СПОРТ за УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 


СПОРТ ЗА УСТОЙЧИВО (НОРМАЛНО) РАЗВИТИЕ:

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 21
ДОКТРИНА на ООН за СПАСЕНИЕ НА СВЕТА

Битката между нормалните хора и световните кукловоди е поле на всички основни дейности в обществото. Спортът не прави изключение. Тъй като науката за спорта е основана на официалната медицина, която е преднамерено фалшифицирана от световните кукловоди, то и развитието на спорта е ненаучно и опасно за хората, занимаващи се със спорт. Особено за хората в професионалния спорт.

Спорт за Устойчиво развитие (Дневен ред 21) на ООН

Затова ние, хората на спорта, инициираме Международна конференция за Устойчиво развитие и ролята на спорта за Доктрината на ООН "Дневен ред 21". Идеята ни е времето да съвпадне с паметната дата на Обесването на Васил Иванов Кунчев (18 февруари 2015), който е бил не само забележителен спортист, основател на първото въздържателно дружество, вегетарианец, но и монах-таксидиот, владеещ вътрешни техники от бойните изкуства, които са развивали хармонично човек, включително и духовно, без да увреждат другите способности или те да изостават. Но за сега времето и мястото за такава конференция се уточнява от предварително заявилите участие.

Както виждате долу на плаката, който отразява
ДЕВЕТАТА
СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА
,
хората по света се скъсват от дейности,
докато ние в България – ни чули, ни видяли – явно това е българският принос към саботаж на прогреса.

     

Псевдонауката за спорта го ДЕЛИ на два вида:

1. Спорт за здраве и
2. Спорт за високо спортно майсторство.

Първият вид е по-свободен да избира между официалната медицина и нормалната, но във втория вид, където се правят милиони и милиарди печалби, спортистите-състезатели са третирани също като древните гладиатори като обект за ЗАБАВЛЕНИЕ на масите за отвличане на вниманието им от престъпната власт и като физически жертви на последващи опасни болести и увреждания на физическото тяло и психиката в интерес на суперпечалбите на техните модерни робовладелци.

Да, те сега не умират от посочения надолу палец на императора, но получават тежки отклонения от нормалното човешко развитие. Да, те за това получават големи заплати, за разлика от обикновените хора, някои – милиони, но това бързо им "излиза през носа" заради заблудата, че е по-добре да живееш малко, но по-добре …от другите… И заради другата вековна заблуда, че животът е КЪС и трябва да го запълним със забавления.

Оказа се, че той е къс именно заради фалшифицираната от кукловодите медицина и че нормалната продължителност на живота е 1000 години. И вместо човек да се РАЗВИВА ФИЗИЧЕСКИ ЦЯЛ ЖИВОТ, т.е. 1000 години, той се пенсионира като спортист, т.е. ПРЕКЪСВА РАЗВИТИЕТО си, най-човешкото си качество, много по-рано от другите хора – на средна възраст 30 години, а в някои интензивни спортове на 20…

Главната черта, по която се различава човек от другите животински видове, е РАЗВИТИЕТО. Именно РАЗВИТИЕТО е най-силно ограничено при спортистите по причина на "гладиаторската философия" на спорта сега. Не само физическото им развитие е ограничено, но и всички техни останали основни структури, поради специализацията и бързото изчерпване на резервите, които човек натрупва в другите сектори на развитието си в името на рекордите и парите на собствениците, главните печеливши от рекордите и спортистите.

В другите области на обществото Устойчивото развитие е сравнително добре дефинирано, институционализирано и кадрово обезпечено по тая програма на ООН, но спортът изостава поради факта, че не външните за човека фактори са важни, а вътрешното състояние на самия спортист, т.е. неговото собствено Устойчиво развитие като личност.

Такава дефиниция за самия човек липсва и в документите на Международния олимпийски комитет, въпреки че той се присъедини изцяло към общата програма на ООН ДНЕВЕН РЕД 21-ви ВЕК, която цитираме по-долу.

КРИТИКА НА ОФИЦИАЛНАТА МЕДИЦИНА

КАРТИНИ от БЪДЕЩАТА ОЛИМПИАДА в РИО Де ЖАНЕЙРО

СПОРТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - Доктрина на Олимпийски движение

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ от Хуан Антонио САМАРАНЧ, Президент на Международния Олимпийски Комитет
ВЪВЕДЕНИЕ от Клауз Тьофер, Изпълнителен директор на програмата за Околната среда на обединените нации (UNEP)
ВЪВЕДЕНИЕ от Пол Шмит, Изпълнителен директор на Комитета по Спорт и Околна среда към IOC (МОК)
1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
1.1. Устойчиво развитие
1.2. Дневен ред 21 на UNCED
2. ЦЕЛИ НА ДНЕВЕН РЕД 21 НА ОЛИМПИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ
3. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОЛИМПИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ
3.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ

3.1.1. Важността на Олимпизма и неговото влияние върху Устойчивото развитие
3.1.2. По-широко международно сътрудничество за Устойчиво развитие
3.1.3. Борба със социалното неравенство, борба за справедливоост
3.1.4. Промяна навиците на потребителите
3.1.5. Здравеопазване
3.1.6. Човешката естествена среда и институции
3.1.7. Интеграция на концепцията за Устойчиво развитие в спортната политика
3.2. Съхранение и управление на ресурсите за Устойчиво развитие

3.2.1. Методология на поведението за Околната среда на Олимпийското движение
3.2.2. Опазване на защитени зони и местности
3.2.3. Спортни съоръжения
3.2.4. Спортно оборудване
3.2.5. Транспорт
3.2.6. Енергия
3.2.7. Настаняване и снабдяване с хранителни продукти за основни спортни събития
3.2.8. Управление на водните ресурси
3.2.9. Управление на опасни продукти, отпадъци и замърсители
3.2.10. Качество на биосферата и запазване на биологичното разнообразие
3.3. Засилване ролята на основните групи

3.3.1. Засилване ролята на жените
3.3.2. Подкрепа на младите хора
3.3.3. Поощряване на местното население
4. Отговорността на Олимпийското Движение за приложение на Дневен ред 21
ОФИЦИАЛЕН ОТЧЕТ "РИО-99" ЗА СПОРТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ

КАРТИНИ от БЪДЕЩАТА ОЛИМПИАДА в РИО Де ЖАНЕЙРО

(горе)
ВЪВЕДЕНИЕ ОТ АНТОНИО САМАРАНЧ,
ПРЕЗИДЕНТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ

Стогодишният Олимпийски Конгрес, Единния конгрес, проведен в Париж през 1994 год. посвети част от своите дебати на спорта и околната среда, и съответните финални документи, между другите постановления, свързани с околната среда, за включване в Олимпийската Харта на клауза, подчертаваща необходимостта от опазване на околната среда. Призовава също и за създаване на Комисия по спорта и околната среда към Международния Олимпийски комитет. В последствие през 1996 Олимпийската Харта бе подобрена, като включи следния член към Постановление 2 (ролята на Международния Олимпийски комитет): “(…) Международният Олимпийски Комитет вижда, че Олимпийските Игри се провеждат в условия, които показват отговорно отношение към околната среда и насърчава Олимпийското Движение да показва отговорно отношение за целите на околната среда, да взима мерки подобно отношение да рефлектира върху неговата дейност и да обучи всички онези, които са свързани с Олимпийското Движение, което е нещо от изключителна важност за Устойчивото развитие.”

По този начин подкрепата на Устойчивото развитие се превръща в една от съществените цели на Олимпийското Движение. Това като цяло е съобразено с целта на Олимпизма, която е да постави навсякъде спорт в услуга на хармоничното развитие на човека. Действително, благодарение на универсалността на спорта и на представянето на спортисти по целия свят, Олимпийското Движение има възможността активно да участва при вземането на мерки за подкрепянето на Устойчивото развитие.

През 1992 в Рио де Женейро на Конференцията на ОН за околната среда и Развитието (UNCED), повечето от световните нации се отдадоха на икономическо развитие по начин, по който ще се опази околната среда на Земята и на невъзстановими ресурси и приемат Дневн ред 21 (Agenda 21) като план за глобално действие за изпълнението на този ангажимент.

След посещението обхванало всички международни, регионални и местни организации, и правителствени и неправителствени да подготвят тяхна собствена Agenda 21 на основата на модела приет от UNCED, Олимпийското движение реши да подготви своя Agenda 21.

Agenda 21 бе подготвен от Международния Олимпийски Комитет на своята Сесия през юни 1999 в Сеул и след това бе единодушно одобрена от целия състав на Олимпийското Движение на Третата Световна Конференция по Спорт и Околната среда в Рио де Женейро през октомври 1999 год. “Рио Бюлетинът”, изготвен на тази конференция, показва курса на действие за осъществяването на Agenda 21. Бе сформирана Сборна Работна Група UNEP/IOC и ще има за задача да ръководи и следва това реализиране.

Аз поканих всички членове на Олимпийското Движение, всички спортисти и спортистки и организации, свързани със спорта, да се подчинят на изискванията на настоящата Agenda 21 с цялата си отговорност и подобаващ респект към техните култури, традиции и вярвания.

От своя страна Международният Олимпийски Комитет се ангажира да използва своето влияние за постигане на целите, определени в Agenda 21 на Олимпийското Движение.

Хуан Антонио САМАРАНЧ

(горе)
ВЪВЕДЕНИЕ ОТ КЛАУЗ ТЬОФЕР
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМАТА ЗА ОКОЛНА СРЕДА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (UNEP)

Олимпийският идеал е оцелял до сега при резки политически и културни катаклизми, които включват разрушенията на двете Световни Войни и естествено напрежението, породено от Студената Война. Всички ние виждаме в Олимпийския идеал една от онези велики, забележителни идеи, които топлят нашите мечти и надежди – идеал, който всеки и всички ние да приемем за свой.

Спортът има свой собствен код на морала и система за оценяване. Това символизира чувството за спортсменство, базирано на честна игра, уважение и приятелство. Също така предлага ценна форма на обучение. Това ни прави по-добри човешки същества, защото това разчупва изкуствените класови и расови бариери, които поставяме помежду си.

Този идеал е пътувал до всеки континент, оживявайки под флага с Олимпийските кръгове, стремежите на безбройни млади хора на всякъде по света. Всъщност, много повече страни са част от Международния Олимпийски Комитет, отколкото от Обединените Нации – доказателство за международния апел.

Сигурната стойност на Олимпийското движение са неговите непрестанни усилия да вплете спорта в социалната тъкан на всички нации.

Околната среда както спорта не познава нито териториални нито каквито и да е граници. Тя се издига над идеологическите различия. Тя не познава изкуствени различия между Севера и Юга или Изтока и Запада. Тя е единствена и неделима. Ние всички сме членове на глобалното общество на околната среда – голямо семейство, където всеки има право да покаже пълния си потенциал. Има и други народи. Виждането за една Земя, едно семейство от една страна предполага нов договор между хората и природата, и от друга между хората и нациите – договор, характеризиращ се с взаимна зависимост и равенство.

В сянката на горепосоченото е, че Програмата на Обединените Нации за Околната Среда (UNEP) приветства Agenda 21 на Олимпийското движение, което бе прието от Олимпийското семейство на Третата световна конференция по спорт и околна среда в Рио де Женейро на 21-24 Октомври 1999 год.

Agenda 21 на Олимпийското движение трябва да служи като полезно указание за спортното общество на всички нива за опазване на околната среда и подобряване на Устойчивото развитие.

Този документ, изготвен от IOC комисията по спорт и околна среда на закрито заседание с UNEP, показва значим клаузи за активното заангажиране на глобалното спортно общество с опазването и защитата на околната среда.

UNEP също така приветства с далечни последствия Отчета на конференцията, “Рио отчета”, който призовава попълване на Agenda 21 на Олимпийското движение като основа на политиката на тясното сътрудничество между членовете на Олимпийското движение и Програмата на Обединените Нации за Околна Среда.

Добре приетата гледна точка за нови национален подход и политика за спорта и околната среда трябва да скромно признание, че здравите спортисти се нуждаят от здрава околна среда, за да тренират и да покажат максималните си възможности.

Като минимум това означава, че правителствата, спортните организации и спортистите имат общи интереси относно:

1. Основните стандарти на качеството на въздуха да гарантират, че въздухът, който ние и нашите спортисти дишаме не уврежда нашето здраве.

2. Основните стандарти за качеството на водата да гарантират , че водата, която пием и реките и езерата, които използваме за плуване, риболов и гребане не увреждат нашето здраве

3. Основните стандарти за храната и напитките да гарантират, че всеки има достъп до достатъчна и здравословна храна.

4. Достатъчно зелени площи и удобства за спорт и отмора, особено в много гъсто населени и такива с бързо разрастващи се градски бедни квартали по света.

Въпреки тези основни изисквания, които са на първо място, отговорността на националните и местни правителства, тяхната политика и програми имат малък шанс за успех без съдействието на информирани и заангажирани граждани.

Съдействието на световни спортни организации и спортните индустрии при постигането на тези цели също могат да бъдат подценени. Те не само имат особен интерес при постигането на качество на околната среда, но и като важни герои и ролеви модели в техните страни могат да въздействат върху мисленето и действията на много други.

UNEP изцяло съдейства за създаването на Обединена Работна група към UNEP/IOC да се погрижи за политиката за съвет и защита и да наблюдава изпълнението на Agenda 21 на Олимпийското движение. Тази група ще представи подробни доклади за подобрение на важните срещи на Олимпийското движение и също така на предстоящите Световни конференции за спорта и околната среда.

UNEP съдейства за осъществяване целите, посочени в този документ и ще продължи да допринася за представяне на тези цели и изпълнението на Agenda 21 на Олимпийското движение.

Клауз Тйофер

(горе)
ВЪВЕДЕНИЕ ОТ ПОЛ ШМИТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА КОМИТЕТА ПО СПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА КЪМ IOC (МОК)

За мен е голямо удоволствие и чест да представя Дневен ред 21 (Agenda 21) на Олимпийския комитет. Този документ бе изготвен от Комисията по спорт и околна среда към IOC и одобрен от IOC на своето заседание в Сеул през юни 1999 год. и от Третата Световна Конференция по спорт и околна среда в Рио де Женейро през октомври 1999 год.

Този Дневен ред 21 (Agenda 21) показва обвързването на Олимпийското Движение за опазването на околната среда и Устойчивото развитие. Той издава програма за действие, която позволява на Олимпийското движение да участва в глобалната програма за Устойчиво развитие и разделя отговорностите по изпълнение на действията, които се изискват от концепцията за Устойчиво развитие между своите членове. Това е насочено към членовете на Олимпийското движение и към всички онези, ангажирани в спорта, които си поделят следното: IOC, Ifs, NOCs, OCOGs, спортисти, клубове и мениджъри, а също и онези, които спортуват и фирми, насочени към спорта. Предлага ръководните органи на спортното движение начини за съвместно Устойчиво развитие в техните политически стратегии и описва действията, които позволяват на всеки индивид активно да взема участие в представянето на Устойчивото развитие, главно, но не само във връзка със спортната дейност.

Този Дневен ред 21 (Agenda 21) се разглежда като работен документ, който да се приспособява от всяка организация към своите специфични условия. Това показва чувство за отговорност за благополучието и оцеляването на бъдещите поколения.

Надявам се, че този документ ще допринесе за осведомяването по всички въпроси свързани с околната среда на всички спортисти и спортистки, а също и спортни лидери. Никаква инициатива, дори малка, не бива да бъде пренебрегвана. Истината е, че ние трябва да “Мислим глобално и да действаме локално”.

Ще използвам това като възможност да благодаря на Shell International за оказаната помощ за публикуване на Дневен ред 21 (Agenda 21) и тяхната цялостна подкрепа за усилията на Олимпийското движение, свързани с околната среда и Устойчивото развитие.

Пол Шмит

(горе)
1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

а. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Устойчивото развитие задоволява нуждите на днешното поколение без да пренебрегва шанса за бъдещите поколения да задоволяват своите.

Доклада Бръндланд (1987)

Основен принцип за Устойчивото развитие е идеята за дълготрайно опазване на околната среда, нашата естествена среда също и нейното биологично разнообразие и природни ресурси и околната среда ще бъде възможна единствено, ако е съчетана с икономическото, социално и политическо развитие, които да са подробно подготвени и съобразени с нуждите на най-бедните членове на обществото. Това намира изражение в концепцията за интеграция на околната среда и развитието.

По време на конференцията на ООН за Околната среда и развитието (UNCED), или иначе позната като “Земен предел”, в Рио де Женейро през 1992 год., повечето от световните нации чрез договори и други документи, подписани на конференцията, се отдадоха на икономическото развитие по начин, по който да се запази околната среда и не възстановимите ресурси. Декларацията за Околната среда и Развитието или “Рио декларацията”, утвърждава 27 общи принципи за правилното (здравословно) развитие на околната среда, съгласно концепцията за Устойчиво развитие.

Идеята за Устойчиво развитие, както е посочено по-горе, бе приета като основна тема, която трябва да е водеща в плана за развитието за 21 век.

Приложението на тази концепция за Устойчиво развитие е отговорността на всички индивиди и колективи във всяка област, която участва в зоните за развитие и опазване на околната среда. В тази връзка и в съответствие с философията на Олимпиадите, Олимпийската Харта и по-специално нейните Трети и Шести Основни принципи, и с оглед неговата универсална природа, Олимпийското движение приема, че има специална отговорност да участва в осъществяването на концепцията за Устойчиво развитие.

(горе)
б. ДНЕВЕН РЕД 21 НА UNCED

Дневен ред 21 (Agenda 21) на UNCED е теоретично и практическо средство за обръщане към проблема за Устойчивото развитие. Той прави конкретни предложения в контекста на Рио Декларацията.

Дневен ред 21 (Agenda 21) се базира на глобалния подход, обхващайки проблема за човешкото развитие и опазването на нашето екологично наследство. Това описва главните проблеми на днешния ден и предлага начини за подготовка на света за предстоящите предизвикателства, свързани с Устойчивото развитие – с други думи, чрез прилагане на социалното и икономическото развитие, съобразено с опазване на околната среда и природните ресурси. Този документ, състоящ се от над 300 страници, изложени в 40 глави, разделени на четири раздела:

1. Социални и икономически аспекти
2. Опазване и Управление на Ресурсите за Развитие
3. Засилване ролята на Специалните групи
4. Средства за реализиране

Този документ е предназначен, първо, да служи като подробен план за всяко Правителство за изработката на собствен Дневен ред 21 (Agenda 21), който трябва да излага националните стратегии, планове, Харта и дейности. И по-специално, тази работа е да заеме място в рамките на международното сътрудничество, при което ООН ще заеме лидерско място.

Също така, международни, регионални и местни организации, дали правителствени или неправителствени, също са призовани да подготвят свой собствен Дневен ред 21 (Agenda 21), съобразен с модела, одобрен от UNCED.

Олимпийското движение, чиято цел, съобразена с Олимпийската Харта, е “Да съдейства за изграждането на мирен и по-добър свят”, съгласно с анализа, потвърден от UNCED, и извършва своите действията в рамките на устойчивото развитие. Поради универсалността на спорта, Олимпийското движение има възможността да взема активно участие при вземането на съответните мерки за поддържането на устойчивото развитие. Именно по тази причина Международното Олимпийско Движение взе решение, че Олимпийското движение трябва да има свой собствен Дневен ред 21.

(горе)
2. ЦЕЛИ НА ДНЕВЕН РЕД 21 НА ОЛИМПИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ

Дневен ред 21 на Олимпийското движение цели да окуражи членовете на движението активно да вземат участие в Устойчивото развитие на нашата планета. То подготвя основните концепции и действия, необходими да подсигурят тая цел като постижима. Окриляна от Дневен ред 21 на UNCED, пригодена към характеристиките на Олимпийското и спортно движение. Предлага общите черти, които трябва да са водещи за дейността на Олимпийското движение за областите, в които може да има ефективен принос.

Това е теоретично и практическо ръководство за всички членове на Олимпийското движение и за спортисти и спортистки изобщо: IOC, Международните Федерации (IFs), Националния Олимпийски Комитет (NOCs), Организационните Комитети на Олимпийските игри (OCOGs), атлети, клубове, треньори и всички индивиди и предприятия свързани със спорта.

Дневен ред 21 на Олимпийското движение предлага на ръководните органи за зоните, в които Устойчивото развитие може да бъде интегрирано в тяхната политика. Също така посочва начините, по които индивидите могат да участват в Устойчивото развитие и да действат така, че да осигурят спортната си дейност и живота си изобщо.

Дневен ред 21 на Олимпийското движение трябва да допълва климата на отношението за различния социален, икономически, географски, климатичен, културен и религиозен контекст, които са характеристика на различието на членовете на Олимпийското движение.

(горе)
3. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОЛИМПИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ

За да задоволи основните цели на Дневен ред 21, Олимпийското движение предвижда програма за действие, изготвена да намери най-добрия начин за осигуряване на по-добри социално-икономически условия, опазването на околната среда и природните ресурси, и по-привлекателна роля за своите членове в Устойчивото развитие.

Тази програма за действие е изградена около следните три цели:

1. Подобрение на социално-икономическите условия
2. Опазване и управление на ресурсите за Устойчиво развитие
3.
Засилване ролята на Главните групи

(горе)
3.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ

Устойчивото развитие може да бъде разбрано, единствено, ако е съпроводено от задоволяване на онези културни и материални нужди, които са необходими на всички да живият достойно и играят позитивна роля в обществото, на което принадлежат. С този принцип в съзнанието Дневен ред 21 отдава особено значение на съдбата на малцинствата и на онези членове на обществото, които са в най-благоприятно положение.

3.1.1. Ползата на Олимпизма и неговите действия в името на Устойчивото развитие

Социално-икономическият аспект на Дневен ред 21 обхваща целта на Олимпизма, както е описан в Основните Принципи на Олимпийската Харта, която е да “поставя спорта навсякъде в услуга на хармоничното развитие на човека, с цел да насърчи създаването на мирно общество, загрижено за опазване на човешкото достойнство.”

За постигането на тази цел, Олимпийското движение възнамерява да концентрира своята дейност върху онези социално-икономически сфери, в които неговото влияние и универсалност ще му даде възможност да заема ефективна роля.

Неговите цели ще бъдат да засилят международните съвместни проекти за Устойчиво развитие, да спомогне за борбата за социална справедливост, да насърчи потребителските навици, активно и справедливо да участва в насърчаване на здравеопазването, да представя спортната инфраструктура, която е дори по-добре приспособена към социалните нужди, и след това да подобри интеграцията на концепциите за развитие и околна среда в спортната политика.

(горе)

3.1.2. По-широко международно сътрудничество за Устойчиво развитие

Предизвикателствата, които ни поставя околната среда и развитието, могат единствено да се срещнат чрез изграждане на ново сътрудничество със света, което ще направи възможно да се преодолеят различията и създаването на истински климат на сътрудничество и солидарност.

От няколко години IOC е развил политика за сътрудничество с международните институции, отговорни за изграждане на концепцията за Устойчиво развитие. Това се отнася главно до сътрудничеството създадено с Програмата за околната среда на Обединените Нации (UNEP). Тази политика за международно сътрудничество ще бъде прилагана, с дори по-силен акцент върху обучението по опазване на околната среда и затрудненията на Олимпийското движение при международните дейности за опазване на природата. Тя трябва да бъде продължена, да включи Международните федерации (IFs).

На регионално ниво, IOC и NOCs трябва да стигнат до споразумения с политическите институции и да си поделят взаимните действия даващи права на спортистите и спортистките да участват в напредъка с устойчивото развитие на регионално ниво.

Индустриите за спортни стоки трябва да предлагат устойчив мениджмънт на ресурсите изключително, чрез употребата на материали и процеси, които са съвместими с такъв устойчив мениджмънт на ресурсите; те също така трябва да намалят до минимум сблъсъка на своите дейности с околната среда, докато съдействат за социално-икономическото развитие.

(горе)

3.1.3. Борба за справедливост

Политиката свързана с околната среда, чиито действителни цели и устойчив мениджмънт на ресурсите, който трябва да вземе в предвид онези, които зависят от подобни ресурси и да гарантира, че те могат да живеят с достойнството, необходимо на всеки индивид. Ето защо Дневен ред 21 приет от Обединените Нации, цели предвидените действия да вземат под внимание борбата срещу нищета и да съдейства за интеграцията на социалните групи в неблагоприятно положение. Олимпийското движение и всички хора и предприятия, свързани със спорта трябва съдействат на подобни планувани действия.

Със своята история Олимпийското движение показва, че има съществена роля да участва в борбата срещу бедността като дава възможност на отделните индивиди и групи да се борят срещу социалното разделение, чрез участие в спорта. Дневен ред 21 на Олимпийското движение посочва начини, по които може да се направи много повече в тази област.

Съгласно с Олимпийската харта, IOC ще продължи да твърди, че в Олимпийското семейство няма място за организации и индивиди, които по закон, по действия или пасивност подкрепят (спомагат) разделението на индивидите или групите от индивиди.

Международните Федерации (IFs) трябва да дадат приоритет на подкрепата на спортната дейност сред онеправданите социални кръгове. Те ще трябва да предприемат активни стъпки за подкрепа на инициативите по тази линия и да посочат примери за подобни инициативи.

Спортните организации трябва да съдействат и подкрепят държавните институции, свързани със спорта, да съдействат за спортната дейност на групи индивиди, които са били изключени от тях по икономически, полови, расови или класови причини. Те трябва да подкрепят предимството на развитието на спортната инфраструктура и оборудването в пренебрегнатите райони.

(горе)

3.1.4. Промяна на потребителските навици

Неустойчивите модели на потребление налагат голяма тежест върху околната среда, докато онеправданите групи им е непосилно да задоволят техните основни нужди за храна, здравни грижи, жилище и образование. Само създаването на по-отговорни и със социално съзнание модели на потребление ще направят възможно да се ограничи сблъсъкът с околната среда, спестявайки като използват невъзстановими ресурси и да посрещнат жизнено необходимите нужди на бедния.

На цялото Олимпийско семейство му е поверено да действа активно за насърчаването – чрез закони, обучение и примери – модели за потребление на стоки, вода и енергия, което да отговаря на изискванията за Устойчиво развитие.

Активни действия ще трябва бъдат предприети за подкрепата на употребата на спортно оборудване, произведено от екологично чисти и рециклирани материали и направено по начин, който ще спести сурови материали и енергия. Възможно най-скоро ще бъде необходимо да се съдейства за употребата на традиционни местни материали за спортно оборудване и структури.

Ще бъде съставен план за спестяване на изразходването на енергия с помощта на спортуването и организацията на основни спортни прояви. Всички организации и индивиди, свързани с Олимпийското движение, доброволно ще изготвят планове да ограничат или да контролират разхода на енергия на Движението, одобрени за специфични икономически и регионални ситуации.

(горе)

3. 1. 5. Опазване на здравето

Опазването на здравето, основен фактор за хармоничното развитие на човешкия вид, е тясно свързано с Устойчивото развитие на нашето общество. Спортното движение трябва да играе доминираща роля в опазването на здравето и лансирането на кампанията обхваната от UNCED Agenda 21.

Управителният съвет на Олимпийското движение ще засили техните усилия за борба с допинга, който покварява упражняването на спорта и излагането на опасност здравето от тези, които са се забъркали с него.

Здравното обучение ще бъде еднакво широко разпространена и съществена част от спортното образование. То включва най-вече аспектите на хранене, хигиена, борба със заразните и инфекциозни болести, защита на застрашените групи и здравето на градското население.

Заедно националните и международни организации и спортисти активно ще се обединят за осъществяване и развитие на програмите за подобряването на диети и приемането на водни запаси, както и програмите за ваксинации и здравно образование.

На местно равнище, клубове и отбори са поели специални отговорности в подкрепа на здравето. Тяхна роля ще бъде да разширяват и насърчават чрез повече тренировки и по-голяма мотивация от спортните учители, по-голяма подкрепа от спортния Управителен съвет и чрез съвместни проекти с обществени и частни здравни организации.

В районите, в които липсват подходящи водни запаси, спортните организации ще трябва да положат особено старание да засилят осъзнаването на властите, за да се заинтересоват от нуждата да започне уреждане на доставки от качествена вода.

Спортните организации и спортистите ще дадат своята най-силна подкрепа за кампаниите в сферата на спортното образование, имунизацията и ваксинацията и запасите от медицински материали за застрашените групи. (необходима е нова стратегия за имунизация и чрез отпадане на ваксинациите – бел. ТБ)

В основните места, където има пренаселване и недостиг на жилища, което е причина за разпространението на респираторни и други болести, политическите сили, отговорни за спорта и здравето и спортните асоциации ще започнат координирани планове за действия, за борба с тези болести, концентрирайки вниманието си особено върху спортната дейност на открито и свързаните със спорта хигиенни мерки.

(горе)

3. 1. 6. Естествената среда на човек и населените места

В индустриалните държави населените места пораждат прекалено големи поражения на околната среда и на природните ресурси, докато в развиващите се държави не успяват да предложат достъп до суровините и енергията, необходими за икономическото развитие. За подобряване на това положение UNCED Agenda 21 придава голямо значение на популяризирането на модел на населени места, подходящи за живеене.

Спортното движение трябва да участва в това представяне и възнамерява да направи така чрез примера, който то може да покаже чрез интегриране на тази концепция при спортните съоръжения и провеждане на основните събития.

Спортни съоръжения ще бъдат построени или преустроени, за да се осигури тяхното хармонично интегриране на местно ниво, дали естествен или направено от човек, и в съгласие с внимателно планиране на използването на земята. Инфраструктурата ще трябва да даде възможност за използване на издръжливи и здрави строителни материали, икономично използване на водните и енергийните ресурси и ефективна политика, свързана с отпадъците. Използването на рециклирани енергийни материали и запаси ще бъде приоритетно. Всяка сграда или преустройствени работи ще трябва да вземат под внимание принципите, свойствени за опазване на околната среда и в идеалния случай да бъде предмет, свойствен на предишно изучено влияние.

При основните събития целта на организаторите трябва да са сигурни, че ще осигурят по-добри условия за Устойчиво развитие от предишните условия, организирани при същите социално-икономически, географски и климатически условия. Резултатът ще бъде да се увеличи желанието на местното население да повиши социално-икономическата и здравната изгода, която те извличат от него, използвайки малко енергия и по-малко нерециклирани ресурси, използвайки по-малко опасни продукти и отделя по-малко продукти, които замърсяват въздуха, водата и почвата. Оценяването на влиянието на околната среда ще се извърши след събитието.

На тези събития създаването на условия за живот на спортистите и други членове на спортното движение трябва да бъде планирано така,че да осигури подобрение на местната строителна стратегия, не забравяйки най-бедните членове на обществото. Създадената инфраструктурата трябва да бъде запазена като качество и трайност на материалите и издръжливостта при нападения и природни бедствия. Условията на живот трябва да бъдат подходящи за здравословен начин на живот и да позволяват икономично използване на природните ресурси

(горе)

3. 1. 7. Интегриране на идеите за Устойчиво развитие в спортната политика

Управителният съвет на Спортната организация ще трябва да бъде все по-внимателен при интегрирането на идеите за Устойчиво развитие в политиката, управлението и ръководните системи, които управляват дейността на спортния свят и в спортните дейности и при провеждане на спортни събития.

Следвайки примера на Комисията за спорта и околната среда към МОК и подобни комисии към някои Международни федерации (МФ) и Национални олимпийски комитети (НОК), всички спортни организации ще създадат институционални структури, които да гарантират, че свойственото за средата и резултата от развитието са съгласувани и взетите под внимание на техните контролни и избирателни процедури.

Механизмите ще бъдат създадени или укрепени да засилят участието си в политиката за Устойчиво развитие на Олимпийското движение и индивидуалните, отборните и груповите дейности свързани с околната среда и с развитието.

МОК, МФ-ии и НОК-ти ще създадат образователна и информационна мрежа, която ще дава възможност на всички членове на Олимпийското семейство да бъдат обучени на необходимите действия и техники, за да се превърнат в ефективни участници в кампанията за Устойчиво развитие.

МОК и МФ-ии ще създадат системи за наблюдение и оценка на постигнатия прогрес по отношение на Устойчивото развитие, базирано на броя на текущите показатели, извлечени от настоящата Agenda 21 на Олимпийското движение.

(горе)
3. 2. СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

През последните няколко години Олимпийското движение гледа на околната среда като трети стълб на Олимпизма, заедно със спорта и културата. Като резултат, то е развило политика за по-активна защита на околната среда, която е намерила израз в “Earth-Pact” (“Пакт за Земята”), съвместна инициатива с Програмата за околна среда на Обединените нации (ПОСОН), озеленяването на Олимпийските игри и организирането на световни и регионални конференции за спорта и околната среда.

Настоящата Agenda 21 поставя политиката за защита на околната среда на Олимпийското движение в по-широкия контекст на Устойчивото развитие. Така, дейностите на Олимпийското движение, свързани с околната среда, сега са насочени към опазването и управлението на природните ресурси и необходимостта естествената околна среда да подобри социално-икономическите условия, както е посочено в предишната глава.

3.2.1. Методология на дейността на Олимпийското движение, свързана с околната среда

В общи линии всички действия, предприети от Олимпийското движение, трябва да са със съответния респект към околната среда и в духа на Устойчивото развитие, насърчаване на образованието, свързано с околната среда и да позволяват специфични действия за подпомагане опазването на околната среда.

В строителството или преустройството на съоръженията или планирането на широко мащабни спортни събития, онези, които са отговорни за това, ще трябва да гарантират, че предишното учение за развитие на околната среда е проведено така, че да осигури уважение (внимание) към културната, социална и природна среда.

Когато са замислени промени, свързани с околната среда в спортните устави, последствията от подобни промени трябва да бъдат взети под внимание.

(горе)

3. 2. 2. Опазване на защитени зони и местности

Спортните дейности, съоръжения и събития трябва да бъдат така пригодени, че да осигуряват опазване на защитените райони, местности, културни паметници и природни ресурси като цяло. Те също ще трябва да бъдат разположени по такъв начин, че въздействието на инфраструктурата, свързана с тях, такава като строителство, пътни артерии, комуникации, енергийни резерви, водни и хранителни запаси, събиране и преработка на отпадъци, да е минимално върху околната среда.

Използването на мястото трябва да върви ръка за ръка с предпазните мерки. Трябва да се подсигурят клаузи за компенсация в случай на безвъзвратна промяна. При планиране и финансирането на временни постройки трябва да се предвиди възстановяване на местността след като бъдат разглобени.

Спортовете, които се провеждат извън всякакви спортни съоръжения и особено сред природата могат да бъдат благоприятни за околната среда и биха могли да подпомогнат местното развитие. За значението на опазването на природата и осигуряване на природния пейзаж трябва да са силно застъпени участието в подобни спортни дейности.

(горе)

3. 2. 3. Спортни съоръжения

Специално внимание трябва да се обърне на насърчаването на най-добрите възможности за използване на съществуващите спортни съоръжения, да се поддържат в добро състояние и да се подобряват чрез повишаване на сигурността им и намаляване на вредата им върху околната среда.

Изграждането на нови спортни съоръжения трябва да бъде ограничено до случаите, в които изискването не може да бъде удовлетворено с използване или обновяване на съществуващи съоръжения.

Местоположението и изграждането на новите съоръжения трябва да бъде в съответствие с казаното в параграф 3.1.6. от Agenda 21. Тези съоръжения ще трябва да са съобразени с местното законодателство и да бъдат проектирани така, че да са пригодени към обкръжаващата ги естествена или така направена от човека природна среда.

Управлението на спортните съоръжения трябва да бъде такова, че да гарантира опазването на околната среда и запазването на ресурсите и енергията. Обслужващият персонал ще бъде обучаван в природо-опазващи технологии и икономия на ресурси. Количеството на отделяните отпадъци трябва да бъде намалено и насърчено използването на рециклирани материали. Ще се избягва използването на опасни или замърсяващи химически продукти. Ако те са сметнати за необходими, те трябва да бъдат използвани съобразно със съществуващото законодателство и с мярка. Особено внимание трябва да бъде обърнато на приспособленията за тяхното съхранение.

С подобряване на познанията и технологиите продуктите, които представляват опасност за околната среда или за здравето, ще бъдат заменени. Водните и енергийни ресурси и отоплението, климатичните и вентилационни системи ще бъдат редовно поддържани или модернизирани, така че да се оптимизира икономичния разход на вода и енергия.

(горе)

3. 2. 4. Спортно оборудване

Членовете на Олимпийското движение ще бъдат окуражавани да дават предимство на спортното оборудване, което не застрашава околната среда, например оборудване, което е направено да използва възстановими природни продукти.

За намаляване разхода за енергия за транспорт и разпределение на благата и с оглед насърчаване на технологичното и икономическото развитие, ще бъде насърчавана употребата на местна продукция.

Производителите на оборудване ще бъдат насърчавани да установят приетите екологични стандарти, за да помогне на потребителите да изберат екологично чисти продукти. Спортната индустрия трябва да получи сертификат за качество ISO и управление, свързано с околната среда.

(горе)

3. 2. 5. Транспорт

Транспортът допринася за увеличаване на проблемите на околната среда, включително замърсяване на въздуха, консумация на невъзстановима енергия и прекомерна употреба на земя за магистрали и пространство за паркинги.

За да се намали това влияние, като в същото време се насърчава мобилността, която е важен елемент в развитието, Олимпийското движение възнамерява да поощрява плановете, стремящи се към насърчаване на незамърсяващи начини на придвижване и използване на обществен транспорт.

За спортните дистанции Олимпийското движение ще насърчи начините на придвижване, за които се използва мускулна сила и които са разновидност на спорта, като например ходенето и колоезденето.

(горе)

3. 2. 6. Енергия

Достъпът до енергия е двигател на развитието, но прекомерната й употреба, замърсяването или неконтролираното използване, залагат бъдещето на това развитие в противоречие с принципите за Устойчиво развитие.

За да се посрещнат съществуващите нужди, като се гарантира, че бъдещите поколения ще имат достъп до енергията, която ще им бъде необходима, членовете на Олимпийското движение се обединиха около работата, която вършат, събитията, които организират и тяхното поведение като цяло за:

намаляване на енергийната консумация, където тя се употребява прекомерно
* поощряване на употребата на нови хнологии, екипировка, съоръжения и дейности, които насърчават употребата на възобновяеми енергийни зточници и енергийни запаси
* насърчаване добиването от възобновяеми и незамърсяващи енергийни източници за териториите без енергийни запаси.

(горе)

3. 2. 7. Настаняване и снабдяване с хранителни продукти за основни спортни събития

Поради публичната изява на тези събития настаняването и снабдяването с хранителни продукти за основните спортни събития трябва да са като пример в условията за Устойчиво развитие. По-специално целта ще бъде да:

* насърчаване на структурите в съгласие с параграф 3.1.6. от Agenda 21;
* стриктно спазване на хигиенните норми
* употреба на продукти и храни, които са изготвени с подобаващо внимание към развитие на местното население и опазване на околната среда
* намаляване на отпадъците при увеличаване на рециклираните от използваните продукти
* преработване на отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани

(горе)

3. 2. 8. Управление на водните ресурси

Водните ресурси са ограничени и са съставна част от затворена система. Те са основни за фермерството, консумацията на вода и хигиената, Във все по-обширни региони от света количеството и качеството на водните ресурси е подзаплаха

Следователно членовете на Олимпийското движение са обединени около работата, която вършат събитията, които организират тяхното поведение като цяло за:

* насърчаване иподпомагане на световните и местни организации, участващи в опазване, на водните ресурси и съблюдаващи качеството на минералните води
* забрана на всякакви производства, които носят риск за подпочвените и повърхностни води !!!
* гарантиране, че отпадъчните води, които се отделят при спортни дейности се преработват
* неизлагане на опасност на главните водни запаси, особено в региони, просто за да удовлетворява необходимостта от спортни действия

(горе)

3. 2. 9. Управление на опасни продукти, отпадъци и замърсители

В повечето човешки дейности потенциално опасни продукти могат да бъдат използвани и отпадъците и дори понякога замърсителите, които се отделят. Това е самата истина за дейностите, свързани със спорта. За да се избегнат последващи вредни ефекти за околната среда и човешкото здраве, които са потенциално опасни продукти и отпадъци, членовете на Олимпийското движение са предприели:

* избягване употребата на продукти, за които е установено, че са опасни и токсични за хората или замърсяващи околната среда
* да не насърчава дейностите, производствените и земеделски технологии, които се нуждаят от употреба, на такива продукти
* да намали количеството на отпадъците, които се отделят и произвеждат и поощряване на обществените програми за управление и рециклиране на отпадъците
* да се възползва от откриване на нови спортни съоръжения, поправяне на съществуващи съоръжения, откриване на нови инфраструктури и организиране на важни спортни събития за почистване на местности, замърсените с опасни и токсични продукти, отрови и отпадъци
* да се намалят всички форми на замърсяване, особено свръх шума
* да се развият успешно употребявани практически и технологични идеи на предишните Олимпийски игри за намаляване на замърсяването

(горе)

3. 2. 10. Качество на биосферата и поддържане на биологичното разнообразие

Земята е нашата естествена среда, нашата биосфера, единственото, което имаме. Нашето бъдеще напълно зависи от опазване на природните,  физичните и биологични ресурси на биосферата. Физичните ресурси са ограничени и трябва да се използват с мярка. Биологичните ресурси се развиват и това развитие зависи от поддържане на генетичното разнообразие и разнообразието на видове и популации от растения и животни и техните естествени среди (екосистеми), с една дума – биологично разнообразие

Съзнавайки важността на запазване качеството на биосферата и необходимостта от поддържане на био-разнообразие Олимпийското движение обвини и се противопостави на някои практики и особено на някои спортни практики, които:

* предизвикват ненужно и необратимо замърсяване на въздуха, почвата и водата или
* излагат на опасност биологичното разнообразие или застрашават растителни и животински видове или
* допринасят за обезлесяването или са против опазването на земите

(горе)
3. 3. ЗАСИЛВАНЕ РОЛЯТА НА ОСНОВНИТЕ ГРУПИ

За да осигури успех на Устойчивото развитие, желано от Конференцията на Обединените Нации за Околна Среда и Развитие (UNCED) и на свой ред одобрено от Олимпийското движение, много важно е, че всички групи, които съставят това движение, трябва да бъдат активни и отговорни поддръжници на предприетите инициативи

Демократичната практика се нуждае от достъп до източници наинформация. Управителният съветна Олимпийското движение ще насърчава този достъп, особено когато се отнася до аспектите, свързани с околната среда и развитието. Същият този съвет ще се заеме да приобщи всички заинтересовани групи от процеса на достигане до решения, свързани с Устойчивото развитие

В този подтекст Олимпийското движение може да вземе значително участие за засилване ролята на две групи – жените и младежите. Още повече вземайки предвид важността на местното общество, което представлява значителен процент от световното население и което също често преживява социално разделение, това е подходящ момент Олимпийското движение да покаже съответното внимание към тях

(горе)

3. 3. 1. Засилване ролята на жените

UNCED Agenda 21 прави много специфични препоръки на световната кампания за поощряване участието на жените в Устойчивото и справедливо развитие. Олимпийското движение, което вече е играло водеща роля в поощряването на приобщаването на жените в спорта, поддържайки тази световна кампания и намерения да допринесат за това чрез приемане на следните цели:

* да продължава своето старание за поощряване на женските спортове
* да се отнася с традиционните женски спортни дисциплини по същия начин както с всички останали
* да поощрява образованието на жените, особено чрез откриване на местни центрове за спортна дейност, които също работят като центрове за обучение
* да развиват социални мерки като детски ясли и дневни детски градини, които да улесняват участието на жените в спорта
* да осигурят еднакво медийно време и икономическо отношение към спортното представяне на мъжете и жените
* да поощряват достъп на жените до отговорни постове в спортните управителни съвети според тяхната компетентност
* да развиват съвместни действия със заинтересовани международни организации

(горе)

3. 3. 2. Поощряване ролята на младите хора

Младите хора представляват около една трета от населението на света и са група от хора, най-заинтересовани от околната среда и развитието, и от практикуване на спорт. Олимпийското движение осъзнава особеното значение на тази група в кампанията за Устойчиво развитие. Като основа на тези действия, провеждани от Олимпийското движение с привилегирован достъп за младите хора, то има специална отговорност да прати към тях важността и неотложността да осъзнаят и се борят против опасностите, застрашаващи околната среда.

На база на това Олимпийското движение предлага да привлече повече младежи в решения, свързани с Устойчивото развитие и действията, за които беше казано в приложението на Agenda 21. Затова то си е поставило следните цели:

* да поощрява достъпа до образование и приобщаване към работната среда на всички млади хора
* да осигури заедно със спортния съвет младите хора да бъдат привлечени във вземане на решения, които ги интересуват
* да използват капацитета показан от младите хора в състезания, организирани от Олимпийското движение за мобилизация
* да осъждат и се борят с престъпленията срещу човешките права, на които младите хора са вероятни жертви
* да заявят своята подкрепа за Конвенцията на Обединените нации (Резолюция 44/25) за правата на децата и да се придържат към нея
* да развиват съвместни действия със специализираните международни организации

(горе)

3. 3. 3. Признаване и поощряване на местното население

Местното население има силна историческа връзка със своята околна среда и е заемало важна част от нейното опазване. Олимпийското движение подпомага действията на UNCED в подкрепа на признаването и засилването на тяхната роля в този контекст и то възнамерява:

* да поощрява техните спортни традиции
* да спомага за използването на техните традиционни знания и умения относно управление на околната среда и вземане на подходящи мерки, особено в регионите, където това население произхожда от там
* да поощрява достъпа до спортни състезания на това население

(горе)
4. ПОВЕРЯВАНЕ ОТГОВОРНОСТ НА РАЗЛИЧНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОЛИМПИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДНЕВЕН РЕД 21

Третата IOC (Световна конференция по спорт и околна среда) бе проведена в Рио де Женейро от 21 до 24 октомври1999. 300-те участника на конференцията включиха представители от:

* Програма на Обединените Нации за Околната среда (UNEP)
* Програма за развитие на Обединените Нации (UNDP)
* Световна Здравна Организация (WHO)
* Международен комитет на Червения кръст (ICRC)
* Грийнпийс
* Световен фонд за природата (WWF)
* Международен Олимпийски Комитет (IOC)
* 19 международни федерации (IFs)
* 93 Национални Олимпийски комитета
* 4 Организационни комитета за Олимпийските игри и организации за оценяване като ICSSPE, WFSGI и IAKS, атлети, както и други членове на Олимпийското движение апелираха към световното спортно общество да използват Дневен ред 21 на Олимпийското движение като основа за своята политика и като вдъхновение за своите действия

Те също така изготвиха “Официален отчет Рио", който показва курса на действие за приложение на Дневен ред 21. Съдържанието на този отчет е даден по-долу:

(горе)
ОФИЦИАЛЕН ОТЧЕТ "РИО-99" ЗА СПОРТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Одобрен от Третата Световна Конференция на IOC (МОК) по спорт и околна среда на 23 октомври 1999 в Рио де Женейро, Бразилия

Конференцията

да има предвид, че приложението на концепцията за Устойчиво развитие, както е посочено на Конференцията на Обединените Нации за Околна среда и развитие през 1992 год., също е отговорност на Олимпийското движение и на спортното общество

Да се оцени (приеме), че поради универсалността на спорта Олимпийското движение има възможност да играе важна роля в подкрепата на Устойчивото развитие

Да се знае, че постигането на тази цел изисква активна ангажираност на всички групи, които изграждат Олимпийското движение, а също така и подкрепа на Правителствата за Програмата Околна среда на Обединените Нации (UNEP) и други заинтересовани международни организации

(горе)
ОЛИМПИЙСКО ДВИЖЕНИЕ ДЕКЛАРИРА ЧЕ:

1. Дневен ред 21 на Олимпийското движение е инструмент, който излага основните действия, необходими за сферите, в които Олимпийското движение може да допринесе ефективно съдействие за Устойчиво развитие

2. Всички членове на Олимпийското движение и всички участници в спорта и предприятията, свързани със спорта, трябва да бъдат поканени да изпълняват препоръките на настоящия Дневен ред 21, съгласно своите възможности и със съответното уважение към техните култури, традиции и вярвания

3. Всички членове на Олимпийското движение трябва да съдействат за интеграция на Устойчивото развитие в тяхната политика и действия, базирани на горепосочения Дневен ред 21: те също така трябва да подкрепят всички хора, които са свързани с тях, да се държат по начин, който ще им гарантира, че тяхната спортна дейност и техния начин на живот играят важна роля за Устойчивото развитие

4. Дневен ред 21 на Олимпийското движение трябва да се прилага по начин, уважаващ различния социален, икономически, географски, климатичен, културен и религиозен подтекст, които са характеристика на достойнството на членовете на Олимпийското движение

5. Подобен акцент трябва да се постави на осъзнаването важността на образованието и обучението по опазване на околната среда

6. Спортистите, вземайки предвид своята популярност и влияние по-специално сред младите трябва да бъдат насърчени да съдействат за популяризиране на образованието и обучението по околна среда и Устойчиво развитие.

7. Спазването на Дневен ред 21 трябва да бъде включено в политиката за тясно сътрудничество между членовете на Олимпийското движение и Програмата за Околната Среда на Обединените Нации (UNEP), както и всички други правителствени и неправителствени национални и международни организации, преследващи същата цел

8. Най-важната отговорност за популяризиране и модернизиране на Дневен ред 21 на Олимпийското движение ще е възложена на Комисията по Спорта и Околната среда към IOC (МОК). Всички членове на Олимпийското движение, а също и други, свързани с него организации, трябва да окажат съответна подкрепа във всички зони на Комисията, за да помогнат за осъществяване на нейната задача

9. Комисията по спорт и околна среда към IOC (МОК) и Програмата за околна среда на Обединените нации трябва да сформират Съвместна Работна Група за да осигури политически съвети и ръководство по въпроса и да контролира прилагането на Дневен ред 21 на Олимпийското движение

10. Съвместната работна група трябва да подготви подробни доклади за приложението на Дневен ред21 на Олимпийското движение, които да бъдат представени на главните семинари на членовете на Олимпийското движение и на бъдещата Световна конференция по Спорт и Околна среда към IOC (МОК).

(горе)

   

   

   

   

   

   

   

   

     

Летни и пара ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ – РИО 2016

ДОКУМЕНТИ на ОЛИМПИЙСКО ДВИЖЕНИЕ

Зимна ОЛИМПИАДА в Пьеонгчанг, Южна Корея – 2018

Лятна олимпиада в Япония, ТОКИО – 2020


АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА
(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: