ИКОНОМИКА за УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

План да действие "Брисбейн" за Устойчиво развитие, 2014, Г20, Австралия
План за действие "Бризбейн", Ноември 2014,
Среща на Г-20, Австралия

Програма за икономическия растеж

ИЗТЕГЛИ
8 документа, включително и тоя, на руски
от Срещата на върха на Г-20 в Австралия:


Къде ли са нашите (без)отговорни институции,
чието ЗАДЪЛЖЕНИЕ е да ни преведат и предоставят

пълна информация за тия процеси???

Планът за действие "Бризбейн" разкрива индивидуалните и колективни действия, които провеждаме, за да се постигне висок, устойчив и балансиран растеж, и допълва комюникето на лидерите на "Групата от високо развити страни 20" (Г 20). Детайлно такива действия се обсъждат в нашите всеобхватни стратегии за растеж.

Тази година, ние увеличихме усилията си за постигане на целта, силен, устойчив и балансиран растеж. На фона на отчайващо муден процес на цикличното възстановяване след дълбока рецесия отслабва продуктивният потенциал във водещите страни, както и в слабо развитите, които задълбочават финансовата криза, ние трябва да прилагаме единен подход, целящ да увеличи икономическия растеж.

Като част от нашия подход признаваме важната роля на макроикономическата политика в подкрепа на глобалната икономика, и успяхме да постигнем качествена промяна в методите, използвани за разработване на структурна и инвестиционна политика, насочена към повишаване на краткосрочния и средносрочен растеж.

На първо място, ние създадохме една амбициозна цел за увеличаване на Брутния вътрешен продукт (БВП) на "Г 20" от над 2 процента към 2018, който е предвиден в основния сценарий, посочен в "World Economic Outlook" на МВФ през октомври 2013 г. (Декларация Sydney).

На второ място, ние имаме един единствен структуриран подход за разработване на интегрирани стратегии за икономически растеж, който е пряк отговор на оценката на глобалните проблеми на политическите мерки, предприети от началото на годината, с подкрепата на международни организации. Избрахме основни насоки на базата на онези области, в които е възможно да се постигне най-голям потенциал за увеличаване на темповете на растеж. Ние се договорихме да работим заедно, за да се подготвят политики в областта на инвестициите, конкуренцията, търговията и заетостта, както и макроикономическата политика. Ние също така гарантираме, че нашите подходи към икономическата политика и политиката на пазара на труда с цел създаване на качествени работни места и стимулиране на общия растеж. В резултат на това всеки от участниците разработи цялостна стратегия за растеж в тези области, като сме ползвали резултатите от задълбочена партньорска проверка, извършена в тези области.

Трето, ние задълбочихме сътрудничеството в рамките на изпълнението политическите мерки. Ние проведохме съвместна оценка на нашите проблеми и приоритети. Ние сме решени да засилим взаимодействието с цел да се предостави мощен нов тласък на глобалната икономика; увеличаване на търсенето и заетостта; както и да се постигне устойчив и по-балансиран растеж в нашите собствени страни и в международен план. Нашите макроикономически мерки и структурни политики се подсилват взаимно и взаимно се подкрепят, и решават проблемите на търсенето и предлагането. Нашият интегриран подход е фокусиран върху премине към по-балансирана политика. Ние ще продължим да насочваме усилията си към подкрепа на положителния устойчив растеж, и ние признаваме необходимостта от прогнозиране на въздействието от негативните странични ефекти.

Действайки решително, навременно и в изпълнение на планираните политики и строго в съответствие със задълженията си, ние ще бъдем в състояние да засилим процеса на възстановяване и повишаване на доверието. Предложените мерки ще укрепят икономическото развитие и ще се гарантира по-силна и по-устойчива икономика за всички. Икономическият растеж в страните от "Г 20" ще има положително въздействие върху развиващите се страни и страните с ниски доходи. Такива ефекти ще допринесат за усилията на тези страни за справяне с проблема с бедността, и ще спомогнат за стимулиране на растежа на икономиките им.

Икономическият растеж трябва да се основава на по-надеждна и по-стабилна финансова система. Ние приемаме мерки за преодоляване на кризата чрез създаване на солидна основа на финансовите системи, възстановяване на равновесието на публичния и частния сектор, както и гарантиране на трайната ефективност на глобалните системи за социална защита.

Ние сме готови да използваме всички лостове на политиката за укрепване на доверието и икономическия растеж.

Състояние на световната икономика

Ние приветстваме някои подобрения в световната икономика, особено  – по-бърз растеж в редица водещи икономики. Въпреки това, общата динамика на растеж остава незадоволителна, и световната икономика все още е далеч от постигане на основната ни цел – силен, устойчив и балансиран растеж. Нивата на публичния и частния дълг остава висок. Запазва се разривът между действителния и потенциалния ръст на производство. Темповете на растеж са нестабилни и са под нивото, което се изисква, за да се създадат така необходимите работни места. Слабото търсене и ограниченото предлагане възпрепятстват растежа. Растежът се ускори в някои големи развити икономики, особено в САЩ, Великобритания и Канада. В същото време, възстановяването в Япония и в ЕС остава слаб, а инфлацията е значително над допустимото.

Въпреки енергичния и по-устойчив растеж в някои големи развиващи се икономики, включително Китай и Индия, в някои други страни той се забавя. В много страни с ниски доходи има добри показатели.

Паричната политика в развитите страни остава мека, предоставя важна подкрепа за икономическото възстановяване. Държавите показват гъвкавост при изпълнение на бюджетните политики, предвид на икономическите условия в краткосрочен план.

Глобалната икономика остава уязвима за шокове, продължаваща финансова нестабилност, и рисковете са изострени поради геополитическото напрежение.

Продължаваме да следим краткосрочните и дългосрочни ефекти от световната финансова криза. Държавите се опитват да се противопоставят на затормозяването на потенциала за растеж, което е свързано с намаляване на инвестициите, по-нисък ръст на производителността, по-висока безработица и намаляване на дела на участие на работната сила. Въпреки всичко това финансовото състояние на домакинствата и предприятията като цяло е много по-високо, отколкото преди кризата. Банките обикновено са по-добре капитализирани и действат в Европа, за да се създаде банкова асоциация, както и наскоро проведените стрес-тестове са важни стъпки за гарантиране на стабилността на банките и организациите за по-ефективен надзор над тях.
Политиките, насочени към цялостно решение за двете краткосрочни и средносрочни проблеми, биха могли допълнително да стимулират възстановяването чрез изграждане на доверие и увеличаване на търсенето.

Горното подчертава значението на наличието на ясен план, който се основава на правилното съчетаване на политическите реакции.

Съвместно действие за подобряване на растежа и създаване на работни места

Състоянието на световната икономика изисква цялостни и последователни политики, които намаляват търсенето в краткосрочен план, облекчават средата за ограничения на доставките и позволяват да се засили доверието на потребителите и предприемачите.

Ние сме разработили цялостна стратегия за растеж, насочен към решаване на тези проблеми. Извършеният от МВФ и ОИСР анализ показва, че в случай на пълно прилагане на тези стратегии ще увеличим нашия общ БВП през 2018 г. до 2.1 на сто през траекторията на предвидената политика по време на срещата на високо равнище в Санкт Петербург. Приблизително една четвърт от това увеличение е резултат от положителни странични ефекти, които възникват в резултат на едновременното прилагане на правилата ни. Предприетите мерки ще увеличат БВП на невключените в "Г 20" страни с повече от 0.5% до 2018.

Нашите стратегии за интегриран растеж също са насочени и за преодоляване на основните макроикономически проблеми, както в краткосрочен и средносрочен план.

Ние сме разработили цялостна серия от стратегии за растеж, включително макроикономически и структурни политики. Тези стратегии включват макроикономически политики, които са в отговор на проблема с търсенето в краткосрочен план, както и засилване на структурните реформи, за да се повиши потенциалът за растеж чрез насърчаване на по-добри публични и частни инвестиции, особено в инфраструктурата; насърчаване на конкуренцията; разширяване на търговията, заетостта и делът на участие на работната сила. Взети заедно, тези мерки следва също да засилят търсенето и допринасят за глобалното възстановяване на равновесието.

Тези политики са идентифицирани от участниците, с подкрепата на международни организации като мястото с най-голям потенциал за увеличаване на темповете на растеж, и те са били подложени на задълбочена и стабилна партньорска проверка, предназначена да гарантира целесъобразността и целта на тези мерки. Ние сме особено благодарни на МВФ и ОИСР за работата им и ще ги насърчим да продължат да оказват подкрепа на всички етапи от процеса.

Подобряване на макроикономическото сътрудничество и неговите резултати

Ние ще осигурим сигурни лостове за макроикономическата политика, за да се осигури темпа на  растеж, създаване на работни места и намаляване на глобалните дисбаланси. Ние отчитаме глобалното въздействие на макроикономическата политика на страните да реализират положителния си потенциал и ограничат отрицателните странични ефекти в рамките на "Г 20" и по-нататък, които ще си сътрудничат, за да се справят с тези ефекти. Ние признаваме и ролята на парично-кредитната политика в подкрепа на търсенето и в отговор да се противопостави на натиска върху ценовата стабилност, така че това да е в съответствие с мандата на централните банки.

Нормализирането на парично-кредитната политика в някои държави с развити икономики ще зосили икономическия растеж и ще бъде положителен сигнал за световната икономика. Ние също така ще вземам предвид други възможни ефекти на такова нормализиране, като прекомерна нестабилност на валутните курсове и цените на активите, които могат да имат неблагоприятен ефект върху растежа.

Нашите централни банки обещаха да продължат политиката на внимателно контролирана и ясно определена парична политика. Ние ще продължим засилването и подобрението на основите на нашите вътрешни макроикономически, структурни и финансови политики, както и ще извършваме всякакви допълнителни мерки, включително високо разумна политика. Ние признаваме, че един по-гъвкав режим на валутния курс също ще помогне за подобряване на състоянието на нашите икономики.

Ние ще продължим да проявяваме гъвкавост в прилагането на стратегии в областта на данъчното облагане, като се вземат предвид краткосрочните икономически условия, за да подкрепим икономическия растеж и създаването на работни места, като същевременно ще осигурим устойчиви промени в траекторията на дълга към БВП. Ние ще анализираме структурата и качеството на публичните разходи и приходи, за да се увеличи приносът на нашите фискални политики за икономически растеж.

Преодоляването на световния дисбаланс остава в бъдеще наш основен приоритет. За глобалния дисбаланс ще е показател, че и вътрешните дисбаланси са напълно преодолени, както и люлеенето на валутния курс, в отговор на изменението на основните икономически показатели. Ние потвърждаваме нашата решимост да се движим по-бързо към по-пазарно-базирана система на обменните курсове и повишаване на тяхната гъвкавост, което да се отрази добре на икономическите основи, и страните да  избегнат постоянния дисбаланс на валутните курсове. Ние ще се въздържаме от конкурентна девалвация и няма да използва целите на валутния курс за целите на конкуренцията. Ние ще се противопоставим на всички форми на протекционизъм, ще държат отворени нашите пазари.

Ние все още не забравяме проблема за мудния и неравномерен растеж, и ако е необходимо в бъдеще:

• Всички участници да бъдат готови да прилагат набор от макроикономически и структурни мерки, отвъд нашите всеобхватни стратегии за растеж, за да се увеличи търсенето и предлагането;
• в дългосрочни отклонения на инфлацията над очакваното или заради риска от дефлация централните банки обявиха намерението си да проучат нови възможности да реагират и да потърсят допълнителни политически мерки за контролиране на риска от финансова нестабилност;
• участниците с инвестиционни нужди ще проучат възможности за нови инвестиции, наред с други неща в инфраструктурата, в съответствие с критериите за фискална устойчивост;
• развиващите се икономики ще продължат да прилагат мерки, които защитават техните икономики от нестабилност, което да ги прави по-устойчиви; и
• Всички участници ще гарантират запазването на твърд макроикономически курс в средносрочен план, включително реални действия във фискалната област, предназначена за запазване на доверието в устойчивостта на публичните финанси.

Ние признаваме, че подкрепата за търсенето в краткосрочен план допълва, а не замества структурните реформи, които са необходими, за да се увеличи нашия потенциал за растеж, и твърдям, че структурните реформи са в състояние да подкрепят търсенето чрез изграждане на доверие, растежа, рентабилност, инвестиции и създаване на повече работни места. Ние ще продължим да работим заедно в търсене на подходяща комбинация от краткосрочни и средносрочни мерки, насочени към постигане на целите на интегрираните стратегии за растеж.

Увеличение и стимулиране на инвестициите

Инвестирането играе критична роля за увеличаване на търсенето и предлагането и на растежа в средносрочен план. Като част от цялостна стратегия за растеж ние сме ангажирани с подобряване на вътрешния инвестиционен климат и финансовите условия, включително процедурата по медиация, която е от съществено значение за привличане на инвестиции от частния сектор. Висок приоритет в повечето страни се инвестира в инфраструктура, тъй като тя може да поддържа търсенето в краткосрочен план и на производствения потенциал в средносрочен план. Подобряването на подбора на проектите и отпускане на приоритетни инвестиции във висококачествена инфраструктура води до подкрепа на икономическата активност и е от съществено значение за ускоряване на растежа, създаване на работни места и подобряване на производителността, което има положителен ефект върху текущата ситуация в бъдеще. В изпълнение на нашата стратегия за растеж ние се стремим да поддържаме високо качество на публичните и частни инвестиции, включително чрез оптимизиране на използване на лостове за обществени баланси като същевременно се гарантира адекватен контрол на риска. Ние също така подкрепяме усилията за подобряване на прозрачност и подобряване на функционирането на финансовите инструменти, за да се улесни разширяването на финансирането, особено за малките и средните предприятия (МСП).

Приветстваме приемането на важни инвестиционни инициативи в Австралия, Бразилия, Индия, Корея, Мексико, Саудитска Арабия, САЩ, както и дейности в други страни-членки на "Г 20", включени в стратегията за растеж. В допълнение Европейският съюз обяви през октомври основна инициатива за привличане на допълнителни публични и частни инвестиции в периода 2015-2017 година. Ние призоваваме за бързо прилагане на тези пакети.

В нашата Глобална инициатива за инфраструктура ние Г 20 признаваме, че в момента световната икономика се характеризира с липса на инвестиции в инфраструктурата и ако ние не окажем подходящи усилия, тази разлика ще се увеличи. Ние вземаме колективни мерки за повишаване на качеството на инвестициите, особено в инфраструктурата. Съществуват значителни възможности за привличане на по-високи нива на капитал в частния сектор и подпомагане на потенциалните инвеститори в търсене на проекти. Ние ще решим проблемите на пропуски в данните и повишаване на качеството на информация за текущи проекти. Нашите усилия за увеличаване на инвестициите ще продължат и през 2015 г. и сред страните, част от Г 20. Ние вече изпълняваме ангажиментите си и ще работим за мобилизиране на средства за дългосрочно финансиране на инфраструктурата. За да се улесни прилагането на инициативата, ние се съгласихме да се създаде Световен инфраструктурен център с мандат 4 години.

Ние ще продължим работа по съдействие на институционалните инвеститори в Организацията за дългосрочно инвестиционно финансиране, включително чрез ефективни подходи в рамките на "Г 20" / ОИСР. Ние също така ще продължим да си сътрудничим с международните банки за развитие и ще насърчаваме националните банки за развитие, за да се оптимизира използването на суми с цел осигуряване на допълнително кредитиране.

Нашите индивидуални мерки за насърчаване на инвестициите са посочени в нашите всеобхватни стратегии за растеж. Много държави-членки:

• пряко или косвено инвестират в качествена и публична инфраструктура, като същевременно  гарантират адекватни механизми за контрол на риска;
• използване на публично-частни партньорства, за да се подобри ефективността на инвестициите в техните страни и намаляване на пряката тежест на финансиране за сметка на държавата, като се вземат предвид дългосрочни условни задължения, което е особено важно, ако имате бюджетни ограничения;
• въвеждане на данъчни стимули за увеличаване на инвестициите;
• подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни предприятия, за да се създадат условия за растеж и създаване на работни места.

В допълнение, някои държави-членки:

• се стремят да подобрят институционалната и регулаторна рамка, за да подобрят своя инвестиционен климат и
• увеличават капацитета на техните финансови пазари чрез подкрепа на нови финансови продукти и развитие на финансови инструменти, които са благоприятни за пазара на институционалните инвеститори.

Ние се фокусираме върху практическите мерки, за да помогнем на развиващите се страни и страните с ниски доходи да увеличат инвестициите и за разработването на инфраструктурни проекти с високо качество, за да инвестират в техните средства от публични и частни източници.

Ние признаваме, че са необходими допълнителни мерки за намаляване на пречките пред преките чуждестранни инвестиции, за насочването на средства за социална инфраструктура и подобряване на текущото управление на инвестициите в публичния сектор.

Насърчаване на конкуренцията

Конкуренцията играе централна роля във функционирането на пазарите. Ефективна и добре функциониращи пазари са от решаващо значение като катализатор на инвестициите в частния сектор, за да се гарантира ефективно разпределение на ресурсите и увеличаване на икономическия растеж. Стимулирането на конкуренцията е от решаващо значение за нашите икономики. Добрата политика в областта на конкуренцията, ефективният контрол върху спазване на правото на конкуренция и на основите на конкуренцията икономически реформи – всичко това допринася за увеличаване на инвестициите и заетостта. За сметка на по-засилената конкуренция се подобрява производителността, защото в условията на силна конкуренция има стимули за привличане от пазара на най-ефективните фирми. Конкуренцията в сектора на услугите като цяло е по-ниска, отколкото в други сектори, и е налице значителен потенциал да донесе ползи за други индустрии. В допълнение, конкуренцията е от съществено значение за иновациите, предвид факта, че на фирмите, работещи в конкурентна среда, са присъщи повече иновации отколкото при монополите.

Ние признаваме, че конкуренцията може да  предотврати ненужното регулиране, което създава бариери за индустрията. МСП е важна и динамична част от икономиката на нашите страни. Реформите за насърчаване на растежа чрез МСП, за сметка формирането на благоприятни условия за тяхното функциониране и способстващи влизането им в различни сектори, включително чрез предоставяне на равни условия за въвеждане и функциониране, насърчава конкурентоспособността и динамизма на нашите икономики, повишат степента на създаване на работни места и поощряват по-уверения и приобщаващ растеж.

Нашите индивидуални мерки за насърчаване на конкуренцията, посочени в нашите всеобхватни стратегии за растеж. Много държави-членки:

• извършват реформи на пазарите за стоки и услуги;
• намаляват регулаторната тежест и бюрокрацията.

В допълнение, някои държави-членки:

• намаляват пречките пред навлизането на нови фирми и извършват реформа на политиката на конкуренция;
• провеждат мерки за увеличаване на конкуренцията в мрежовите индустрии;
• насочват създаването на по-благоприятни условия за бизнес, например чрез насърчаване на иновациите и подобряване на качеството на съдебните и административни институции.

Тези реформи са сред най-мощният стимул за икономически растеж. Въпреки това, ние осъзнаваме, че ние трябва да предприемем по-нататъшни действия за увеличаване на конкуренцията и намаляване на ненужната регулация в сектора на услугите, за да се засили политиката на конкуренция, и да продължим да полагаме усилия за намаляване на бариерите за навлизане на компаниите на пазара и по-нататъшно реформиране на мрежовите индустрии.

Разширение на търговията

Търговията е мощен фактор за растежа, за подобряване на стандарта на живот и създаване на работни места. Нашата политика трябва в пълна степен да използва пълноценно промените в динамиката на търговията. Продуктията сега "произведено в света", както и вносът значително влияат върху способността на страните за конкурентноспособнен износ. В ситуация, когато веригата за доставки работи чрез пазарите на много страни едновременно, вътрешният регламент засяга решението на компаниите да инвестират в една или друга страна, да търгуват, да създават работни места. Ефективните услуги за транспорт и логистика могат да помогнат на компаниите да се конкурират във веригите от глобално значение. Предприемането на действия в областта на търговската политика, изложени в нашата стратегия за растеж, ще подкрепи обхвата на по-широк растеж с положително отражение за страните, извън "Г 20", включително развиващите се страни.

Нашите индивидуални мерки за разширяване на търговията са очертани в нашите всеобхватни стратегии за растеж. Всички участници са взели необходимите мерки за улесняване на търговията, което ще доведе до рационализиране на граничните процедури при митниците за свободно и бързо движение на стоки.

В допълнение, много от държавите-членки:

• намалиха бариерите пред търговията, което допринесе за функционирането на по-добри услуги, по-специално в областта на транспорта, логистиката и пристанищните услуги; и
• работят по интегрирането на МСП в глобалната икономика.
В допълнение, някои държави-членки:
• зеха мерки за намаляване на нетарифните бариери; и
• наскоро сключеха споразумения за свободна търговия, което ще доведе до по-нататъшно отваряне на пазарите им.

Реформите във вътрешния пазар, призвани да стимулират конкуренцията и насърчаването на инвестициите в инфраструктура също ще подобри способността на компаниите да правят бизнес и да създават работни места.

Противопоставянето на протекционизма остава един от основните ангажименти на "Г 20". Обръщаме се към ВТО, ОИСР и UNCTAD да продължат да следят мерките за ограничаване на търговията и инвестициите в "Г 20", на базата на техния мандат и да пи представят доклад за тях на всеки шест месеца, за да се изясни идеята за съдържанието на протекционистки мерки, наложени от на световната финансова криза и нейното въздействие върху търговията и инвестициите.

Увеличаване на заетостта и участието на работната сила

Към днешна дата над 200 милиона души по света са безработни, около 30 милиона повече, отколкото в началото на кризата, с около 75 милиона от тези безработни са млади хора. В допълнение, много от доходите от труд не се увеличава за значителен период от време, както и в много страни неравенството в доходите продължава да бъде голям проблем. Счупването на тези тенденции и създаване на работни места е нашият най-голям приоритет и нашата цялостна стратегия за растеж ще помогне да се реши този проблем. Всяка една от нашите страни е разработила собствена, адаптирана към нейните условия план за заетост (съдържащ се в приложението към настоящия план за действие), за да реши проблемите си в тази област. Ние ще гарантираме, че нашите планове по заетостта работят във връзка с нашите всеобхватни стратегии за растеж за по-ефективно интегриране на макроикономическата политика и пазар на труда. Това ще помогне за увеличаване на ползите от структурните промени.

По-широкото участие на работната сила подсилва икономическия растеж, увеличава доходите на домакинствата, подпомага потреблението и стимулира допълнителни инвестиции. От друга страна, в дългосрочен план структурната безработица, по-ниската квалификация и непълната заетост стесняват възможностите и намаляват приходите и подкопават растежа. Подкрепата на нашите граждани, особено на младите хора и жените, в получаването и поддържането на качеството на заетостта, може да доведе до значителни ползи за обществото, до подобряване на стандарта на живот, до увеличаване на социалното сближаване и намаляване на неравенството. Значителното повишаване на благосъстоянието могат да бъдат постигнати чрез решаване на проблема с неформалната заетост и подобряване на здравето и безопасността на работното място, така че тук можем да подновим усилията си в тези области, в съответствие с условията на всяка страна.

Насърчаването участието на жените на пазара на труда и подобряване качеството на тяхната работа ще допринесе за по-уверен и приобщаващ растеж. За тази цел ние сме съгласни да намалям до 2025 г. разликата в съотношението на участието на работната сила между мъжете и жените в нашите страни на 25% с отчитане обстоятелствата в отделните страни. Това ще доведе до факта, че към  работната сила ще се присъединят към повече от 100 милиона жени, което значително ще увеличи темповете на глобалния икономически растеж, намаляването на бедността и неравенството. Ние осъзнаваме важността на този ангажимент и ще продължим да търсим подкрепа от международните организации, ръководени от МОТ и ОИСР в оценката на напредъка ни в тази посока.

Ние потвърждаваме колективния ангажимент за решаване на проблема с безработицата сред младите хора, който, ако не се преодолее, може да създаде неблагоприятни условия за младите хора на пазара на труда за продължителен период от време. Предоставяне на най-добрите условия за започване на работа за нашите млади хора е приоритет за всички участници, и от основно значение за гарантиране на достъп до качествено образование, обучение и развитие на уменията.

Нашите индивидуални мерки за увеличаване на заетостта и участието са очертани в нашата интегрирана стратегия, планове за растеж и заетост на работната сила. Всички държави-членки трябва да предприемат усилени мерки за увеличаване на участието на жените в работната сила и за борба с младежката безработица.

В допълнение, много от държавите-членки:

• въвеждат и укрепват политиките за насърчаване на предприемачеството и развитието на умения, укрепват връзките между образованието, обучението и нуждите от работна ръка;
• решават проблемите, пред които са изправени групите, които са в по-неблагоприятно положение, включително хората с увреждания и на лицата, които за дълго време са останали без работа;
• работят за решаване на дългосрочната и структурна безработица, за намаляване равнището на безработица, ниското качество и нестабилните работни места в сивата икономика;
• предприемат стъпки за подобряване на политиката за сигурност и здраве на работното място.
В допълнение, някои държави-членки:
• се движат към създаване или увеличаване на минималната работна заплата, разширяване на социалния диалог и подобряване на системите за социална защита;
• предприемат мерки за оптимизиране на регулирането на пазарите на труда и намаляване на разходите за труд.

Ние предлагаме на нашите министри по труда и заетостта да ни представят в 2015 г. доклад за резултатите от усилията за намаляване на младежката безработица, намаляване на различията в участието на работната сила и по-нататъшното развитие и прилагане на планове по заетостта, приети в страните. Новосъздадената работна група по заетостта ще разработи спецификации и програма за работа по тези приоритети, както и други ключови аспекти, които ще подкрепят по-високи нива на заетост и участието на работната сила.

Ние осъзнаваме, че ние трябва да предприемем по-нататъшни мерки в областта на развитието на човешкия капитал, увеличаване на гъвкавостта на пазарите на труда в някои развити икономики, както и за намаляване на неформалната заетост, особено в развиващите се пазари.

Отговорност

Ние приветстваме публикуването на "Доклад за оценка на отчетността 2014". Настоящият доклад представя резултатите от предишните ни ангажименти в областта на макроикономическите и структурни реформи.

Провеждането на ключови структурни реформи и ангажименти в областта на инфраструктурата, наред с мерките за макроикономическа политика, е от съществено значение за укрепване на растежа и създаване на работни места. Можем да постигнем нашата амбициозна цел за увеличаване на общия БВП на "Г 20" на 2%, само след пълно прилагане на всичките ни реформи. Ето защо, ние ще следим резултатите и ще се информираме помежду си за изпълнението на нашите интегрирани стратегии за растеж. Ние също така ще продължим да се учим от опита си в областта на иновативните и оригинални структурни реформи.

Ние ще съсредоточим процеса на оценка на задълженията по следните въпроси:

  • изпълнение на нашите комплексни стратегии за растеж;
  • реалния напредък към целта за ръст от 2%;
  • напредъка към нашата обща цел за постигане на силен, устойчив и балансиран растеж.

В този контекст, ние ще продължим да изучаваме въпроса за вторичните ефекти, като се вземе предвид работата, извършена от МВФ.

Съгласно нашето споразумение от Лос Кабос, нашите оценки ще продължат да бъдат въпрос на самите страни, проведени под ръководството на самите тях и ще се основават на по-стриктно прилагане на подхода "спазване или обяснение". В центъра на нашите оценки на отговорността ще продължи да се основава и задълбочава процесът на партньорската проверка, както и за резултатите от нашата работа ще изготвяме годишен доклад.

Международните организации под ръководството на МВФ и ОИСР ще направят оценка на въздействието на нашите текущи мерки за БВП до 2018 г., и редовно ще идентифицират оставащите пропуски в политиката, по която трябва да се работи, за да се осигури висок, устойчив и балансиран растеж. Те също така ще допринасят за груповата оценка.

Ние ще оценяваме нашите стратегии, за да се гарантира, че те остават подходящ отговор на настоящите икономически условия. За тази цел нашите финансовите министри и управителите на централните банки ще ни представят доклади за:

• насърчаване изпълнението на нашите интегрирани стратегии за растеж;
• напредъка в прилагането на Декларацията от Сидни;
• оценка затоа, дали "Г 20" се доближава до целите за висок, устойчив и балансиран растеж.

Подробно описание на това как нашата рамка на отчетността ще бъде приложена към нашите всеобхватни стратегии за растеж, са приложени към комюникето на лидерите.

Къде ли са нашите (без)отговорни институции,
чието ЗАДЪЛЖЕНИЕ е да ни преведат и предоставят

пълна информация за тия процеси???

ЗАБЕЛЕЖКА!
Г-20 не е ООН. Тук се говори за конкуренция и пазарна икономика и че банките щели да регулират нещо си. Конкуренцията, за разлика от социалистическото съревнование, което изисква споделени технологии и взаимопомощ, изисква налагане на по-силния финансово, политически и …мафиотски.  Въпреки загрижеността, която демонстрират Г-20, все пак те разчитат на МВФ и Световната банка, които, макар и да поддържат Устойчивото развитие на ООН по документи, както и НАТО, те правят всичко възможно на практика да саботират тоя процес посредством внедрените в тях агенти на световните кукловоди. Все пак такива агенти трудно минават в ООН, понеже там се изисква солиден и разностранен научен потенциал. А авангардните учени, каквито има много в ООН и доброволните такива, много трудно, да не кажем невъзможно, могат да бъдат подкупени и вербовани за античовешки цели.

Международна харта за правата на човека

Освен това, който работи за ООН е длъжен да се съобразява с Хартата за правата на човека, т.е. с УСТАВА на ООН, за разлика от Г 20, които повечето се съобразяват главно с марионетите си правителства, кукловодени от световната икономическа и банкова мафия.

АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА
(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: