НОВА ЙОГА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЕПОХАЛНИ БЪЛГАРСКИ ОТКРИТИЯ

УЧЕБНИК ВТОРО НИВО

ЗА СТРОИТЕЛИТЕ НА НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ,

ОСНОВАНА НА БЪЛГАРСКИ ЕПОХАЛНИ ОТКРИТИЯ

Добре дошли в Двореца на Науката в интернет

Тази страница не е за масова консумация, тя е предназначена за строителите на Новата цивилизация на Земята. Масовата публика няма да се интересува от това съдържание, но ако случайно ѝ стане интересно, то няма да промени разбиранията ѝ, нито поведението ѝ, нито начина ѝ на живот. И в това е разликата между масата и НОВИТЕ ХОРА на Земята – те активно търсят новото, коригират разбиранията си според новите знания, променят поведението си според тях и се ВДЪХНОВЯВАТ за НОВО ТВОРЧЕСТВО. Без тези хора прогресът е немислим. Само те ще могат да летят в космоса с надсветлинна скорост – другите ще анихилират.

Страницата изяснява РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДВАТА ВИДА хора и НОВАТА ЕПОХА, която тия нови хора ще генерират с нови междузвездни технологии, ново общество, нов морал и нов начин на живот. И това не е някаква фантастика, предположение или мечта по някакво неопределено бъдеще, а задача на деня, защото по Законите на Природта, до 2033 година двата вида хора трябва да се разделят завинаги – Новите ще се насочат към периферията на Галактиката за обединение с братя по разум, а какво ще стане със СТАРИТЕ хора, ще научите тук. Т.е. тия НОВИ ХОРА ще генерират

ВЕЛИКАТА БЪЛГАРСКА

МЕЖДУЗВЕЗДНА КОМПЛЕКСНА РЕВОЛЮЦИЯ
 

ВСТЪПЛЕНИЕ, ОБЩИ НАЧАЛА

ЗА ЙОГА КАТО УНИВЕРСАЛНА НАУКА

ЙОГА - ОСНОВНИ НАЧАЛА НА УНИВЕРСАЛНАТА НАУКА

07 Основни Теми:

1. Нова цивилизация – Защо? Новият Билогичен вид наречен Хомо Галактикус, по-съвършен и по-висш от Хомо Сапиенс.

2. Великата Българска Комплексна Революция. Понятие (представа) за 'революция'. Видове революции. Кои ще бъдат последните революции? Ако последните революции успеят, никога вече на Земята няма да има революции

3. Решаване проблемите на енергетика, транспорт, екология (самолетните катастрофи…). Тези апарати ще работят със 100% чиста, 100% неизчерпаема и 100% БЕЗПЛАТНА ЕНЕРГИЯ. Причини за саботажа на този технически прогрес…

4. Някои наши спортни постижения.

5. Най-важната тема: Човешко Развитие и Нови епохални открития за тях. Със съставни теми:

01. Защо официалната медицина не може или не иска да контролира повече от половината от нашите жизнени процеси, и по този начин не може или не иска да реши проблема "болести" завинаги? Кои са тези "ПОЛОВИНТА от нашите жизнени процеси"?
02. Фундаментални грешки при възприемане, разбиране, определяне (дефиниране) на Йога като понятие.
03. УНИВЕРСАЛЕН АЛГОРИТЪМ НА РАЗВИТИЕТО.
04. ГЛАВНАТА ГРЕШКА при модерното разбиране на Йога.
05. Защо ЙОГА е КОСМИЧЕСКА НАУКАМатематическата формула за БОГ. Т.е. "БОГ" е напълно изчислима физическа, т.е. РЕАЛНА величина.
05 – A. СВЕТОВЕ и/или "ВСЕЛЕНИ" – нова дефиниция на понятието "вселена".
05 – B. ОТВЪД СВЕТА (ОТВЪД "ВСЕЛЕНАТА") – дефиниция.
05 – C. КРИТИЧНИ СКОРОСТИ за преход между световете (преход между "вселените").
05 – D. НОРМАЛНАТА ПРЕДЕЛНА ВЪЗРАСТ за Хомо Сапиенс. НОРМАЛНАТА ПРЕДЕЛНА ВЪЗРАСТ за Хомо Галактикус.
05 – Е. Явленията "БЕЗСМЪРТИЕ""ВЪЗКРЕСЕНИЕ" и "ПРЕРАЖДАНЕ" са ДОКАЗАН ФАКТ.
05 – F. ДУХ и ДУША – дефиниция.
05 – G. ЙОГА ИНТЕГРИРА ЧОВЕКА С КОСМИЧЕСКИЯ РАЗУМ и преодолява пространството между звездите.
06. Кои са последните 3 прераждания на Айнщайн?
07. ИСТОРИЧЕСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ХОМО ГАЛАКТИКУС, БЕЗСМЪРТИЕТО, ПРЕРАЖДАНЕТО И ЙОГА!

6. Заключение с преглед на основните точки.

7. Някои доказани продукти за вашата върховна състезателна форма и за вашето здраве, които в професионалния спорт са антиподи.

001
(горе)

Характеристики на Новата Цивилизация

1. Първата характеристика на Новата Цивилизация се нарича Нов Биологичен Вид на Земята – тук ние ще направим кратък обзор на този вид; ние ще го опишем и ще дадем основните характеристики и с какво се различава от Хомо Сапиенс, защо е по-съвършен от Хомо Сапиенс – количествено и качествено. Ние ще покажем някои насоки за подпомагане на развитието на тези нови хора. Подробностите – в пълното издание на нашата работа.

2. Втората характеристика на Новата Цивилизация са новите космически технологии за преодоляване скоростта на светлината и безплатните енергии за комуникации и преместване в пространството – овладяване на пространството между звездите и галактиките.

3. Третата характеристика на Новата Цивилизация е новата обществена система – кой трябва да управлява обществото според космическите закони и каква трябва да бъде структурата на обществото.

4. Четвъртата характеристика на Новата Цивилизация са новите насоки за лично човешко развитие на Хомо Сапиенс и Новия Биологичен Вид, наречен Хомо Галактикус според космическите закони.

5. Петата и най-важната характеристика на Новата Цивилизация е ХАРМОНИЗИРАНЕ на всички характеристики горе.

Защото всеки прогрес досега в историята е бил в противоречие с другите видове прогрес, което води до дисбаланс, т.е. катаклизми. Сега за първи път в историята имаме шанс да постигнем прогрес, без обществени и други катаклизми

6. И т.н.

По-долу ще обясним по-подробно основните елементи на Новата цивилизация.

002
(горе)

КОМПЛЕКСНА РЕВОЛЮЦИЯ

1. Понятие за "Революция" и защо "комплексна".
Всяка обществена група или лична сила, която държи
обществената власт (държавата) има собствени понятия за думите и ги обяснява така, че да оправдае собствената си власт. Но науката не се стреми да налага, а да открие обективната истина и да я следва. Ето защо, ние ще представим какво е понятието за думата "революция" от гледна точка на нормалното развитие на понятията от техния произход до сега.

Както за всички, и за това понятие (представа) трябва да дадем ново определение, защото всички основни понятия, с които борави политическата система, са погрешни, изкривени, оплюти и анатемосани. Ето защо, в съзнанието на хората смисълът на тези понятия отдавна го няма, заменен от емоционална ескалация и конфронтация.

За думата "революция" имаме предвид реалното смислово сдържание на думата, а не наложения от жълтата пропаганда емоционален, подтикващ действия без мисъл, заряд.

Думата 'революция' ('ре-волюция') е съставена от две латински думи:
1.
"re-" (обратна връзка, възврат, обновяване, противодействие, повторение, възраждане и пр.) и
2.
"-volutus" (спирално извито ДВИЖЕНИЕ, РАЗВИТИЕ на галактики, охлюви…), т.е. "volutus" означава едно НОРМАЛНО развитие на живота.

Т.е. РЕВОЛЮЦИЯ е едно връщане към нормалното, естествено, реално развитие със скок, в противен случай разложението и корупцията ще задушат всичко. НОРМАЛНОТО РАЗВИТИЕ (на графиката долу) е експоненциална крива линия.

x е Времето.
y е Ниво на Развитие.

t е Новото отмерване на времето на Новата Епоха и Новата Цивилизация, защото човешкото развитие става безкрайно голяма величина за единица време. Това означава Безсмъртие за човека. Ние ще видим, че това не е фантазия, а реален резултат от нашите изчисления.

Мирните революции са реалност, например научните или технически революции, но това е избор за тези, които са на власт. Т.е. тези, които притежават парите. Но те винаги саботират нормалното развитие чрез насилие и войни и след това обвиняват революциите (връщането към нормалното развитие) в насилие и граждански войни – "крадецът вика: 'дръжте крадеца'!" или "убиецът вика: 'дръжте убиеца'!".

Когато има -volutus (естествена, нормална еволюция), няма нужда от re- (обратен ефект). Но когато невежите и луди политици и олигарси убиват нашия живот и развитието, е необходимо re-, огромен обратен скок (сътресения, революции). Всеки, който е срещу тях, е срещу нормалното развитие. Социалните революции не са изобретение на марксизма, те са исторически факт, естествена необходимост, диктат (провокация) на космоса за оцеляване и развитие на живота (volutus).

Графическо понятие за думата 'Революция':

Възстановяването (догонването) на нормалното развитие от точка 0 до точка a е наречено Революция, а едно евентуално изпреварване на развитието от точка a до точка b се нарича Свръх Революция.

ИЗВОД:
Нашите научни открития са предпоставка не само за революция, а за
СВРЪХ РЕВОЛЮЦИЯ, за напълно НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

ВИДОВЕ РЕВОЛЮЦИИ

1. Видове революции според обществения сектор, в който съответната революция работи:

Главни сектори и . – материална (гравитационна) революция и духовна революция. Както виждаме, материалната революция е комплексно развитие с 3 сектора – революция в развитието на материалното производство; – революция в развитието на науката и – революция в човешкото развитие – 'кулутура' (изкуство, медицина, спорт, образование и пр.).

По-долу ще видите, че броят и връзките между секторите не са произволно измислени за наше удобство – те са получени от естественото разделение на структурите на живота…

Нашата цел тук не е изчерпателното изброяване и класификация на всички видове революции – ние искаме да покажем само най-важните и от решаващо значение за човечеството, което ще се отрази особено силно върху всички нас.

2. Видове революции според преодоляване на главните диапазони на честотите – преодоляване границите на честотите:
 

Първата съдбоносна революция за Човечеството е преодоляването скоростта на звука. Преодоляване 1. Когато превозните средства започнали да се движат във въздуха със свръхзвукова скорост – самолети и ракети, които преодоляват земното притегляне.

Вече можем да приемем, че овладяването на химичните процеси, които вибрират с честотата на звука, е напълно завършено.

Втората съдбоносна революция вече започна с овладяването на електричеството и високочестотните радиовръзки:

Но процесът на усвояване на електромагнитните вълни все още не е завършен. Тук нашата наука притежават нови открития, които ще ни предоставят безплатно електромагнитна енергия навсякъде в целия космос. Това ще сложи край на енергийните проблеми на човечеството и това ще се случи във всеки един момент, когато ние решим проблемите на обществената система. Но ако ние не решим проблемите на обществената система, вместо нови технологии, ние ще получим унищожение на цивилизацията…

Третата съдбоносна революция е овладяване на светлинните вълни:

Но и тук процесът на усвояване на светлинните вълни все още не е завършен. Тук нашата наука притежават нови открития, които ще ни осигурят надсветлинни скорости навсякъде в космоса. Дори отвъд този космос … Тази революция ще бъде край на транспортните проблеми на човечеството – ще дойде всеки момент, когато ние решим проблемите на обществената система … Това ще бъде началото на Интеграцията на Човечеството с братя по разум в Галактиката.

С овладяването на светлинните вълни ще имаме и АнтиГравитация и това е
четвъртата съдбоносна революция
овладяване на гравитационните вълни:

С тази революция процесът на преодоляване на материалните проблеми на Цивилизацията ще приключи. С овладяването на гравитационните вълни ще имаме контакт с всички летящи машини, които се движат с надсветлинни скорости.

Както виждате, предстои ни ТРОЙНА СВРЪХРЕВОЛЮЦИЯ – преодоляване на честотите (енергиите)  и !

Но овладяването на всички честоти от началото на "Преодоляване 1" и от "Преодоляване 5" нагоре до ниво ...

…винаги е било практика на човечеството от десетки хиляди и дори милиони години. Трудно е за вярване, парадокс, но това е вярно.

Но – ВНИМАНИЕ! Овладяването на всички 7 вида честоти, показани по-долу в хармонично единство, е работа на непрекъснатата човешка революция, наречена Йога и ние посвещаваме цялата тази публикация на тази свещена древна космическа наука. Но тази революция не е приоритет на цялото общество, а е приоритет все още САМО на отделни индивиди. Когато тя стане масово явление поне за Новия биологичен вид, тогава ще имаме и

СВРЪХ КОМПЛЕКСНА РЕВОЛЮЦИЯ
за всички контролирани 7 честоти:


или по-подробно:

 

 

Следователо,
 КРАЙНАТА ЦЕЛ НА ПРИРОДАТА ЗА НАШИЯ СВЯТ Е 
 ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДУХА от ниво
, Т.Е. 
 ПЪЛНОТО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ДУХА, Т.Е. 
 РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЪЛНИТЕ МУ ВЪЗМОЖНОСТИ. 

 И тези негови възможности и развитие са показани тук. 

 РЕШАВАНЕТО НА ВСИЧКИ ДРУГИ ПРОБЛЕМИ В НАШИЯ СВЯТ 
 СА САМО ЧАСТ ОТ ПЪТЯ ЗА ТАМ! 

Т.е. ако някакво решение на друг частен проблем противоречи на решаването на крайния проблем , то решението на тоя проблем няма да е правилно…


Някои Варианти Революции
 

В повечето случаи, революциите предизвикват катаклизми вместо прогрес – обикновено граждански войни. Това се дължи на дисбаланса в развитието, когато има революция в само един обществен сектор и други сектори, които не са готови за революция. Това е показано на Вариант 1.

Но ние се надяваме, че нашите научни открития и нови технологии ще предизвикат цялостна (във всички посоки) революция, т.е. нашите открития ще революционизират едновременно всички сектори на обществото и така ще бъдат предотвратени катаклизмите. Това е показано във Вариант 2.

Коя е революцията – за първи и последен път в историята на човечеството? Това е

БИОЛОГИЧНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Ние казахме по-горе нещо за новия разумен човешки вид на Земята – Хомо Галактикус. И това е вече първият и последният вид революция на Земята – биологичната революция. Защото никога след появата на Хомо Сапиенс на Земята не е имало друг разумен човешки вид, а след Хомо Галактикус никога няма да съществува следващ разумен човешки вид на Земята.

Затова всички изброени по-горе отделни революции на Земята ние определяме като една обща, комплексна свръхреволюция която ще генерира напълно Нова Цивилизация тук. Именно тази Нова Цивилизация до 2033 г. ще бъде интегрирана в периферията на Млечния път с всички цивилизации, които са съставени от човешкия разумен вид Хомо Галактикус.

Т.е. на Земята до 2033 г. ще живеят две цивилизации – първата – съставена от Хомо Сапиенс, втората – съставена от Хомо Галактикус. След 2033 г. двете цивилизации ще се разделят завинаги (поне такива са изчисленията…) – Хомо Галактикус ще лети към братя по разум към периферията на Галактиката, а Хомо Сапиенс ще остане около 200-300 години на Земята, след това ще лети до центъра на Галактиката, защото Слънцето ще почне да се раздува, т.е. ще започне да умира

ЧЕТИРИ НАЧИНА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ (ОСЪЗНАВАНЕ) НА ПЪЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ
НА НОВИЯ ЧОВЕШКИ БИОЛОГИЧЕН ВИД:

1. ТЕХНОЛОГИЧНА реализация.
Погрешно е да се мисли, че развитието на човека се изразява само чрез техническото развитие. Всъщност, техническото развитие изразява степен на усвояване на природни закони, но тя изразява и изостаналост в развитието на личните човешки способности и по тази причина човек трябва да допълва своите способности с технически, защото всичко, което могат машините, човекът е в състояние да постигне само чрез развитие на собствените си физически, умствени и психически сили. Но не всеки може да го направи – единствените хора, които могат да го правят, винаги са от водещия, челен, последен по време биологичен вид и то от последната му разновидност. А именно всички методи и средства на такова физическо развитие, без никакви технически средства, ни дава науката
Йога. Затова ние показваме по-долу тази "хитрост" за развитие.

Но разложенито на Цивилизацията ни принуждава да бързаме и затова ние трябва да използваме и технологии. Хомо Галактикус ще се реализира, когато той направи няколко полета с надсветлинни скорости, от които елементарните частици ще пречистват физическото му тяло до пълно съвършенство, след което различията между Хомо Сапиенс и Хомо Галактикус ще станат очевидни.

Когато той се върне от междузвездни експедиции, той ще бъде напълно различен от Хомо Сапиенс, ще придобие свръхестествени способности като телепортация, левитация, минаване през стени, четене на мисли, телепатия; ще бъде в състояние да направи перфектно всичко, което може всеки от най-съвършените образци на Хомо Сапиенс, но без никакви усилия.

Накратко – всичко, което Хомо Галактикус поиска, ще го направи чрез мисълта си, ако това е в рамките на природните закони. И най-важното – Хомо Галактикус ще стане БЕЗСМЪРТЕН след няколко междузвездни полета

2. ЕСТЕСТВЕНА реализация – ЙОГА.
Тук само накратко ще кажа, че йога може да практикува всеки и всеки ще има полза от нея. Но не всеки ще пожъне от йога всичко, което тя може да даде на хората. Тъй като това е обширна наука, в съответствие с всички природни закони в обширния космос. И тъй като всичко, което може да се получи от тази наука, изцяло зависи от вашето ниво на развитие на съзнанието и волята. Обратно на развитието чрез технически средства. Но тук е налице "положителна обратна връзка" – колкото повече практикувате йога, толкова повече вашите умения, вашето съзнание и вашата воля ще се увеличават…

3. ЕВОЛЮЦИОННА реализация.
Скоростта на развитие е наложена от природата, т.е. скоростта не зависи от нашата воля. Ако нашето развитие не съответства на природните закони и ако изостава, ние трябва да изравним скоростта на развитието ни със скоростта на развитие на природата. Интелектуалното развитие на човека се изразява чрез експоненциална крива, както ние показваме по-горе в графиката…

4. РЕВОЛЮЦИОННА реализация – ЙОГА.
Ако човек се развива по този добре познат за всички начин, т.е. без помощта на науката йога, той без технически средства никога не може напълно да се развие и ще изостава от развитието на природата. Така че единственият начин за ускорено развитие без технически средства това е йога. Защото с помощта на йога човек може да използва максимално всички природни закони, съгласно съответното си ниво на развитие. 
Затова

Йога е най-великото щастие, което може да се случи на човек.

РАЗЛИЧИЯ
МЕЖДУ ХОМО САПИЕНС и ХОМО ГАЛАКТИКУС:

1. Продължителност на Живота.
     – Хомо Сапиенс – 1 000 години (± 200). Сега той живее под 100 години – причината е грешният начин на живот… Посредством йога този проблем ще бъде решен.
     – Хомо Галактикус години (1
,000,000,000,000,000,000,000,000 години – един септилион години).

2. Характеристики на половите различия мъж-жена.
По-долу ще обясним "дух" и "душа", а тук накратко ще кажем, че както жените, така и мъжете от Хомо Сапиенс не притежават дух. При Хомо Галактикус само мъжете притежават "дух". При липса на дух всеки индивид ще умре при надсветлинни скорости. При Хомо Галактикус жената трябва да се придружава от мъж от същия вид, в противен случай тя ще бъде унищожена… Но след като достигне надсветлинна скорост, жената от вида Хомо Галактикус вече не се нуждае от мъж за придружител… Всички живи същества имат душа…

Основната характеристика на духа, обаче, е в следващия раздел:

3. Логическо мислене, решаване на проблеми и творчество.
Най-важната разлика между Хомо Сапиенс и Хомо Галактикус е, че първият не притежава дух, а вторият притежава дух (квант на живота).

Дух или духовно развитие означават логическо и творческо мислене. Логическото мислене е способност на ума да открива връзките между явления и факти, което означава дефиниране на проблем. Парадоксът тук е, че решаването на проблем не е нищо друго, освен неговото дефиниране или намирането на връзките на проблемния елемент с други елементи от системата, и дали тези връзки са дефектни или не.

Ето защо, един индивид, който няма дух (като Хомо Сапиенс), той не притежава и логическо мислене. Той не притежава и творческо мислене и не може да реши проблеми, които други преди него не са решили. При решаването на един необичаен проблем, индивидът без дух (като Хомо Сапиенс) блокира.

Хомо Сапиенс може да реши проблеми, които преди това са били решени от Хомо Галактикус, но възникват като проблеми периодично. В този случай Хомо Галактикус оставя решението на такива решени от него проблеми (но повтарящи се като проблеми) на Хомо Сапиенс като на черноработник и се фокусира върху нови проблеми, които Хомо Сапиенс не е в състояние да реши, поради липса на дух.

Т.е. Хомо Сапиенс е БиоРобот, който може да реши проблеми само при добре настроена програма от Хомо Галактикус. Всички предишни животински видове преди Хомо Сапиенс също са програмирани био-роботи, настроени от следващия след тях биологичен вид.

Всички научни открития в историята на Цивилизацията, са направени от хора, които след 2017 г. ще се трансформират в Хомо Галактикус – някои вече живеят на Земята, а други са на път да се родят.

Повече информация по-долу.

4. Посока на преселение в Галактиката.
След 2033 г. Хомо Сапиенс и Хомо Галактикус ще се разделят завинаги. Първият ще лети с под-критична скорост (близка до скоростта на светлината) навътре в галактиката в търсене на по-млади звездни системи за живот, тъй като слънчевата система скоро ще умре.

Хомо Галактикус ще лети с надсветлинни скорости към братя по разум (в периферията на Галактиката), за да се обедини с тях.

Естествено тъмните сили на Земята ще пречат на всичко това и то може да не се случи или да се забави, но нашата наука вече е готова да започне тази техническа свръхреволюция, когато обществото стане нормално… Т.е. имаме нужда от обществена революция, която трябва да промени тази луда обществена система…

5. Поведение при надсветлинни скорости.
Тъй като Хомо Сапиенс няма дух, той не може да се движи с надсветлинни скорости. Ако той направи това, ще бъде унищожен. Хомо Галактикус непрекъснато ще се самопречиства и ще става все по-съвършен посредством надсветлинните скорости…

6. Отношение към околната среда, местообитанието и наличните обстоятелства.
* Хомо Сапиенс ПРИСПОСОБЯВА СЕБЕ СИ към средата, към обстоятелствата, към природните условия, към обществените условия, но НЕ ПОСРЕДСТВОМ СОБСТВЕНО РАЗВИТИЕ, НЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ КАЧЕСТВА, а посредством максимално ПРИСПОСОБЯВАНЕ, ИЗЧЕРПВАНЕ на своите НАЛИЧНИ качества. Ако все пак Хомо Сапиенс попадне на непознато място и/или в нестандартна ЗА НЕГО ситуация, той подсъзнателно ще КОПИРА чуждо поведение, което преди това е отработено от някой друг. Това е така, защото Хомо Сапиенс няма творческо, а ПОДРАЖАТЕЛНО мислене, няма дух. Т.е. Хомо Сапиенс няма цел да се развива, да се усъвършенства, да придобива нови качества, а има цел да се ПРИСПОСОБЯВА. Затова Хомо Сапиенс е склонен към ДЕГРАДАЦИЯ (морална, физическа, психическа) ПОД НАТИСК НА СРЕДАТА.
* Хомо Галактикус ПРОМЕНЯ СЕБЕ СИ, ПРОМЕНЯ И СРЕДАТА, ПРИСПОСОБЯВА СРЕДАТА КЪМ СЕБЕ СИ, КАТО Я ПРОМЕНЯ към ИЗИСКВАНИЯТА СИ ЗА РАЗВИТИЕ. Т.е. за разлика от стария вид, новият се развива на ново творческо и интелектуално ниво при нестандартни ситуации и няма как да деградира, дори и да умре, докато първият предпочита да деградира, за да не умре

Т.е. науката и технологиите са създавани винаги от водещия, последния биологичен вид с цел ОСЪЗНАВАНЕ и ПРОМЯНА НА СРЕДАТА, ЗА ДА Я НАГОДИ КЪМ СТРЕМЕЖА СИ ЗА РАЗВИТИЕ, а старият вид го е следвал подражателно.

7. Летателните машини на Хомо Галактикус за придвижване в космоса с надсветлинни скорости почти перфектно ще наподобяват тази по-долу. Хомо Сапиенс също ще се движи с такива летателни машини, но те няма да се движат с надсетлинни скорости – те ще бъдат смъртоносни за Хомо Сапиенс:

1
(горе)

Летателният апарат, който виждате на снимката, и който е преодолял гравитацията до отрицателна гравитация ще бъде в състояние да достигне до най-отдалечената точка от планетата в рамките на 20-30 минути. Това ще позволи на спортни отбори и фенове да пътуват в деня на мача и да се завърнат у дома, за да прекарват повече време със семействата си…

Пътуването до Луната ще бъде 3 часа; до Марс ще бъде 3 дни.

Учените могат да произведат първия подобен летателен апарат до края на 2019 г. (сега сме началото на 2017), но при условие че още сега сменим капитализма с комунизъм или поне с Устойчивото развитие на ООН.

Ние имаме пряка връзка по интернет с тези учени и когато те произведат тези летящи машини, нашите клиенти (вие) ще бъдат първи уведомени от нас. Изпратете ни вашите контакти ТУК и когато учените са готови, ще Ви уведомим. Но от всички вас зависи заедно да ликвидираме капитализма.

За спорта – доставката на 100% екологично чиста, 100% възобновяема и 100% безплатна енергия ще позволи и най-големите стадиони (трибуни и терени) да се отопляват винаги.

Не, това не е никаква фантастична небивалица – всичко това би било факт ако обществото беше нормално...

На снимката долу виждате, че безплатната енергия не е мит. Виждате колко много хора са направили действащи модели, които доказват съществуването на безплатна (космическа) енергия в неограничено количество. Но всички те нямат научна теория като нас да я направят приложима масово в транспорта, енергетиката, космонавтиката, в бита.

Вие сами разбирате защо собственици и производители на петрол и горива няма да позволят лесно новите двигатели и летателни средства. Те са на най-високите етажи на властта и контролират медиите, те правят преврати и политически убийства, те правят войни с несъществуващи (фалшиви) поводи и причини. Т.е. ако световната обществена система остане същата, никога няма да се реализират тези нови двигатели и летателни средства. Ако искате да помогнете за прогреса, просто станете наш дистрибутор (филиал, партньор и т.н.), за да достигне знанието до правилните хора, които с ума си ще променят света.

2
(горе)
МОЕ ВИДЕО
Това е моят личен пример

(Това не е само за атракция като развлечение) :

Това видео с мен по-горе е от 2012 г., но сега съм още по-добър. Когато бягам, никога не отварям устата си – винаги дишам през носа дори при спринт, силови упражнения или джогинг много дълго време.

3
(горе)
Най-важната тема:

Нови Открития за

ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ

Тук ще ви покажем съдбоносни знания и насоки не само за високи постижения на спортисти, но и за хора, които искат да подобрят здравето си или да излекуват така наречените "нелечими" болести.

Според нашата световно известна пророчица Ванга тази книга вляво е

НОВАТА БИБЛИЯ

НА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ

В тази книга са най-великите открития на Човечеството за всички времена. С тях ние всички заедно ще създадем изцяло

НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ЗЕМЯТА!

С помощта на тази велика книга ще изучаваме научните основи за интеграция на човечеството с братя по разум в Галактиката (Млечния път), т.е. нашата интеграция с другите развити цивилизации в нашата Галактика.

Тази книга е предназначена за техническото развитие на цивилизацията с нови космически технологии и развитието на фундаменталните науки математика и физика за реализация (разбиране и усвояване) на космическите закони.

Но нашата основна цел тук е да се извлекат космическите закони за развитие на човека и неговото общество, така че който иска да изучава техническите и физически основи на Новата цивилизация, трябва да си купи тази книга отделно. Авторът умишлено сложи смешно ниска цена (5 долара на английски ел.вариант и 20 лева на български – книжен), защото без нашето популярно обяснение тази книга е трудна за не-математици.

Така че ние тук продължаваме със законите за развитие на личността и обществото. Ако обществото беше нормално, всички технологии от тази книга (надсветлинните скорости и комуникации, безплатна енергия, телепортация, галактико-интеграция…) биха били факт отдавна.

Така че нашата книга има цел да направи хората и обществото нормални, за да даде възможност на предсказанието на Ванга да се случи. Но не само Ванга е предрекла успехите на тая теория и нейния автор. Още други три подобни на нея като леля Слава Севрюкова, и две рускини ясновидки са видели същото, без да са се виждали някога.

Нашият велик духовен учител Петър Дънов също твърди, че България е призвана да бъде ВОДАЧ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. И ние тук обясняваме по пътя на логиката ЗАЩО това ще се случи.

Виж съдържанието на най-великата книга на Земята

ЕДИНСТВОТО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА


ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ

Ще повторя тук основните теми от моята промоционална страница, защото някои посетители тук може би не са чели тази страница. Не се притеснявайте – новите научни открития са обяснени много просто. Стандартните и официалните учени нарочно усложняват обясненията, за да ги мислят за много по-умни от нас, което не е така:

Откритията в областта на спорта също са сензационни

…те имат една и съща природа с техническите изобретения
защото се основават на едни и същи основни физически закони,
защото…

КОСМИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
Е УНИВЕРСАЛНАТА ДВИЖЕЩА СИЛА
НА ЖИВОТА:


 КРАТКА ВЕРСИЯ НА ГРАФИКАТА ГОРЕ:

Вие сте сред първите в света, които виждат това научно откритие – една графика на седемте енергии на живота с тяхната скорост на разпространение в природата. Тези енергии са обект на контрол от страна на човека.

Т.е. чрез тези енергии човек може перфектно да контролира себе си. Т.е. ние можем да контролираме теглото (енергия ), нашето здраве – нашата био-енергия, имунитета, който унищожава вируси, бактерии и други вредители (енергия ), нашата психика, ДУША (енергия ), нашето логическо мислене, ДУХА (енергия ). 

Ние виждаме, че космическата енергия съдържа в себе си цялата гама от добре известни (в стандартната наука) енергии,  и . Ето защо, ако ние овладеем по-високите честоти, ниските честоти ще бъдат по-лесни за контрол.

Вие виждате с очите си, че нашата наука разбира вече най-високите честоти, които можем да контролираме. Ние имаме средства и методи да владеем тези енергии. Т.е. официалната наука все още не може да разбере нивото на енергия  (електромагнитните вълни). Точно тези честоти са източник на 100% екологично чиста, 100% възобновяема, 100% неизчерпаема и 100% безплатна енергия.

Наша е привилегията, дадена ни от Природата ние да разберем енергиите на най-високо ниво . Това означава, че природата има доверие в нас, щом ни показва интимните си тайни. Ако не можем да разберем ниво  или  Природата не ще ни позволи да отидем по-далеч. Защото тя не търпи празнини и скокове на исторически етапи. Затова Природата позволява само ние да имаме контрол над ниво , т.е. това е 100% екологично чиста, 100% възобновяема и 100% БЕЗПЛАТНА ЕНЕРГИЯ.

Повтарям, официалната наука никога няма да генерира научно откритие. В официалната наука не съществува прогрес, тъй като тя е роб на огромните корпорации.

С откриването на всички 7 нива на енергия, нашата наука открива за първи път в историята:

ПРОИЗХОДА НА ЖИВОТА!
Т.е.
НАЙ-ВЕЛИКАТА ТАЙНА:

ТАЙНАТА НА ЖИВОТА,

която хората искат да разкрият още от зората на човечеството, вече е напълно дефинирана математически и физически.

Т.е. ние всички сме в началото на една НОВА ЕРА,

ЕРА НА ОВЛАДЯВАНЕТО НА ЖИВОТА!

1. Защо Квантът на Живота, наречен ДУХ, е първата неделима частицата на живота?

2. От къде идва животът на Земята за първи път, т.е.

3. От къде идва духът на Земята за първи път?

4. Какво е дух (съдържанието на духа) или съдържанието на живота.

5. Коя енергия консумира духът?…

Отговорите на всички 5 въпроса са смешно-прости:

Погледнете много внимателно изображението по-долу, което показва етапите на формиране на живота. Това не е никаква фантазия, никакви предположения, никаква религия, никакво гадаене, никакво ясновидство. Това е доказано чрез математически изчисления.

Само съотношенията на размерите на показаните обекти не са реални, тъй като тези обекти са много малки и няма да ги видите, ако ние ги покажем в реален мащаб. Тук целта е да се проучи последователността на развитие на разумния живот във Вселената и как животът излиза извън "Вселената".

ИЗВОДИ:
1. "Вселената", в която ние живеем, е една сфера с диаметър  см. (100 милиарда светлинни години).
2. Думата "вселена" е в кавички, защото виждаме, че вселената не е безкрайна, има точен размер.
3. Така наречената "вселена" се намира в друга по-голяма сфера, където има други  "вселени" подобни на нашата "вселена".
4. От наша гледна точка, т.е. вътре, сферата, в която живеем сега, е "вселена", но когато се измъкнем от тази сфера, тази "вселена" ще бъде за нас най-обикновена звезда. Т.е. ние не живеем във вселена, и в ограничен свят (звезда), една малка частица в по-голяма сфера, заедно с други  звезди.
5. В нашия свят с размер  см. има три вида разумен живот (3 човешки вида):

1. Най-нисш живот (нашият живот) – Хомо Сапиенс, който не може да напусне звездната система.
2. Свръхживот който може да се движи с хипер-светлинна скорост –
Хомо Галактикус. Той живее близо до периферията на Галактиката. Хомо Сапиенс не може да лети с хипер-светлинна скорост.
3. Супер свръхживот
Хомо Спиритус (Духовен човек) – това е обединение на галактически животи. Хомо Спиритус ще излезе извън света (звездата), в която живее, завинаги, малко преди светът да достигне размер  см. След  см. светът ще започне да се свива до нулева начална точка и ще заспи.

6. Отвъд звездата Хомо Спиритус поражда нов живот около нея. Т.е. Хомо Спиритус е най-малката неделима частици  (квант) на живота. Зародиш, ембрион на живота.

Накратко – трите вида разумен живот:
1. Хомо Сапиенс.
2. Хомо Галактикус.
3. Хомо Спиритус.

Така че, нека продължим
с въпросите, които зададохме
в нашата промоционална страница:

DISEASES: PROBLEM SOLVED FOREVER

И най-важните въпроси:

Кликни цифрите вляво за повече подробности:


01. Защо официалната медицина не може или не иска да контролира повече от половината от нашите жизнени процеси, и по този начин не може или не иска да реши проблема "болести" завинаги? Кои са тези "ПОЛОВИНТА от нашите жизнени процеси"?
 

ЙОГА – УНИВЕРСАЛНОТО ПОНЯТИЕ

NOTION FOR HARMONIOUS DEVELOPMENT

02. Фундаментални грешки при възприемане, разбиране, определяне (дефиниране) на Йога като понятие (представа)?

МНОГО ВАЖНО!

Не, не се плашете от думата "Йога". Това ПОНЯТИЕ (ПРЕДСТАВА) има много СИНОНИМИ. Вие ще видите, че хората наричат с различни имена, същото това понятие (представа). Така че не мислете, че йога е индийско откритие. Просто думата йога е част от индийската култура, но идеята (понятието) (наречено с различни имена) е постоянна култура и стремеж на много народи. За съжаление, това понятие все още не се разбира и не се постига.

Ние първи в света осъзнахме, че това понятие е универсална методология, една смислена наука и практика за всички хора на Земята, приложима във всички сфери на живота.

03q03. УНИВЕРСАЛЕН АЛГОРИТЪМ НА РАЗВИТИЕТО.

04q04. ГЛАВНАТА ГРЕШКА при модерното разбиране на Йога.

05q05. Защо ЙОГА е КОСМИЧЕСКА НАУКА?
Математическата формула за БОГ. Т.е. "БОГ" е напълно изчислима физическа величина.

GOD

    05 – A. СВЕТОВЕ и/или "ВСЕЛЕНИ" дефиниция.

    05 – B. ОТВЪД СВЕТА ("ВСЕЛЕНАТА") дефиниця.

    05 – C. КРИТИЧНИ СКОРОСТИ за преход между световете (между "вселените").

    05 – D. НОРМАЛНАТА ПРЕДЕЛНА ВЪЗРАСТ за

Хомо Сапиенс.

    НОРМАЛНАТА ПРЕДЕЛНА ВЪЗРАСТ за

Хомо Галактикус.

    05 – E. ДУХ и ДУША дефиниция.

    05 – F. ЙОГА ИНТЕГРИРА ЧОВЕКА

С КОСМИЧЕСКИЯ РАЗУМ и преодолява пространството между звездите.

07q 06. Кои са последните прераждания на

 Albert Einstein
…Алберт Айнщайн?

Това са точни математически изчисления,

това не е мистика или гадателство.

 

Не се учудвайте, че един обикновен човек като мен знае тези неща, а световноизвестни учени не знаят нищо. Историята показва, защо:

ОФИЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

НИКОГА НЕ СА ГЕНЕРИРАЛИ

НАУЧНИ ОТКРИТИЯ!

НИКОГА!

Официалните институции защитават старите знания, защото те дават силата на парите и властта. Така че, не вярвайте на официалните институции и на официалните масмедии, винаги трябва да се съмнявате в тях. Проверете истината със собствения си ум, не се доверявайте на престижа на известните и красивите хора, лансирани от масмедии или официални институции.
 

08q 07. ИСТОРИЧЕСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ХОМО ГАЛАКТИКУС, БЕЗСМЪРТИЕТО, ПРЕРАЖДАНЕТО И ЙОГА!
 

Бързи Въпроси и Отговори (ВиО)
01(горе)
1-В.
Защо официалната медицина
не може или не иска да контролира повече от половината от нашите жизнени процесии по този начин не може или не иска да реши проблема "болести" завинаги? Кои са тези 'ПОЛОВИНАТА от нашите жизнени процеси'?

OFFICIAL MEDICINE

1-О. За да разберем отговорите на тези два въпроса, не е необходимо да си учил 10 години за официален лекар. Дори не трябва да си учили висше или дори средно образование. За да разберем отговорите на тези два въпроса, просто трябва да бъдеш нормален човек, който не обръща внимание на официалните догми.

Официалната медицина възприема живите организми като затворена химическа система без енергийна връзка с Вселената. Но нашите "ерудирани" лекари работят само с първия диапазон от всички енергии. Частично официалната медицина признава влиянието на диапазон (на нервите) и отчасти – диапазон (на зрението). Тези два диапазона енергии, обаче, влияят върху всички клетки и системи в организма, без изключение. Въпреки това, всички други честоти , , , , и т.н., са непознати за официалните медиците, но и те съзнателно игнорират тези честоти, тъй като съществува от много хилядолетия огромно количество информация, методи и инструменти за тези честоти да бъдат управлявани, но официалната медицинска "наука", не пише нито едно изречение за тях. На снимката виждате ограничения диапазон на въздействие, така че не се учудвайте на ограничените "успехите" на официалната медицина.

ИЗВОДИ:

Според официалната "медицина" най-важните структури на човека не съществуват:
. Духът не съществува;
. Душата не съществува;
. Имунитетът не съществува, въпреки че говорят за него;
. Енергийното тяло не съществува

Ето защо за официалната медицина всичко това е нищо:
Ето защо лечението в официалната медицина е нищо.
Ето защо, който иска да бъде здрав, жизнен, дееспособен и щастлив, трябва да избяга от официалните догми на властта не само в медицината, но и от всички официални институции още сега.

ВЕЛИКИЯТ ПАРАДОКС: според официалната медицина живите организми и човекът са мъртви, защото не съдържат нито душа, нито дух… Защото само при смъртта духът или душата напускат тялото. Т.е. според официалната медицина живите организми и човекът са бездушни и бездуховни химически биороботи.

02
(горе)

ЙОГА – УНИВЕРСАЛНОТО ПОНЯТИЕ

NOTION FOR HARMONIOUS DEVELOPMENT

По-доре веднаж да видиш, отколкото сто пъти да чеуш.”
(бългаска пословица)

2-В. Фундаментални грешки
         при възприемане, разбиране,
            определяне и дефиниране на 
ЙОГА като понятие (представа).

2-О. Нашето графично обяснение на понятието (представата) за йога ще съкрати времето за неговото разбиране 100 пъти. Т.е. от всички теории, философии и обяснения за йога по света, нашето обяснение е 100 пъти по-разбираемо и мотивиращо.

Вселената е пулсираща система. От Големия взрив до сега тя продължава да се разширява и размерите ѝ сега са  см. От началото има процес на натрупване на материя от центъра и (особено важно) на разделение на все по-малки елементи в логична (свързана) последователност, подобно на дърво.

Всяка религия говори за някакво мистично ДЪРВО:

…има безсмъртно баняново дърво… Който познава това дърво, познава и ведите… Истинската форма на това дърво не може да бъде възприета в този свят… (Бхагават Гита)

дървото на живота сред градината и дървото на познаване доброто злото. (Библия, Битие 2:9)

той се видял до … неописуемото лотосно дърво.
(Съновидение на Мохамед относно Корана)

Дърво на решението: по Дункер … във формата на йерархична поредица…”
(Речник по психология)

Това мистично "дърво" е историята на развитието на Вселената, причино-следствените връзки от една страна ("дървото на живота") и от друга страна – как нашето съзнание изследва, разбира и осъзнава всички тия причино-следствени логически връзки ("дървото на познаване на доброто и злото").

Когато размерите на Вселената достигнат  см, тогава ще започне ОБРАТНИЯТ ПРОЦЕС – свиване на Вселената и вместо разделение на структурите, ще бъде извършено окончателно ОБЕДИНЕНИЕ на животоопределящи структури. Този процес вече е започнал.

Целият процес на Сътворението и Унищожението (Свиването, т.е. СВЪРЗВАНЕТО, ЕДИНЕНИЕТО, ЕДИНСТВОТО, ОБЕДИНЕНИЕТО) ще го научите от другите ни книги, а тук само ще посочим някои факти, които дават ново и разширено понятие за Йога на базата на съвсем нова Космология, според Епохални Български Открития във физиката и математиката и каква ЧАСТ от цялостната Йога (цялостното Хармонично Единство) е Хата Йога (хармонично единство между структурите на физическото тяло), обект за изучаване и практикуване в тази книга.

Главният въпрос във Философията: "Кое е първично – разумът или живата материя?" е решен от нас – на Земята първо се е появил Разумът, но той се е съдържал в материално тяло, в жива материя. Т.е. и животът, и живата материя са се появили едновременно, но в различни форми, които в процеса на развитие се трансформират една в друга…

1. ПЪРВАТА ЖИВА СТРУКТУРА по време на появяване е Фундаменталният, основният квант на живота (разумът, абстрактно-логическото мислене – в религиите е известен като ДУХ). Други имена на Основния квант: главен, фундаментален, първичен, първоначален; зародиш на живота. Векторът нагоре е време на развитие на  или фаза  от развитието на КВАНТА на ЖИВОТА (духа). „Квант” означава най-малка неделима структура. Ако се раздели, ще бъде разрушена.

2. ВТОРАТА ЖИВА СТРУКТУРА, векторът надясно, има два вида функционални кванти (мъжки и женски) – психиката, известни в религиите като ДУШИ (мъжки и женски). Тук виждаме първото разклонение, възел. Начало на развитие на душата..

3. ТРЕТАТА ЖИВА СТРУКТУРА – Физическото тяло. Т.е. първите и единствени структури, първото и единствено разделение на живота на Земята има три основни части. След което всяка една започва своето разделение и усложняване във времето в същия универсален алгоритъм на развитието.

ЙОГА означава ХАРМОНИЯ!
1. Но нито един от великите йоги не знае какви са основните параметри (компоненти, съставни части), които трябва да бъдат хармонизирани и как те трябва да бъдат свързани в единство.
2. Почти всички велики гурута възприемат йога само като система от упражнения и други физически и психически техники – като процес на хармонизация, но не посочват точно кои параметри трябва да бъдат хармонизирани.
3. Така почти всички велики гурута стигат до крайности – те тренират до 10-15 часа на ден асани, пранаяма, медитация и т.н., като по този начин пренебрегват физически качества като бързина, сила, издръжливост, ловкост и т.н., и това е също дисхармония – но дисхармонията е анти-йога.
4. Т.е. те правят интензивна практика на асани, пранаяма, медитация и т.н., но игнорират спорта и умствената дейност (логическо мислене и изкуства), а това води до друг вид дисбаланс – алкален. А дисбалансът е и анти-йога.
5. След като йога е хармония, това означава, че ние трябва да сме всестранно развити личности с възможности над средните – дори гениални. Но вижте големите гурута какво мога да вършат по-добре от другите хора; дали гурутата са наистина универсални личности и ще се уверите, че суперлативите за тях са много силно преувеличени.

Съществуват обаче и добри примери за всестранно развити личности, постигнали това посредством Йога. Такъв е великият Шри Чинмой (в ляво), който поне при вдигане на тежести е гениален, а в другите области – изключително добър и плодовит:

Шри Чинмой
Типичен пример за йог, т.е. всестранно развита
(универсална) личност:
* автор на хиляди музикални произведения, възпяващи хармонията
* автор на хиляди стихотворения и книги
* автор на хиляди художествени картини
* виртуозен изпълнител на стотина музикални инструмента
* автор на фантастични спортни рекорди
в различни спортове
* философ и притежател на сидхи
* автор на програми за здраве и антипрестъпност към ООН
* пълномощник на ООН за мир
* организатор на Световния маратон за мир – 1,000 мили за 1 седмица
* преподавател и водещ медитация на главните служители в ООН

СНИМКИ
ВИДЕО

В 13:25 часа, на 30 януари 1987 г., при третия си опит, Шри Чинмой вдигна 7,063¾ паунда (повече от 3 тона) с една ръка. От петте опита (13:03 ч., 13:13 ч., 13.25 ч., 13.37 ч., 13.50 ч.) три бяха напълно успешни с общо тегло над 10 тона (има и други тежести, наред с показаната долу), което медицината и спортната наука до днес не могат да обяснят и затова пазят гробно мълчание по тоя документиран от 36 телевизии и стотици журналисти. За всички, освен за йогите това е една необяснима човешка воля. Джим Смит от Британската Аматьорска Организация по Щанги, който ноблюдава развитието на Шри Чинмой от начало до този рекорд простичко призна: “Шри Чинмой стана причина ние да изхвърлим всички наши сегашни убеждения за физическото развитие през ппрозореца. Шри Чинмой разби всички наши представи за "нормалните закони" на физиката. Шри Чинмой отново пренаписа всички учебници по физиология!” (За тази и за още много информация за живота на Шри Чинмой може да прочетете в новия сайт на Шри Чинмой Reflections (copy-paste in Google).

Кликни снимката, за да я видиш в пълен размер.


Но този фантастичен рекорд не се обсъжда в официалната спортна наука или медицина?
Въпреки че е заснет от 36 телевизии в САЩ. Защото начините на постигане на рекорда
противоречат на интересите на Бялата мафия (медицината на властта)
.


УНИВЕРСАЛНАТА МЕТОДОЛОГИЯ
ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД
Виж защо:

03
(горе)

3-В. УНИВЕРСАЛЕН АЛГОРИТЪМ

НА РАЗВИТИЕТО,
изразен в следната графика:
3-О. 1.  или  2. или  3.
Третата графика (3.) показва малко по-сложна (разработена) структура (например) на човешкото хармонично развитие:

ТРИТЕ ОСНОВНИ РАЗКЛОНЕНИЯ на развитието:
. Развитие на ума.
. Развитие на психиката (душата).
. Хармонично физическо развитие със синоним Хата Йога.

Това е и нашият принос към йога – ние показваме, кои са основните съставни части на личността, които следва да бъдат хармонизирани и каква е връзката им. С това ние издигаме Йога на още по-високо научно и съзнателно ниво и по този начин ние трансформираме тази космическа наука в

 – Нива на развитието.

Т.е. Хатха Йога е само част от цялостното хармонично развитие на човека, т.е. Хатха Йога е част от цялостната Йога. Но цялостната Йога е синоним на цялостното хармонично развитие на човека (или всестранно развитие; всеобщо развитие; всеобхватно развитие, устойчиво развитие и пр. синоними).

Но основната (главна) доктрина на ООН е

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ:


ООН наименува понятието "йога"
с друг свой собствен синоним тази тяхна доктрина.

ВИЖ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ДОКТРИНАТА

ВНИМАНИЕ: Но класификацията на ООН на техните структури (1. икономика; 2. общество; 3. околна среда) е случайна, условна, и не е в съответствие с действителното разделение на основните природни функции, както е при нас. Все пак ние сме доволни, че ООН улучва правилната цел: хармоничното развитие, т.е. Йога!

Ще се радваме, когато ООН разбере, че
Устойчиво развитие и Йога са едно и също понятие,
т.е. те са синоними.
Защото те уважават Йога особено много. Ето доказателство

(кликни снимките по-долу):

"Честването тази година на Международния ден на Йога подчертава важната роля на здравословния начин на живот за реализацията на целите на Устойчивото развитие, прието миналата година от всички 193 държави-членки на ООН." (2016 г.)

Четирите фундаментални (първични) функции на развитие в Хатха Йога (Устойчиво развитие). Това е напълно нова научна дефиниция за Йога, т.е. хармонично развитие с три гравитационни функции  ,  и една духовна функция :

Фунциите за развитие  са спорт с посока  (р киселинно развитие), но функциите са в посока  (р алкално развитие) те са асани, пранаяма, алкализираща храна, пречистване на организма … И това е


04
(горе)

4-В. ГЛАВНАТА ГРЕШКА
         в модерното възприемане на Йога.

4-О. Всички, дори големите гурувци възприемат Йога само като развитие на  в посока  (р  алкално развитие). Т.е. като развитие на гъвкавостта (асани и пранаяма) което е голяма и непростима грешка. Това води до изкривяване на развитието само към един полюс – към алкалния полюс (р излишък на кислород) алкален дисбаланс, докато грешката на спортистите е изкривяване в развитието само към киселинния полюс (р недостиг на кислород). Т.е. когато има изкривяване към единия полюс, има дисхармония, т.е.: анти-йога. Т.е. ако хората правят само асани и пранаяма, както правят повечето велики гурувци по 8-10 часа на ден, без развитие на  (бързина, сила, издръжливост), т.е. без да развиват своите спортни качества, те правят анти-йога (дисхармония).

Същото е, когато се развиват само един или дори два от основните структури – например, само в логическото мислене (ума), само в емоциите (в изкуствата душата) или и в двете, без да се развива физически…

Цялостна йога означава едно цялостно хармонично човешко развитие между всички човешки функции:

. Развитие на разума с неговите подфункции (развитие на паметта, изследване на факти, творчество, воля –  ; развитие на логическото мислене, откривателство, мъдрост – ;
. Душевно (психическо) развитие с неговите подфункцииемоционално развитие – ; емпатия и чувствителност – ;
.
Физическо тяло с неговите подфункции (спорт – ; асани и праняма – );
.
Духовно развитиедвижение на мисълта (изследванекъм фундаменталните природни закони.  или  е ОБЩО духовно развитие на всички  в посока към първопричините.  или  е и ЕДИНСТВОТО между .

Т.е. духовното развитие осъществява единството между всички физически функции.
Т.е. без духовно развитие няма единство между физическите функции.

Или ако духовното развитие е нарушено, нарушават се и физическите функции и се губи тяхното единство – например: разумът започва да губи контрол над физическото тяло или над психиката (лудост)…

Ето защо подсъзнателно големите гурута определят йога като ЕДИНСТВО. Но виждате, че ние сме единствени в света, които показваме точните основни структури на това ЕДИНСТВО. Всички други теоретици на йога нямат представа, кои са точно структурите на единството и каква е тяхната взаимовръзка, както и посоката на развитие и химичните еквиваленти.

Пример за съвършенство в Хатха Йога са майсторите на бойните изкуства, които са развили хармонично своите спортни качества и функции  както и тяхната гъвкавост  чрез асани, пранаяма, психически техники, правилното хранене и т.н. Но те няма да бъдат съвършени и хармонични личности (йоги), ако те не са развили логическото си мислене за решаване на проблеми (научно мислене – клон ) както и ако не са развили умения в изкуствата – клон

Вижте ВИДЕОТО дулу, което показва едни съвършени хатха йоги (майстори по бойни изкуства):

 . Бързина. . Сила. ИздръжливостЛипса на равновесие (дисбаланс) от недостиг на кислород. (долу)

Това е Спорт (само) = Анти-Йога, т.е. специализация само в една или само в 2 посоки. Например – бързина или издръжливост, без сила или някаква друга комбинация от две специализации. (долу)

Но дори и да има хармонично съчетание на трите направления (бързина, сила, издръжливост), без гъвкавост (асани, пранаяма, алкализиращи храни …) отново има Анти-Йога. Това е дефицит на духовни и душевни качества.

Липса на равновесие (дисбаланс) от
излишък на кислород:

Само алкално развитие (само духовно развитие) = отново е Анти-Йога, дисбаланс към един полюс. Т.е. сега всички хора масово и дори големите гурута разбират йога по този грешен начин, показан на снимката по-горе. Т.е. това е недостиг на физически качества.

Графиката по-долу изразява хармонично, балансирано развитие – баланс между химичните полюси  и , т.е. баланс между р и р (баланс между киселини и основи), баланс между физически и духовние способности, баланс между гравитационните енергии  и духовните (космически) енергии . А този баланс се нарича ЙОГА, т.е. хармонично развитие:

По-долу е показано как дисбалансът от недостиг на кислород (вкисване) води до липса на духовност и морал (измъчена душа) – едно апатично и бездушно "развитие", според скалата на честотите. Виждате долу затъмнението на духа и душата:

Този вид дисбаланс потъмнява, обезличава и пречи на проявлението на душата и духа. Пречи на емпатията (липса на чувствителност към състоянието на другите), спъва логическото мислене. Това е изместване към материалните ”ценности”. Това е дефицит на духовни и душевни качества. Това е “подивяване”.

Ето как един дисбаланс от излишък на кислород (алкализиране) води до недостиг на физически качества (бързина, сила, издръжливост) според скалата на честотите. Виждате долу затъмнението на физическите качества:

При този вид дисбаланс душата и духът доминират, но се и отдалечават от физическото тяло, това замъглява съзнанието, обезличава личността и човек става неадекватен, с паралогично мислене, психични проблеми и заболявания

Затова, ако искате да станете добът Йог, т.е. цялостно и хармонично развита личност, тази книга няма да ви бъде достатъчна, (дори и да научите всички книги по йога в света) – това е само началото. Но не се отчайвайте – Хатха Йога има пряко влияние и контрол върху всички човешки структури и функции. Ето защо Хатха Йога е най-краткият (дори революционен начин) за развитие на всичките ви качества. Нещо повече – Хатха Йога влияe не само на отделния човек да я практикува, но и на цялото общество. Т.е. колкото повече хора практикуват хатха йога, което според новата дефиниция включва спорт, наука и изкуства, толкова повече обществените отношения ще станат по-нормални и естествени, тъй като по-голямата част от хората са склонни да се развиват дисхармонично и от това човешките отношения също стават дисхармонични, неестествени. За да разберете целия механизъм на въздействие на Хатха Йога върху личността и обществото, ще трябва да овладеете знанията и научните открития в другите наши книги:

Йога универсална методология за решаване на проблеми
пълна версия:

05
(горе)

5-В. Защо ЗАЩО ЙОГА е КОСМИЧЕСКА НАУКА?
         Математическата формула за 
БОГ.
         Т.е. "
БОГ" е напълно изчислима физическа величина.

GOD

 5-О. Нашите Епохални Български Научни Открития напълно ликвидират мистиката около разбирането на връзката между човек и космос, как човек общува с БОГ, за когото има математическа формула:


където
P = {0, 1, 2, 3, 4…};
n = {…-3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, …}

05a
(горе)

VSВселена = Всичко Съществуващо = БОГ.
n – 'n' е число, което изразява числовото отношение към нашия свят:
* с число нула '0'; това е началната, отправната система (нашият свят).
* с минус (-n);
*
с плюс (+n):
*
минусът (-): свят, който е някаква съставна част от нашия свят.
*
плюсът (+): свят, който съдържа нашия свят и други светове като нашия в него.
* числото 'n': брой нива на съответния свят или брой преходи до съответния свят.
* P = 1 цяло, неделимо число.
* Числовият израз n = 0 изразява
нашия свят, все още наречен "Вселена".
* Числовият израз n = -1
изразява светове, които се съдържат в нашия свят. Това са звездите. n = -1 е и нашата Звезда Слънцето.
* Математическият израз (1, -2, –3, ) изразява светове, които се съдържат във всички все по-малки и по-малки светове от нашия свят.

* n = -2 това са протоните звезди вътре в нашите звезди.
* n = -3 това са фотоните облаци от звезди в протоните.
* n = -4 това са гравитоните облаци от звезди във фотоните.
* n = -5 . . . . . . . . . . . . . . .

Повтарям:
* Числовият израз n = 0
изразява нашия свят, все още наречен "Вселена".
* n = +1 е по-големият свят, който съдържа  свята като нашия, все още наречен "Вселена".
* n = +2 е по-големият свят, който съдържа свята като световете от вида +1.
* n = +3 е по-големият свят, който съдържа свята като световете от вида +2.
* n = +4 . . . . . . . . . . . . . . .

* Нашият свят, все още наречен "Вселена", е записан с числов израз K(0)P.
*
Световете в нашия свят (звездите), тук са записани с числов израз K(-1)P.
* Светът, в който ние ще влезем, след като излезем от този наш свят, тук е записан с числов израз K(+1)P. Това е отвъд, т.е. от другата страна на нашия свят (извън нашия свят, все още наречен "Вселена"). Т.е. K(+1)P –
следващият свят (другият свят). Това е Отвъдното.

05b
(горе)

Накратко, като изключим действителното съотношение между размерите на световете тук те са показани на следната графика:

05c
(горе)
По-долу е показана градацията на скоростите за преминаване в "отвъдното" – отвъдните светове и техните стойности във връзка с нашата отправна система
или Нашия Свят K(0)P:

Числото "нула" (, , , ) означава граница или зона на преход.

0. За да се пресели животът от вътрешността на фотона вътре в протона, той трябва да развие скорост, по-голяма от (>)  cm/s. От свят (фотони) към свят (протони).

Математически: от свят K(-3)P към свят K(-2)P. (Не е отбелязано на схемата горе, трябва да е вляво от схемата)

1. За да се пресели животът от вътрешността на протона вътре в Слънцето (звездите), той трябва да развие скоростта на звука >  cm/s. От свят (протони) към свят (звезди).
Математически: от свят K(-2)P към свят K(-1)P (звездата –
Слънцето).

2. За да се пресели животът от вътрешността на звездите (Слънцето) в нашия свят, все още наречен "Вселена", той трябва да развие електромагнитна скорост (на радиовълните и електричеството) >  cm/s.
От свят (звездите) към Нашия Свят  .
Математически: от свят K(-1)P към Нашия Свят  K(0)P:
Светът на Светлината.

3. За да се пресели животът от Нашия Свят, все още наречен "Вселена", към Отвъдното (Свят K(1)P), той трябва да развие надсветлинна скорост >  cm/s.
От Нашият Свят  към свят  (Отвъдно 1 .
Математически: от  Нашият Свят  K(0)P към свят (Отвъдно 1 K(1)P.

4. За да премине животът от свят K(1)P към свят K(2)P, той трябва да развие скорст >  cm/s. От свят към свят (Отвъдно 2 .
Математически: от свят K(1)P към свят (Отвъдно 2 K(2)P.

5. И т.н.

Това е показано схематично на следващото изображение. Съотношението между размерите на телата са нереални, защото не е възможно да се направят няколко проникващи един в друг светове на едно място.

СТРУКТУРА НА ВСЕЛЕНАТА
Скорост
( см/с) за преодоляване
границите между световете

 – граница на преход от един свят към друг свят.
Според езика на старото възприятие за името "Вселена":
 – 
граница на преход от една 'вселена' към друга 'вселена'.

,  – честоти, извън контрол (неконтролирани честоти)

 – гранични или критически скорости (граници на критически честоти) за преодоляване границите между световете – например:  от свят -2 към свят -1, от свят +1 към свят +2, от свят +2 към свят +3 и пр.

05d
(горе)

НОРМАЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРАНИЦА

за Хомо Сапиенс.

НОРМАЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРАНИЦА

за Хомо Галактикус.

Съгласно нашите научни открития
нормалната средна възраст на Хомо Сапиенс е 1 000 години.

СВЕЩЕНАТА КНИГА (БИБЛИЯТА),

ГЛАВА "БИТИЕ", ЗА ДЪЛГОЛЕТИЕТО
1. Адам прави поколение до 800 годишен и живее 930 години. (Битие 5:5) Цитти:
"
3. И Адам живя сто и тридесет години и роди син по свой образ и подобие; и го наименува Сит:
4. и дните на Адам откак роди Сита станаха осемстотин години; и той роди синове и дъщери.
5. И всичките дни на Адама колкото живя станаха
деветстотин и тридесет години; и умря."

2. Сит прави поколение до 807 годишен и живее 912 годни (Битие 5:8) Цитати:
"6. И Сит живя сто и пет години и роди Енох:
7. и Сит живя след като роди Енос
осемстотин и седем години и роди синове и дъщери:
8. и всичките дни на Сита станаха
девестотин и дванадесет  години; и умря."

3. Енох прави поколение до 815 годишен и живее 905 годни (Битие 5:11) Цитати:
"9. И Енох живя деветдесет години и роди Кенан.
10. и Енох живя откак роди Кенана
осемстотин и петнадесет години, и роди синове и дъщери:
11. и всичките дни на Енох станаха
девестотин и пет години; и умря."

4. Кенан прави поколение до 840 годишен и живее 910 годни (Битие 5:14) Цитати:
"12.И Кенан живя седемдесет години и роди Маалалейл:
13. и Кенан живя откак роди Маалалеил
осемстотин и четиридесет години и роди синове и дъщери:
14. и всичките дни на Кенана станаха
девестотин и десет години; и умря."

5. Маалалейл прави поколение до 830 годишен и живее 895 годни (Битие 5:17) Цитати:
"15.И Маалалеил живя шестдесет и пет години и роди Яред:
16. И Маалалеил живя откак роди Яред
деветстотин тридесет години и роди синове и дъщери:
17. и всичките дни на Маалалеила станаха
осемстотин деветдесет и пет години: и умря."

6. Яред прави поколение до 800 годишен и живее 962 годни (Битие 5:20) Цитати:
"18. И Яред живя сто шестдесет и две години и роди Енох:
19. и Яред живя откак роди Енох (II)
осемстотин години и роди синове и дъщери:
20. И всичките дни на Яред станаха
деветстотин шейсет и две години: и умря."

7. Енох (II) прави поколение до 300 годишен и живее 365 годни (Битие 5:23) Цитати:
"21.И Енох живя шейсет и пет години и роди Матусал:
22. и Енох ходи при Бога откак роди Метусела
триста години и роди синове и дъщери:
23. и всичките дни на Еноха станаха
триста шестдесет и пет години:"

8. Метусел прави поколение до 782 годишен и живее 969 годни (Битие 5:27) Цитати:
"25. И Метусел живя сто осемдесет и седем години и роди Ламех:
26. и Матусал живя откак роди Ламех
седемстотин осемдесет и две години и роди синове и дъщери.
27. И всичките дни на Мeтусeл станаха
деветстотин шейсет и девет години и умря."

9. Метусел прави поколение до 782 годишен и живее 969 годни (Битие 5:27) Цитати:
"25. И Метусел живя сто осемдесет и седем години и роди Ламех:
26. и Матусал живя откак роди Ламех
седемстотин осемдесет и две години и роди синове и дъщери.
27. И всичките дни на Мeтусeл станаха
деветстотин шейсет и девет години и умря."

10. Ламех (баща на Ной) прави поколение до 525 годишен и живее 777 годни (Битие 5:31) Цитати:
"28 И Ламех живя сто осемдесет и двe години и роди син:
29. и той наименува го Ной, като каза: Това ще ни утеши в работата ни и в труда на ръцете ни, който иде, защото на земята, която Господ прокле:
30. А откак роди Ноя, Ламех живя
петстотин двадесет и пет години и роди синове и дъщери:
31. И всичките дни на Ламех станаха
седемстотин седемдесет и седем години и умря."

11. Ной прави поколение до 500 годишен и живее 950 годни (Битие 9:29) Цитати:
"5:32. А Ной беше петстотин годишен: И Ной роди Сим, Хам и Яфет.
9:28. И Ной живя след потопа триста и петдесет години.
29. И всичките дни на Ной станаха
деветстотин и петдесет години и умря."

БИБЛИЯТА ЗА

БЕЗСМЪРТИЕТО

1. 7. Искайте и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори: 8. за всеки, който иска, получава; и който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори. (Матей 1:7, 8) Т.е. ако искате безсмъртие, ще ви се даде.
2.
Според Правдата е Безсмъртен... (Мъдрост Соломонова 1:15, 16) Цитати:
"115. Според правдата е безсмъртен.
16. Но нечестивите хора по техните думи и дела призоваха смърт; имайки предвид негов приятел, те стигнаха далеч, и те сключиха договор с него, тъй като те са годни да принадлежат към неговата партия (Дявола – бел. пр.)."

3. Според Бог човек бе създаден да бъде безсмъртен и го направи да бъде образ на Неговата собствена Вечност. (Пак там 2:23,24Цитат:
"24. Въпреки това чрез завистта на дявола влезе смърт в света, а тия, които могат да държат на Негова страна, ще Го намерят."

4. Защото, макар и в очите на хората, те да бяха наказани, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. (Пак там 3:4)
5. Пред човека е живот и смърт; и каквото той е възлюбил ще му се даде. (Мъдрост Исусова, Син на Сара 15:17)
6.
Който може да изтръгне мъртвец от смъртта, а неговата душа от мястото на мъртвите, чрез словото на Всевишния. (Пак там 48:5)
7. Мъртвите ще живеят; моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта; (Исай 26:19)
8. но Царят на света ще възкреси и нас, които умираме за неговите закони, във Възкресението на Вечния живот. (2 Макавей 7:9)
9. Защото, ако той не се е надявал, че те, които бяха избити, ще възкръснат отново, то щеше да бъде излишно и напразно да се молим за мъртвите. (Пак там 12:44)
10. 26. Последно от неприятелската смърт е заменено. 52. за един миг, при последната тръба ще зазвучи, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. 53. Затова тленното ще се облече в нетление, и смъртното да се облече в безсмъртие. (I Коринтяни 15:26, 52, 53)
11. или те не ще вече могат вече да умират, понеже са равни на ангелите, и са деца на Бога, бидейки синове на Възкресението. (Лука 20:36)

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ > ТУК

Но когато някои хора преминат скоростта на светлината (при хипер-светлина скорост), те ще живеят години (1,000,000,000,000,000,000,000,000един септилион години по SI).

Надсветлинните скорости означават, преминаване в ОТВЪДНОТО (ОТВЪДЕН ЖИВОТ). Сега можем да идем там едва след смъртта, но посредством нашите открития някои хора ще могат да отиват в Отвъдното и да се връщат с телата си, т.е. без да умират, или с други думи: това е

Това не е нито измислица, нито фантастика, нито религия, а просто напълно Нова Наука.

Спомнете си примера, който дава Айнщайн за близнаците – единият пътува със скоростта на светлината, а другият останал на Земята. Времето за първия брат почти спира, докато вторият изглежда по-възрастен, така, че първият брат не може да го познае, когато той се връща от космическото пътуване. Това е така, защото съгласно теорията на Айнщайн, времето зависи от скоростта – когато движението се приближава до скоростта на светлината, времето намалява. Но това е в зависимост от скоростта на светлината.

Айнщайновата теория не дава възможност за по-високи скорости от скоростта на светлината. Но ние виждаме, че тук той прави голяма грешка – според нашите изчисления съществуват много скорости, безкрайно по-големи от скоростта на светлината и дори малки скорости, 100 пъти по-бързи от светлината, удължават живота на Хомо Галактикус до  години.

Научете природните закони от нашата книга по физика и математика, която за първи път в историята завинаги доказа Произхода на Живота, това, което го кара да се развиват, какви материални структури са: ДУШАТА, ДУХЪТ, ЕНЕРГИЙНОТО ТЯЛО, ОТВЪДНОТО, ЖИВОТЪТ СЛЕД СМЪРТТА, ОТВЪДНИЯТ СВЯТ и други необясними неща досега:

Физическите тела на растенията и животните, както и на човешкото тяло, са предназначени за антени, които улавят всички вибрации от космоса, за да ги предостави като енергия и информация за душата и духа на живото същество.

Офциалната "наука" като медицина, физика, космология, образование … нарочно насочва изследванията в грешна посока.

Защото, когато хората разберат колко лесно се лекуват болестите и как можем да сме напълно здрави, щастливи, без болести и притеснения и дори, че има безсмъртие, тогава големите злоупотреби за милиарди долари от нещастията на хората ще спрат и големите собственици на аптеки и болници ще умрат от глад…

ВСИЧКИ ОФИЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ ЛЪЖАТ,

КРАДАТ И УБИВАТ В ИМЕТО НА ЦАР "ДОЛАР"

Поради тази причина, здраве, щастие, дълголетие и безсмъртие не се съдържат в химическия състав на нашето тяло, а в свободното функциониране на космическите енергии в тялото-антена, което улавя космическите енергии и ги предоставя на душата и духа. Т.е. нашето здраве и щастие зависи от чистотата на физическото тяло, за да бъде то добър проводник на космически енергии. Вместо това, те ни лъжат с мъртви вещества като лекарства, готвена храна, отрови, като например месо, захар, сол, бяло брашно и т.н.

Т.е. официалните институции умишлено ни разболяват, за да се възползват от нашите нещастия. Поради тази причина те никога няма да ни кажат истината за здравето и безсмъртието

05e
(горе)

ДУШАТА (Функционалният квант на живота, съизмерим с протона) е създадена като един вид био-компютър, който подсъзнателно настройва тялото към природните закони и ако ги пренебрегнем, душата ни дава сигнал, и ние ставаме зле. Когато живеем в противоречие с природните закони, ако ги пренебрегваме, въпреки сигналите на душата, ние страдаме и моралът ни се влошава. А когато ние практикуваме йога, ние се пречистваме и разширяваме нашите канали за космическа енергия и така душата се храни много по-добре – ние ставаме един добър и здрав човек.

ДУХЪТ (Фундаментален, основен, главен Квант на Живота, съизмерим с протона), създава и развива гравитационния (молекулния) живот; един вид био-компютър, който ни дава най-високото съзнание – намиране, проучване, осмисляне, разбиране на непознати природни закони и тяхното осъзнаване, т.е. създава възможности за тяхното приложениет.е. духът е инструментът на творческото мислене. Т.е. духът е най-висшата и най-пряката връзка (контакт) на човек с природните закони, върховен ПОСРЕДНИК между космос и общество. На Земята има само около 30 милиона мъже, които притежават дух (още 15 милиона души ще се родят в бъдеще. Жените не разполагат с духа…). Без дух прогресът е немислим... Само мъже, които притежават дух, ще могат да летят с надсветлинни скорости в космоса. Жените обезателно трябва да бъдат придружени (за първия полет с надсветлинни скорости) от мъж. След това те могат да летят сами…

Всичко това до тук се изчислява в нашата книга:

ЕДИНСТВОТО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА

05f
(горе)
ЙОГА ИНТЕГРИРА ЧОВЕКА С КОСМИЧЕСКИЯ РАЗУМ
и преодолява разстоянията между звездите.

От графиката по-долу можем ясно да видим, че когато ние развиваме алкалния полюс (към полюс ), т.е. надясно по скалата на вибрациите, ние зареждаме душата и духа с повече и по-чиста енергия. Ето защо Хатха Йога е най-мощната практика за душевно и духовно развитие. Т.е. Йога е синоним на душевното и духовното развитие, а алкалното развитие (алкализирането) е химически синоним на душевното и духовното развитие.

Какво зарежда всяка една от космическите енергии (в синьо), погледнете графиката:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА КОСМИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ В ТЯЛОТО

посредством
7 трансформатора, които йогите наричат

"7-те ЧАКРИ":

Звукови вълни (честоти). Химическите структури (молекулите в организма) вибрират с тях…

Електромагнитни вълни (честоти). Техен носител са електроните, които се движат по нервите.

Светлинни вълни (честоти). Налице е видима и невидима светлина (видими и невидими фотони). Те се разпространяват през всички прозрачни и полупрозрачни структури на тялото – нокти, сухожилия, стави, хрущяли, фасции, кости, нерви, очи… Всички последващи вибрации се разпространяват чрез същите канали, но за тях има и допълнителни канали, наречени от йогите: НАДИСИ

*  От тук започват надсветлинните скорости:

Гравитационни вълни (честоти). Те определят стабилността на материалните тела. Някои големи майстори на бойни изкуства използват определени точки на пресичане на тези вълни в тялото, за да свалят врага от разстояние…

Био-вълни (честоти). Това е енергията на ИМУНИТЕТА. Ако имаме достатъчно от тази енергия, ние никога няма да се разболеем от външни вредители (бактерии, вируси, насекоми…). Сега хората правят всичко възможно чрез неестествен начин на живот да спрат тази енергия, т.е. да се разболеят. Вместо пречистване и хармонично развитие (с йога), те се тъпчат с различни лекарства за временен ефект, което допълнително замърсява организма с изкуствени, мъртви вещества, които не разполагат с жизнена енергия от най-високите честоти на обхватите, т.е. те унищожават имунитета и живота си

Вълни (честоти) на ДУШАТА. Съответно те зареждат Душата.

Вълни (честоти) на ДУХА. Съответно те зареждат Духа.

Меридиани в човешкото тяло,

според ЙогаНАДИСИТЕ:
(кликни снимката за да я видите в голям размер)

(7) СЕДЕМТЕ ЧАКРИ

СЕДЕМТЕ (7) ВИДА ВЪЛНИ, ЧЕСТОТИ, ПОЛЕТА – тези научни открития са направени от учен, който нищо не знаеше за йога и нейните (7) СЕДЕМ ЧАКРИ. Т.е. науката доказа, че йога е космически продукт на по-висока цивилизация (земна или извънземна), все още непозната за историята, но скоро ще разберем

Всичко това е изчислено в нашата книга:

ЕДИНСТВОТО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА

e
(горе)
ПлатонГалилей Айнщайн
са една и съща личност,
което е доказано математически:

Науката Йога приема ПРЕРАЖДАНЕТО като природна даденост. Но съвременните религии като християнството, изхвърлят от официалните си писания древни текстове, приемащи прераждането. Това се случва с помощта на един вид "ПАРТИЙНО ГЛАСУВАНЕ" на някакъв си "Велик" църковен събор, където съществуващите текстове (факти) за прераждането били изхвърлени от Библията. Официалната наука бяга от тази тема като "Дявол от тамян". Въпреки това, неофициалната наука, т.е. нормалната наука не се страхува не само да изследва този проблем физически и математически, но и да го реши завинаги. Ето как:

живот в нашия свят;
живот в Отвъдното;
t = 0 началото на Новата Ера (след Христа).
  началото на Хомо Сапиенс;
 – интервал на черната раса;
 – интервал на жълтата раса;
 – интервал на бялата раса.

От нататък (надясно) ще бъде следващият интервал, наречен Хомо Галактикус (новият биологически вид Свръхчовек или Космически човек). Айнщайн вече не може да се преражда като Хомо Сапиенс. Неговото енергийно тяло вече не може да се разпадне, защото той вече е завършил гравитационната си еволюция. Той може да се прероди само като Хомо Галактикус. Когато той изпревари скоростта на светлината, той ще се върне на Земята жив, с младо гравитационно безсмъртно тяло.

Айнщайн е живял като черен човек с три под-раси:
 = – 149,088,882 г.,  = – 23,625,767 г.,  = – 3,742,547 г.

Като жълт човек с три под-раси:
 = – 591,482 г.,  = – 92,106 г.,  = – 12,965 г.

Като бял човек с три под-раси:
= – 427 г. като Платон, = 1564 г. като Галилей, = 1879 г. като Айнщайн.

Платон

 = – 427 година на раждане.

Платон е основател на Академията в Атина, първата институция за висше образование в Европа. Основни науки за Платон са философия, метафизика и математика. Но последните две не са добре познати на нашите съвременници. Но точно в тези науки той проявява своя новаторски оригинален ум и точно тук той прави прогрес в тези науки. Заедно със своя учител, Сократ, и най-известния си студент, Аристотел, Платон полага основите на Западната философия и наука. Освен че е основополагаща фигура за европейската наука, философия, метафизика и математика, Платон също често се цитира като един от основателите на Европейската религия и духовност.

Галилей

 = 1,564 година на раждане.

Той е италиански енциклопедист: астроном, физик, инженер, философ и математик, той играе важна роля в научната революция от ХVII век. Той е наречен "баща на наблюдателната астрономия", "баща на съвременната физика", "бащата на научния метод", и "баща на науката". Неговият принос към наблюдателната астрономия включват потвърждението с телескоп на фазите на Венера, откриването на четирите най-големи спътници на Юпитер (кръстени  Галилеевите спътници в негова чест), и наблюдението и анализа на слънчевите петна. Галилей също е работил в приложната наука и технологии, изобретил подобрен военен компас и много други инструменти.

Айнщайн

= 1,879 година на раждане.

Той разработва Общата теория на относителността, един от двата стълба на съвременната физика (заедно с Квантовата механика). Айнщайн е най-известен в популярната култура за неговата формула за масата и енергията E = mc2 (наречено "най-най-известното уравнение"). Той получава през 1921 г. Нобелова награда за физика за неговите услуги в теоретичната физика, и особено за откритието отоелектричен ефект", ключова стъпка в еволюцията на Квантовата теория. До началото на кариерата си, Айнщайн смята, че Нютоновата механика не е живяла достатъчно дълго, за да съгласува законите на класическата механика със законите на електромагнитното поле. Това го подтиква да развие своята Специална теория на относителността. Той разбира, обаче, че Принципът на относителността също може да бъде приложен към гравитационните полета, и с последващата си теория за гравитацията през 1916 г., той публикува книга за Общата теория на относителността. Той продължава да се занимава с проблемите на статистическата механика и Квантовата теория, които довеждат до неговите обяснения за Теорията на частиците и Движението на молекулите. Той също изследва топлинните свойства на светлината, които положиха основите на Теорията на фотонната светлина.

С този преглед на работата на тримата учени показваме последователността на всеки следващ от тях – точно там, където единият завършва своите изследвания, следващият продължава. Т.е. това показва, че паметта се запазва в следващите прераждания.

<<< Формулта за изчисляване на преражданията:
 е nтата година назад във времето преди Новата ера (след Христа).
е годината на възход, спрямо която се определя .
q е частното на геометричната прогресия.
 е стъпката на геометричната прогресия. е минималната разлика, която може да съществува между ражданията в нашия свят на два съседни по време индивида, възникнали от един и същи квант на живота. Формулата е валидна за всеки човек, освен за този, чието прераждане му е първо като Хомо Сапиенс…

При определени условия, Айнщайн ще се появи отново с материално тяло, но вече като Свръхчовек (Хомо Галактикус) със свръхчовешки първичен квант на живота и свръхчовешко енергийно тялото. Това се отнася за всички други човешки индивиди с първичен квант на живота, които са починали. В този случай, хората не се нуждаят от сперматозоид и яйцеклетка за оплождане, тъй като те не трябва да изграждат енергийни тела, защото те вече ги имат. Хората с първичен квант на живота, които са починали и вече имат свръхчовешки енергийни тела, изчакват момента, когато те ще се материализират (ще възкръснат от мъртвите, ще се появят отново).

Библията твърди същото:
1. Пред човек е живот и смърт; и каквото обича ще му се даде. (Мъдрост Исусова, Син на Сара 15:17)
2.
Който може да изтръгне мъртвец от смъртта, а неговата душа от мястото на мъртвите, чрез словото на Всевишния. (Пак там 48:5)
3. Мъртвите ще живеят; моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта; (Исай 26:19)
4. но Царят на света ще възкреси и нас, които умираме за неговите закони, във Възкресението на Вечния живот. (2 Макавей 7:9)
5. Защото, ако той не се е надявал, че те, които бяха избити, ще възкръснат отново, то щеше да бъде излишно и напразно да се молим за мъртвите. (Пак там 12:44)
6. или те не ще вече могат вече да умират, понеже са равни на ангелите, и са деца на Бога, бидейки синове на Възкресението. (Лука 20:36)
7. 26. Последно от неприятелската смърт е заменено. 52. за един миг, при последната тръба ще зазвучи, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. 53. Затова тленното ще се облече в нетление, и смъртното да се облече в безсмъртие. (I Коринтяни 15:26, 52, 53)

Ако купите книгата

ЕДИНСТВОТО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА,

ще научите повече за преражданията на Нютон,
който е наш съвременник


 

g
(горе)

ИСТОРИЧЕСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

ЗА ХОМО ГАЛАКТИКУС, БЕЗСМЪРТИЕТО,

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, ПРЕРАЖДАНЕТО И ЙОГА!

Заедно със звездата Проксима, звездата Сириус е най-близката до Земята звезда. Намира се в съзвездието Голямо Куче, и е далеч от центъра на нашата Галактика. Този център се намира в съзвездие Стрелец. Когато говорим за Сириус, никога не трябва да забравяме, че това е двойна звезда – системата Сириус-А и Сириус-Б, т.е. това е звездна система от две свързани звезди.

Много легенди (съвременни и древни) говорят, че Земната цивилизация е свързана със системата Сириус. Има предположения, че:

1. Ние сме продукт на Сириус или че:
2. Ние сме дошли от там или че:
3. Нашите богове от Сириус в момента ни управляват или поне ни влияят с мощното си радиоизлъчване от там.

Според нас със сигурност има нещо вярно, но то не е нито едно от горните 3 предположения.

Най-вероятно цивилизацията, която е била на Сириус, е напуснали звездата и то не коя да е, а именно е напуснала Сириус-Б, преди тя да се раздуе до червен гигант, да се свие и да стане бяло джудже, каквото е в момента.

Ние предполагаме, че системата Сириус се намира на по-далечна орбита около ядрото на нашата Галактика спрямо нашата орбита и затова Сириус-Б е свършила развитието си по-рано от нашето Слънце. Затова двете цивилизации около Сириус-Б са я напуснали, преди Сириус-Б да стане червен гигант и може би двете цивилизации от там са минали от тук. А Сириус-А е създадена много след това и по тая причина е още толкова голяма, ярка и млада.

Кои са били двете цивилизации?

Както и при нас ще стане, едната цивилизация е била от вида Хомо Сапиенс, другата – Хомо Галактикус. Но още няма доказателства, дали и двете цивилизации са минали от тук по едно и също време или предвид надсветлинните скорости, с които Хомо Галактикус се движи, може да е дошъл тук много преди Хомо Сапиенс.

Знаем за божествените способности на Зевс от гръцката митология и за това, че е БЕЗСМЪРТЕН. И това се отнася за всички Олимпийски богове. Тия "богове" са били именно индивиди от Хомо Галактикус, преодолели скоростта на светлината и точно затова са получили свръхспособности, които ще получи и нашият Земен вид Хомо Галактикус по същия начин – преодоляване скоростта на светлината.

ХЕРКУЛЕС пък е кръстоска (мелез) между Хомо Галактикус (безсмъртния Зевс) и Хомо Сапиненс (смъртната Алкмена, жителка на Земята). Когато Херкулес умрял, Зевс го качил на космическия кораб и след полет с надсветлинна скорост Херкулес не само възкръснал, но и станал бог, т.е. Херкулес станал безсмъртен Хомо Галактикус, което и ние твърдим, че "мъртвите ще възкръснат" след надсветлинни скорости.

Както виждате, това не са съвсем легенди, а напълно вероятни събития. Не може древните да са били толкова порочни като нас в момента да измислят дезинформиращи глупости и то точно в такова огромно количество. Тогава богатството на народите не е било толкова голямо като сегашното, за да си позволят управляващите да плащат на толкова много престъпници, които да фалшифицират факти и да измислят небивалици. Или да измислят такива сложни и неразбираеми за децата приказки за приспиване.

По нататък обаче, когато Олимпийските богове (индивидите от Хомо Галактикус) са си свършили работата по набавяне на суровини, разузнали са природните условия на Земята и си отдъхнали тук, те отлетели завинаги, докладвали обстановката на другите си събратя от вида Хомо Сапиенс и той не след дълго дофтасал тук. Именно те според Библията започнали да се кръстосват със земните жени. От тогава има и запазени гигантски скелети и ние предполагаме, че това са именно великаните, споменати както в Библията, така и в Гръцката митология, а и това го има и във всички по-древни от Християнството религии.


Кликни снимката, за да видиш повече

От кой именно вид (нов или стар) са били тия великани, още не сме мислили. Тук ние нямаме цел да докажем точно какво е станало или кога и как е станало, а само да дадем вярно направление на други изследователи след нас с указанието за наличие на Хомо Галактикус. Вие виждате, че нашите научни открития са предпоставка да бъдат разгадани всички тайни на историята и бъдещето на Човечеството.

Нищо чудно и ИСУС ХРИСТОС да е мелез между извънземен безсмъртен мъж Хомо Галактикус, баща му и земната смъртна Мария. И след като е бил разпънат на кръста и умира, баща му го откарва със себе си с космическия кораб с надсветлинна скорост и го връща. И така можем да си обясним и възкръсването му, както и всички чудеса, които е извършил, каквото е станало и с Херкулес.

И ако Христос се появи отново, това негово повторно пришествие на Земята ще докаже горното ми твърдение за връзката му с Хомо Галактикус.


Бронзовата розетка от Плиска, 9-ти век.
Реален размер: 38 мм.

ЙОГА НЕ Е ИЗОБРЕТЕНИЕ НА ИНДИЙЦИТЕ

Когато аз и колегите ми открихме основния алгоритъм на развитието, ТРИЕДИНСТВОТО, ние не предполагахме как то е свързано с Йога и нейните закони. Това стана в далечната 1992 година. Но едва преди няколко дни (март 2017), когато пиша тия редове, аз се загледах в символите на един артефакт, намерен в нашата древна българска столица – Плиска. И това е розетката със 7 лъча. И вие виждате по-долу, че на нея са показани 4 знака, подобни на нашия знак за триединството.

Български учени дешифрирали звученето на знаците върху розетката, но не са успели да разберат тяхното значение. Т.е. смисълът на знаците останал неизвестен. По-долу виждате двете страни на розетката. Вижте внимателно знака по средата на първата картинка. Според учените това било знак на Бога на българите – Тангра. Само че никъде в писанията не се намират доказателства, че българите се кланят, почитат или слушат някакъв Бог. По-долу ще обясним какво е "Тангра":

Около 1995 година наши колеги от Българската федерация по йога (национална спортна организация) занесоха розетката в един ашрам в Индия (кликни снимката в ляво, за да я увеличиш). Те показаха розетката на главния гуру тогава. Не си спомням името му, но е световно известен. И той назовал имената на знаците и обяснил смисъла им. Според него розетката показвала СЕДЕМТЕ ЧАКРИ – енергийните центрове в човешкото тяло, разпределящи в него целия диапазон на космическите енергии (виж горе какво са чакрите). Тези чакри са в основата на учението за енергийната зависимост на човека с космоса.

Гуруто казал, че знаците са от много по-стара писменост от санскрит (езикът на йогите и техните писания за йога – Веди – Ригведа, Атхарваведа, Самаведа и Яджурведа; Упанишади и пр.) Това показва, че учението за космоса и устройството на човека е било известно много преди индийският учен-мъдрец Патанджали да систематизира Йога в наука през 6-ти век преди Новата ера. Това показва, че науката йога не е измислена или открита от индийците, а много по-отдавна. Дори в Бхагават Гита се говори за Булхиките, не веднъж помагали на индийците в боевете и за тяхната великолепна конница. Без тях индийците щели да бъдат разбити. Нещо повече – митичният герой на Индия, участвал в тия боеве с Булхиките и главен герой в Бхагават Гита, по всяка вероятност е обучен ако не от някой човек от вида Хомо Галактикус, дошъл от Сириус или от другаде, то поне именно от Булхиките. Т.е. много е голяма вероятността именно българите да са предали йога на индийците. И това го твърдят много наши изследователи, но аз не съм запознат с подробности.

Каквато и да е истината за произхода на Йога, ние трябва да сме благодарни на индийския народ, който единствен в света е успял да съхрани и развие до днес тази велика космическа наука Йога.

Т.е Йога не е дадена може би само и единствено на йндийците, а почти на всички народи и не едновременно, които са били достатъчно чисти и близо до Природата, за да могат пришелците да им се доверят и им дадат такова силно оръжие за развитие и предпазване от болести и врагове. Защото Йога е първата наука на Земята, от която произлизат всички науки, т.е. Йога е синкретична, обща майка на всички науки. Такава синкретична наука са имали много други древни народи като траки, китайци, японци, халдейци, шумери, етруски, викинги, аборигени и дори индианците в Северна и Южна Америка. А така наречения български Бог Тангра не е нищо друго, освен името на такава синкретична наука, каквато е Йога. Ето и символът на Тангра върху други български артефакти:

  

Свещените писания Махабхарата и др. (за Гилгамеш…) на шумерите според нови изследвания не са писани от тях, а от племето Кути, които са българи (КутиГури). Така че българите по всяка вероятност (в процес на пълно доказване) са (едни от) първите, получили космическите знания от извънземни хора от вида Хомо Галактикус. Някои наши български изследователи дори твърдят, че именно българите са създатели на Бялата Цивилизация на Земята. Но това не е обект на нашите изследвания.  ВИЖ ТУК > https://www.youtube.com/watch?v=624bESTTw8k

 

uu
(
горе)

Според
нашата световно известна пророчица Ванга

тази книга ще бъде

НОВАТА БИБЛИЯ

НА НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

"Ще дойде времето на ЧУДЕСАТА
и НАУКАТА ще постигне ВЕЛИКИ открития
в областта на нематериалното."

(Ванга 1988 г.)

"И видях НОВО НЕБЕ и НОВА ЗИМЯ
защото първото небе и първата земя преминаха."

(Библия, Йоан, 21:1)

"…ние очакваме НОВО НЕБЕ и НОВА ЗЕМЯ,
в която съществува правда."

(Библия, 2 Петър 3:13)

"Но този ден Земята ще бъде заменена
с друга Земя, и Небесата – с други Небеса."

(Коран, Сура 14 (Ибрахим) Ает 48)

Това е началото на една НОВА ЕПОХА,

която ще бъде ЕПОХА НА ЕПОХИТЕ!

Не, това не е поредната нова религия и нови авторитетни или официални институции. Това е просто най-революционната научна теория на Земята за всички времена:

Глава 1
ВЪВЕДЕНИЕ
1. За мен (за автора)
2. Aвтобиография
3. За тази книга
4. Нещо повече

Глава 2
НОВО ИЗРАЗЯВАНЕ НА ГРАВИТАЦИОННАТА СИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗСТОЯНИЕТО, КОГАТО МАСИТЕ СА ПОСТОЯННИ ВЕЛИЧИНИ
1. Тела, пространство и време
2. Структура на телата
3. Гранични величини
4. Законът на Нютон за гравитацията
5. Размери на гравитационните системи
6. Продължение на Закона на Архимед
7. Разположение на масите в гравитационното поле на централната гравитационна маса
8. Експериментална проверка на айнщайновия Принцип на еквивалентността

Глава 3
EИЗРАЗЯВАНЕ НА ГРАВИТАЦИОННАТА СИЛА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СКОРОСТТА, КОГАТО МАСИТЕ СА ПОСТОЯННИ ВЕЛИЧИНИ
 1. Движение във въздушна среда
 2. Причина за летенето (официалната версия не е вярна)
 3. Безмоторно летене
 4. Летене с двигатели
 5. Изразяване на гравитационната сила като центростремителна сила
 6. Изразяване на гравитационната сила като функция на скоростта
 7. Изследване на силите Fn (сила на привличане, изразена чрез ускорението към центъра на Земята), Ft (сила на отблъскване, изразена чрез ускорение, към периферията и атмосферата на Земята), Fnt (сума от големината на двете сили Fn и Ft, но с друга посока)
 8. Изследване на силата Fi (в резултат от гравитационното привличане на телата от Земята)
 9. Машини за вертикално излитане, които използват гравитационната сила на отблъскване
10. Още една зависимост, свързана с олекването на телата
11. Еквивалентни случаи
12. Въртене на планетите около Слънцето и около собствената им ос

Глава 4
КВАНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ
 1. Кратко въведение
 2. Хиперреални числа
 3. Събиране на хиперреални числа
 4. Изваждане на хиперреални числа
 5. Сравняване на хиперреални числа
 6. Умножаване на хиперреални числа
 7. Квантовореални числа
 8. Разширение на множествата на квантовореалните числа
 9. Деление на квантовореални числа
10. Квантовореални функции
11. Графично изразяване
12. Математически граници
13. Безкрайно големи числа
14. Съдържание, засягащо физиката
15. Комплексни числа

Глава 5
ПРИНЦИП НА ПОДОБИЕТО (НОВ ПРИРОДЕН ЗАКОН)
 1. Принцип на подобието
 2. Коефициент за преход за разстояние
 3. Реални образи на световете K(1)P и K(2)P
 4. Коефициент за преход за маса
 5. Реални образи на световете K(3)P и K(4)P
 6. Квантови свойства
 7. Атомни ядра
 8. Електромагнетизъм
 9. Приложения на Принципа на подобието
10. Невидими обекти
11. Телепортация

Глава 6
ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТА
1. Възникване на живота
2. Кванти (зародиши) на живота
3. Развитие на живота
4. Развитие на клетките
5. Особености при развитието на видовете
6. Вътрешна принуждаваща сила за развитие
7. Теория на прераждането и превъплъщаването
8. Свръхчовек
9. Мъртва материя

Глава 7
ИЗРАЗЯВАНЕ НА ГРАВИТАЦИОННАТА СИЛА В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗСТОЯНИЕТО (КОГАТО МАСИТЕ СА ФУНКЦИИ НА РАЗСТОЯНИЕТО)
 1. Продължение на Закона на Нютон за гравитацията
 2. Извличане на съдържание от EP1 (айнщайновия Принцип на еквивалентността 1)
 3. Изразяване на масите като функции на разстоянието между тях
 4. Изразяване на гравитационната сила в зависимост от разстоянието, когато масите са функции на разстоянието
 5. Потенциална енергия
 6. Изразяване на масите като функции на разстоянието и скоростта
 7. Изразяване на гравитационната сила в зависимост от разстоянието и скоростта
 8. Събиране на разстояния в Постоянно Реално Гравитационно Поле (ПРГП)
 9. Събиране на скорости в Постоянно Реално Гравитационно Поле (ПРГП)
10. Нови формули за масата
11. Разширяване на критичната зона
12. Зона на преход по разстояние
13. Теоретично определяне на критичната скорост
14. Теоретично доказване противоречивостта на  ПЕ2 (айнщайновия Принцип на еквивалентността 2)
15. Зависимости за енергията
16. Преминаване от Пространство Без Гравитационно Поле (ПБГП) към  Пространство с Хомогенно Гравитационно Поле (ПХГП) и към Постоянно Реално Гравитационно Поле (ПРГП)
17. Гравитационни взаимодействия

Глава 8
ИЗРАЗЯВАНЕ НА ГРАВИТАЦИОННАТА СИЛА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СКОРОСТТА, КОГАТО МАСИТЕ СА ФУНКЦИИ НА СКОРОСТТА
1. Изразяване на гравитационната сила
2. Изследване на нормалната гравитационна сила
3. Зона на преход по скорост
4. Формула за хода на времето
5. Продължителност на живота
6. Структура на световете

Глава 9
ЗАКОН НА ПЛАТОН
1. Въведение
2. Кратък коментар
3. Експериментална проверка на Закона на Платон

Глава 10
ОСНОВИ НА МАГНЕТИЗМА
1. Накратко за магнетизма
2. Премахване на противоречията при изразяване на магнетизма
3. Природа но магнетизма.

Тази книга е издадена в Съединените Американски Щати.
Авторско право © 2014
Регистрационен номер в Библиотеката на Конгреса на САЩ: 2014910491
ISBN:
Твърди корици 978-1-4990-2684-9
ISBN:
Меки корици 978-1-4990-2686-3
ISBN:
Електронна книга 978-1-4990-2683-2

 

(горе)
______________

4a
(горе)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
м

С ПРЕГЛЕД НА ГЛАВНИТЕ ТЕМИ
м

Напомняме, че посредством всички налични в света книги по йога вие ще можете да развиете хармонично само отчасти физическото си тяло и то само и единствено по посока , както е показано на графиката в ляво.

Но ако приложите в живота си информацията от нашите книги в комплект, вие ще имате предпоставка за развитие на всичките си качества в хармонично единство, което пък е предпоставка за съвършено развитие, т.е. за щастие. Да, само предпоставка. И дори да изучите и приложите всички съществуващи в света книги за йога, пак те ще бъдат само една недостатъчна предпоставка да бъдете цялостен йог. Нищо не пада от небето. Ако искате наистина да бъдете цялостно и хармонично развита личност, т.е. цялостен йог, вие трябва да се развивате и в останалите основни човешки структури – и в и , не само в , както и в двете посоки на тези три клона, т.е. едновременно в и , както е показано тук:

. Разум с неговите подфункции (развитие на паметта, изследване на факти и творчество ; развитие на логическото мислене и откривателство );
. Душевно (психическо) развитие с неговите подфункции (емоционално развитие ; емпатия, чувствителност );
. Физическо тяло с неговите подфункции (спорт ; асани и праняма );

. Духовно развитие към фундаментални природни закони.

Виж отново графиката кои са… :

Трите ОСНОВНИ РАЗКЛОНЕНИЯ на развитието:

. Развитие на ума.
. Развитие на психиката (душата).
. Хармонично Физическо развитие със синоним Хатха Йога.

За да имате цялостно и хармонично развитие (Пълна, Цялосна, Съвършена Йога), вие трябва да се развивате и в трите (, , ) главни (основни) клони на човешкото развитие:

По Вие трябва да се развивате в някаква наука – да развивате вашето логическо и творческо мислене. За тази цел аз ви препоръчвам най-съвършената и революционна фундаментална наука на Земята (математика и физика):

ЕДИНСТВОТО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА.

От писаното до тук става ясно, че за да се разбере Йога, т.е. за да се мотивирате максимално, трябва да разберете произхода на живота, връзката между първичните структури във Вселената – човек, общество, космос. Най-добре това разбиране ще получите от тая книга

ЕДИНСТВОТО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА

 

 

По Вие трябва да се развивате в някакво изкуство – да развивате вашата емоционалност и чувствителност. За тази цел аз ви препоръчвам най-съвършената и революционна наука за изкуство:

КЪМ ТЕОРИЯ НА ПАНТОМИМАТА.

Ако искате да усъвършенствате душата си, т.е. чувствителността на Вашия биокомпютър за регулация спрямо природните закони, практикувайте някакво изкуство. Това ще ви помогне да станете успешни във всяка Ваша дейност, да привличате успеха и любовта. За тая цел усвоете тази книга:

КЪМ ТЕОРИЯ НА ПАНТОМИМАТА

 

 

По Вие трябва да се развивате хармонично и като спортист, т.е. по посока (pкиселинно развитие), и не само в един вид спорт. За тази цел аз ви препоръчвам нашите програми по йога от тази книга, обезателно в съчетание с нашия препоръчителен

РЕЖИМ НА ЖИВОТ, СПОРТ, ХРАНЕНЕ И МИСЛЕНЕ,

Ако искате да промените обществото, почнете тая промяна първо от себе си, като приложите в живота си тая книга. Но за да промените обществото, трябва да го познавате, т.е. за да се мотивирате максимално за личностна и обществена промяна, усвоете тази книга (пълната версия):

ЙОГА – УНИВЕРСАЛНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

т.е. освен ползвайки тази книга за посока (ралкално развитие), вие трябва да се развивате и в посока (ркиселинно развитие), т.е. в посока спорт, общуване с природата (бойни изкуства, планински туризъм, алпинизъм, пътешествия)

А ако някои от вас имат по-големи проблеми със здравето си и тази книга е трудна за изпълнение, ние им предлагаме нашата специализирана помощ като терапевти, както и КУРСОВЕ НА ЖИВО при нас в България или онлайн (ПРЕДАВАНИЯ НА ЖИВО ПО ИНТЕРНЕТ) по:

 1. Отслабване, Лечение и Възстановяване както и курсове за напреднали по:
 2. Йога, Медитация и Бойни изкуства;
 3. Театрални и филмови изкуства;
 4. Музика;
 5. Различни спортове;
 6. Висше образование по спорт и Физическо развитие за Високо спортно майсторство за световни и олимпийски шампиони (индивидуално и отборно);
 7. Курсове по математика, Физика и Нови космически технологии (по нашите нови открития);
 8. Курсове по икономика (наши нови открития в икономиката и социалните науки);
 9. Екскурзии и научни експедиции във всички страни и в България.
10. Курсове по алпинизъм, Екстремни спортове и Оцеляване.
11. Различни курсове по ваш избор.
12. Как можем да бъдем по-здрави, по-трудоспособни и по-щастливи, по-точно как да управляваме нашето физическо тяло и ум, без вредно въздействие върху здравето и психиката?
13. С какви упражнения можем да контролираме енергиите на физическото тяло, дух и душа?
14. С каква храна можем да контролираме енергиите на физическото тяло, дух и душа?
15. Кое определя нашето спортно дълголетие, технически умения и психическа издръжливост?
16. Къде може да учите най-добрата наука в света за спорт и медицина?
16. Къде може да учите най-добрата наука в света за физика и математика?

17. . . . . и пр.

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪДЕЩЕТО

4
 (горе)

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ПРОДУКТИТЕ ДОЛУ

свързани с нашите цели:

От писаното до тук става ясно, че за да се разбере Йога, т.е. за да се мотивирате максимално, трябва да разберете произхода на живота, връзката между първичните структури във Вселената – човек, общество, космос. Най-добре това разбиране ще получите от тая книга

ЕДИНСТВОТО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА
Най-великата физико-математическа теория в света
за всички времена

 

Ако искате да промените обществото, започнете тая промяна първо от себе си, като приложите в живота си тая книга. Но за да промените обществото, трябва да го познавате, т.е. за да се мотивирате максимално за личностна и обществена промяна, усвоете тази книга (пълната версия):

ЙОГА – универсална методология
за решаване на проблеми от всякакъв вид

 

Ако искате да усъвършенствате душата си, т.е. чувствителността на Вашия биокомпютър за регулация спрямо природните закони, практикувайте някакво изкуство. Това ще ви помогне да станете успешни във всяка Ваша дейност, да привличате успеха и любовта. За тая цел усвоете тази книга:

КЪМ ТЕОРИЯ НА ПАНТОМИМАТА

Основната цел на нашите книги е да открием хората с дух, с които да пътуваме до други звездни системи и галактики с надсветлинни скорости. И за да наложим космически ред и морал в световното общество, да се обедини човечеството без държавни граници, престъпления и злодеяния на хора срещу хора

ЗА ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАШИТЕ КНИГИ
Свържете се с нас ТУК!
 

ОБОБЩЕНИЕ:

ЙОГА - УНИВЕРСАЛНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД
 

 (горе)


АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА
(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

 

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: