СТРАХУВАЩИТЕ СЕ ОТ
ДАНЪЦИ, ПЛАЩАНИЯ и СЪДЕБНИ ДЕЛА
:

СЪДБОНОСНО!!!
ПРЯКОТО ДЕЙСТВИЕ на Конституцията отменя всички закони след 13.07.1992 год, които им противоречат. Много са свързани с плащания. Особено важен е чл. 60, алинея 1 от Конституцията:

Чл.60.(1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със ЗАКОН, СЪОБРАЗНО ТЕХНИТЕ ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО. Такъв закон за данъци и такси СПОРЕД ДОХОДИ и ИМУЩЕСТВО не е приеман и издаван след 13.07.1991 г. и до 08.03.2010 г… И всички закони и разпоредби по плащанията НЕ СА СЪОБРАЗЕНИ С ПРАВИЛОТО: "СПОРЕД ДОХОДИ и ИМУЩЕСТВО". Т.е. управляващите "управляват" незаконно във всяка една област по принципа: "ВСИЧКО Е ЗАКООНО, НА КОЕТО НАРОДЪТ СЕ СЪГЛАСИ." А той се съгласява по стар робски рефлекс да се ПОДЧИНЯВА на властта от страх…
ЧЕТИ ВНИМАТЕЛНО И СПОДЕЛЯЙ!
НИЕ СМЕ МЕДИИТЕ!

 

Ленин:

За либерала е удобно да говори за "демокрация" ИЗОБЩО. Марксистът никога няма да забрави да постави въпроса: "за коя класа?" Всеки знае…, че въстанията или даже силните вълнения на робите в древността изведнъж разкривали същността на античната държава като диктатура на робовлоделците. Унищожавала ли е тази диктатура демокрацията сред робовладелците, за тях? На всички е известно, че не е. (В.И.Ленин, Пролетарската революция и ренегатът Кауцки, 1918, том 37, стр. 233);
 

Ако не се подиграваме със здравия смисъл и с историята, ясно е, че не можем да говорим за "ЧИСТА демокрация", докато съществуват различни класи, а можем да говорим само за класова демокрация. …"ЧИСТА демокрация" е не само НЕВЕЖА фраза, която показва, че не се разбира както борбата на класите, така и същността на държавата, но и съвсем празна фраза…

"ЧИСТАТА демокрация" е лъжлива фраза на либерал, заблуждаващ работниците. Историята познава БУРЖОАЗНА демокрация, която сменя феодализма, и ПРОЛЕТАРСКА демокрация, която сменя буржоазната. …БУРЖОАЗНАТА демокрация, като велик исторически процес в сравнение със Средновековието, винаги си остава – и при капитализма не може да не остава – тясна, ограничена, фалшива, лицемерна, рай за богатите, капан и измама за експлоатираните, за бедните. (пак там, стр. 240-241)

Ако разсъждаваме марксистки, трябва да кажем: експлоататорите неизбежно превръщат държавата (а става дума за демокрацията, т.е. за една от ФОРМИТЕ на държавата) в оръдие на господство на своята класа, на експлоататорите над експлоатираните. Затова и демократичната държава, докато има експлоататори, господстващи над мнозинството от експлоатираните, неизбежно ще бъде демокрация само ЗА експлоататорите. (пак там, стр. 248-249)
 

Демокрацията е една от категориите САМО на политическата област. (Категориите в ИКОНОМИЧЕСКАТА област са други – бел. пр.) (В.И.Ленин, За професионалните съюзи, за текущия момент и за грешките на др. Троцки, 1920, том 42, стр.203)

 

Всяка демокрация, както и изобщо всяка политическа НАДСТРОЙКА (неизбежна, докато не е завършено премахването на класите, докато не е създадено безкласово общество), служи в последна сметка на производството и се определя в последна сметка от производствените отношения на дадено общество. (В.И.Линин, Още веднъж за профсъюзите, за сегашния момент и за грешките на др. Троцки и Бухарин, 1921, том 42, стр. 265-266)

 

Ето защо всички управляващи по света
трябва да бъдат съдени от

МЕЖДУНАРОДЕН НАРОДЕН СЪД

(СЪД НА НАРОДИТЕ, а не на ДЪРЖАВИТЕ,
защото те са ОЛИГАРХИЧЕСКИ)

заради погазване на човешките права
и потъпкване на демокрацията
и за

ГЕНОЦИД

Само за един ден умират от глад 55 000 души,
половината от които – деца.
В тази сметка не влизат загиналите от природни
и промишлени бедствия,

причинени и от
     антиекологични производства
.

България е платила за 27 години "демокрация"
3 милиона души КРЪВЕН ДАНЪК
(икономическа емиграция).
Държавата се е отказала от тях,
защото не ги слага в сметката за безработицата.
Т.е. държавата не смята нашите емигранти за българи

Заради тоя Социален потоп над
Цивилизацията всички ние ще сърбаме и

     Космически Потоп, подобен на библейския,
но още по-разрушителен…

Космосът не ще търпи тази гавра
     със законите му…

Вечният Манифест
(сякаш е писан вчера, а не преди 170 години)

Кодекс за поведение на Длъжностните лица
по поддържане на правовия ред

ако такова длъжностно лице откаже да Ви съдейства
за спазване на човешките Ви права

ЕВРОПЕЙСКИЯТ "СЪЮЗ" е ФАЛШИВ

"ПРЕВРАТИТЕ" през 1917 и 1944 са ВЕЛИКИ РЕВОЛЮЦИИ
 

СОБСТВЕНОСТТА
според религиите и международното право

ВСЯКА ПРИВАТИЗАЦИЯ е НЕЗАКОННА 

НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ и други топ-учени МАРКСИСТИ

НОРМАЛНОТО ОБЩЕСТВО

ВОДАЧИТЕ на обществото – кои са те? КОСМИЧЕСКАТА Йерархия!
ЙЕРАРХИЯТА – вечно забравяният ОСНОВЕН Закон

ЛЕГИТИМНАТА ИЗМАМА: ВАЛУТЕН БОРД,
валутни курсове, борси, договаряне на цени и заплати, политически и търговски квоти

Хазартната игра с Планетата
т.е. когато се краде принадена стойност
Джозеф Е. СтиглицНобелов лауреат, Икономика

Ново Икономическо Чудо > 1 / 2
т.е. там, където не се краде принадена стойнот
Джозеф Е. Стиглиц – Нобелов лауреот, Икономика

Зелената Икономика според ООН и нейната програма "Устойчиво развитие"

ЕС бе лидер по Устойчиво развитие на срещата на Върха през 2012

БЪДЕЩЕТО

Една моя история /или/ Кражбите на един "собственик"

ПРОКУРАТУРАТА КАТО СЪУЧАСТНИК НА МАФИЯТА


В. "Дума", 19 юли 1993 г., Леонора Лекова
Български открития

могат да помогнат на човечеството да оцелее

Графика от годишника "Economics" на Самуелсън (САЩ) – история на инфлацията 1770-1990:

     Български открития ще помогнат на човечеството да избегне катаклизмите, съпътстващи поредната криза в световната икономика. Това твърдение придоби публичност на завършилата в Карлово научно-практическа конференция, организирана от карловското дружество "Знание" и Института за Устойчиво развитие – София.
     Според участниците човечеството излиза от своята детска възраст. Навлизаме в епохата на космическия човек. Но именно в този период ни дебнат големи обществени катаклизми, породени от неконтролируемото развитие на икономиката. Научно-техническият прогрес се превръща в заплаха… Грандиозно е развитието на производителните сили, но вместо стойността на стоките да намалява, става точно обратното. Следователно Световната икономика не е съобразена с природните закони, нещо повече, тя е в явна война с тях
inf  (горе)
     Над хората са надвиснали опасности от сътресения, войни и разруха. Българските открития обаче могат да предотвратят трагедията. Теорията на известния физик и математик Васил Манев ще даде шанс на хората да оцелеят. Неговият фундаментален гравитационен закон ще осигури човечеството научно и технологично в периода 1981-2080, наречен "начало на Новата Цивилизация".

Световната ХИПЕР ИНФЛАЦИЯ (ГЕНОЦИД) >
и
катаклизмите, които тя предизвиква
:

1. Френска революция 1789 г. 2. Наполеон срещу Русия 1812 г.
3. Граждански войни във Франция. 4. Гражданска война в САЩ.
5. I Световна война. 6. II Световна война. 7. Корейска и Виетнамска войни.

През 1970 г. под натиск на САЩ отпада златно-доларовият стандарт за определяне на курса на валутите. Златото е с относително постоянен разход на труд и затова се е определяло като стандарт за КОЛИЧЕСТВО ТРУД, което се съдържа в дадена валута. От 1970 г. този стандарт (вид нормиране) отпада, за да отстъпи място на „свободното” „пазарното” цено- и заплато-образуване. С това Хартата е потъпкана.

Тогава започва и Виетнамската война на САЩ!!!!! Още от тогава световната икономика е в хаос и инфлацията (кражбата на принадена стойност) все повече придобива астрономически размери, а светът е в тотално РАЗЛОЖЕНИЕ и

ГЕНОЦИД

Само за един ден умират от глад 55 000 души, половината от които – деца. В тази сметка не влизат загиналите от природни и промишлени бедствия, причинени и от антиекологични производства. Заради тоя Социален потоп над Цивилизацията всички ние ще сърбаме и Космически Потоп, подобен на библейския, но още по-разрушителен… Космосът не ще търпи тази гавра със законите му…

АКО НАРОДИТЕ НЕ ИЗОСТАВЯТ СВЕТОВНИЯ
ОЛИГАРХО-ПАРТИЕН МОДЕЛ,
те ще останат
     СЪУЧАСТНИЦИ на СВЕТОВНИЯ ГЕНОЦИД,
както и негова ЖЕРТВА…

11
(горе)

ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ
на Международна харта за правата на човека

Въпреки, че Декларацията сама по себе си не е договор, тя изрично дефинира значението на думите „основни свободи“ и „универсални човешки права“, които се намират в Хартата на Обединените нации, която е задължителна за всички държави-членки. Именно затова, Всеобщата декларация е основен документ на ООН, нещо като преамбюл (въведение) на цялата Международна харта за правата на човека.

Много международни адвокати смятат, че Декларацията е част от международното прецедентно право и че е мощен инструмент при извършване на дипломатически и морален натиск върху правителства, които нарушават който и да е член на Декларацията.

На Международната конференция по правата на човека на Обединените нации през 1968 г. е препоръчано, Декларацията да е „задължение на всички държави-членки на международната общност“ към всички хора.

Декларацията служи като основа на ДВЕ задължителни споразумения (ПАКТОВЕ) за човешките права на ООН, а именно Международното споразумение (ПАКТ) за граждански и политически права и Международното споразумение (ПАКТ) за икономически, социални и културни права.

Принципите на Декларацията се разработени и в международни споразумения като: Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, Международната конвенция за премахване на всички форми на дискриминация на жените, Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенцията на ООН против изтезанията и много други.

Голям брой национални правителства, професори, адвокати, конституционни съдилища и обикновени хора се позовават на принципите на Декларацията за защита на техните човешки права.

Всеобщата декларация допълва Устава на ООН. Тя вече е съставна част на обичайното международно право.

 

НЕЛЕГИТИМНАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ


НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

(горе)

 

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: