ЗАКОН „ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ“

 

Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail

НОРМАЛНА, ПРИРОДОСЪОБРАЗНА,
ХАРМОНИЧНА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА

ЕВОЛЮЦИЯ НА ЙЕРАРХИЯТА

Хората искат да създадат идеална държава,
но не вървят по правия път.
Че Природата е идеалната държава!
По-идеална държава от природата няма!
По-идеални закони от тия на природата няма!

(Петър Дънов)

  УЧЕБНИК ЧЕТВЪРТО НИВО
(НАРЪЧНИК, УПЪТВАНЕ, РЪКОВОДСТВО)
ЗА СТРОИТЕЛИТЕ НА НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ,
ОСНОВАНА НА БЪЛГАРСКИ ЕПОХАЛНИ ОТКРИТИЯ

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 1. ПРИРОДНИ ОСНОВИ
 2. ПОЛЮСИ на РАЗВИТИЕТО
 3.
ДЪРВО (ЛОГИКА) НА РАЗВИТИЕТО

 4. ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ
 5. НАЙ-ВИСШИЯТ УПРАВЛЕНСКИ ОРГАН
 6. ПОНЯТИЕ за ИНТЕЛЕКТ и СТЕПЕНИТЕ му

 7. ОСНОВНИ СТРУКТУРИ
 8. УПРАВЛЕНСКИ НАЧАЛА
 9. РАЗДЕЛЕНИЕ на ВЛАСТИТЕ
10. РЕВОЛЮЦИОННА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА
11. КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ на ЦЕЛИЯ ОБЩЕСТВЕН ПРОЦЕС

Ако не Сте прочели първо страницата
"НОВА ЙОГА ЦИВИЛИЗАЦИЯ",

усвояването на тази страница ще бъде трудно. Не че е невъзможно, но ще ви спести време и лутане, ако прочетете първо нея. Ако пък гледате видеото горе, колкото и да е дълго, ще ускорите възприемането на всичко останало многократно. Всичко в тоя сайт е плод на логически трансформации с начало РЕВОЛЮЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ОТКРИТИЯ, затова не се отнасяйте към тях като към медийни сензации или подробности за отвличане на вниманието. Както всяка наука и това тук се нуждае от критическо мислене, дълго изучаване, осъзнаване и приложение, а не за временно, модно ползване. Това изисква време, усилия за логическо мислене и всеотдайност. Ако ги нямате, тоя сайт само ще ви изгуби времето. Благодарим ви за вниманието!

1
(горе)

ЙОГА НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ
(ХАРМОНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ)

Обществените закони произлизат от природните, защото всичко съществуващо е резултат на природната еволюция. Това е едно от най-великите основополагащи открития на марксизма, обосноваващо и понятието СПРАВЕДЛИВОСТ = ИЗОМОРФИЗЪМ (идентичност, сходност, паралелност, подобие…) на природната Хармония. Схемата долу показва приблизително последователността на създаване на основните структури на живта и неговото усложняване по началния алгоритъм:

. Крайната, най-висша еволюционна фаза – развитие на живота.
Образуване на звезди и галактики. От звездите излизат първите (основните) кванти на живота (духовете).
. Образуване на първите химически елементи от ядра на водород, хелий и т.н.
. Образуване на първите елементарни частици на елементите
(електрони, протони, неутрони, позитрони…).
. Проникване на светлината
(фотоните) в нашия свят .
. Зона на преход от високочестотни
 към нискочестотни  енергии – Начало (Големият взрив).
. Свят на високочестотните
(надсветлинни) енергии  (енергиите на отвъдното.

За разбиране на ЗОНАТА ЗА ПРЕХОД и кои са енергиите ПРЕДИ и СЛЕД Големия взрив (ПРЕДИ и СЛЕД СЪТВОРЕНИЕТО), вижте долу скалата на енергиите (честотите) в Природата –  наляво, в червено са подкритическите скорости (енергиите на нашия свят ), образувани СЛЕД Големия взрив, а надясно са енергиите ПРЕДИ Големия взрив в синьо, надкритически скорости (честоти ), енергии на отвъдното, които са създали енергиите от нашия свят, прониквайки в него:

Развитието на живота става много време след образуване на светлината, елементите, молекулите, звездите и галактиките в нашия свят, а алгоритъмът за неговото развитие е посочен в долната схема по подобие на развитието на дървото. Началото на живота (първите, основните кванти на живота) излизат от звездите…

Навсякъде по света обществените закони са в драстично противоречие с природните, защото управляващите не се интересуват от природната (космическата) хармония и йерархия. Те не откриват (НЕ ИЗВЛИЧАТ) истинските закони на битието, а измислят техни си фалшиви "закони" за власт и привилегии на свръхпотребители. Така противоречията между Природа и Общество станаха драстични и вече и двете взаимно зависими системи са пред гибел.

Последователност на възникване на
ТРИТЕ ОСНОВНИ СТРУКТУРИ НА ЖИВОТА
(ТРИЕДИНСТВОТО):

Главният въпрос във Философията: "Кое е първично – разумът или живата материя?" е решен от нас – на Земята първо се е появил Разумът, но той се е съдържал в материално тяло, в жива материя. Т.е. и животът, и живата материя са се появили едновременно, но в различни форми, които в процеса на развитие се трансформират една в друга…

. Вектор на времето за развитие на ПЪРВАТА ЖИВА СТРУКТУРА по време на появяване е Фундаменталният, основният квант на живота (разумът, абстрактно-логическото мислене – в религиите е известен като ДУХ). „Квант” означава най-малка неделима структура. Ако се раздели, ще бъде разрушена.

. Начало на вектор на времето за развитие на ВТОРАТА ЖИВА СТРУКТУРА (страничният вектор вдясно) има два вида функционални кванти (мъжки и женски) – психиката, известни в религиите като ДУШИ (мъжки и женски). Духът съдържа (обединява) в себе си всички свойства на душата.

. Начало на вектор на времето за развитие на  ТРЕТАТА ЖИВА СТРУКТУРА – Физическото тяло (страничният вектор вляво). Т.е. първите и единствени структури, първото и единствено разделение на живота на Земята има три основни части. След което всяка една започва своето разделение и усложняване във времето в същия универсален алгоритъм на развитието. По долу показваме ОБЕМИТЕ, в които се съдържат трите основни структури на живота:

С  е означено развитието на първата структура на живота, ЗАРОДИШЪТ НА ЖИВОТА, наречен от нашата наука ОСНОВЕН КВАНТ НА ЖИВОТА, а в религиите е познат под името "ДУХ". С  е означено развитието на ВТОРИЯ КВАНТ НА ЖИВОТА, наречен от нашата наука ФУНКЦИОНАЛЕН КВАНТ НА ЖИВОТА, а в религиите е познат като "ДУША". Двете структури заедно създават третата структура, означена с , която вече е очевидна и всички я познават като ФИЗИЧЕСКО (МАТЕРИАЛНО, ГРАВИТАЦИОННО) ТЯЛО. Всички останали структури нагоре по общественото "дърво" копират в развитието си по този основен алгоритъм на възпроизводство усложняването и причино-следствените връзки на живота.

Основното противоречие е между обществената йерархия и еволюцията на Природата. Защото общественият организъм трябва да копира Природата по логиката на развитие на ДЪРВОТО. Трябва да копира, но това не става, защото мафията и техните креатури (политиците) нямат цел да се съобразяват с Природата, а само със собствената си власт и от нея от грабежите и печалбите си.

Долу виждате схема, изразяваща различни начини на показване на един и същи процес – развитие на Триединството (усложняването нагоре  и осъзнаване на първопричините – надолу ):

1. Всеизвестната ФОРМА на развитие – Дървото, най-разпространената форма в Природата.
2. Основните три първични разклонения на Триединството и как те се наслагват като реални обеми.
3. Триединството с основната обединителна структура между тях, която същевременно е и сектор на трансформация – на разделение, но и на обединение. Т.е. Диалектическото противоречие и единство – кръг едновременно на свързване (
надолу )  и на разделение (нагоре ).
4. Абстрактно разделение между основните структури и посокивремето между създаване на душата и физическото тяло
 
е пренебрегнато.

ИЗОМОРФИЗЪМ
(подобие) между обществени и човешки структури:

В общественото развитие това са ПЪРВИТЕ, ЕСТЕСТВЕНИ, ОСНОВНИ ТРИ МИНИСТЕРСТВА, обединени в първото (първичното) обединение, държавно (световно) ръководство, коет може да се състои само от трима министри и един министърпредседател (премиер), ако първите трима "министри" (учени -откриватели) имат нормално (хармонично) развитие, което в момента за съжаление не съществува. И за да се изправи тяхната личностна професионална деформация, трябва да се добавят труги личности…

2
(горе)
и ПОЛЮСИ НА РАЗВИТИЕТО:

ЗНАЧЕНИЯ за :
1. НАГОРЕ
КЪМ СЛЕДСТВИЯТА. РАЗДЕЛЕНИЕ на Труда, специализация на личността. 
2. МАТЕРИАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ (ПРОИЗВОДСТВО, СЪТВОРЯВАНЕ) – натрупване, печалби, издребняване, разслоение, разклонение. 
3. АНАЛИЗ, дедукция, редукция. 
4. ОТ Духовното КЪМ Материалното (РАЗДЕЛЕНИЕ, ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ, СЪРЕВНОВАНИЕ, КОНКУРЕНЦИЯ).
5. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ.
6. Свобода (ИЗБОР) на материално развитие.

ЗНАЧЕНИЯ за :
1. НАДОЛУКЪМ ПЪРВОПРИЧИНИТЕ ! ЕДИНСТВО чрез Труда, общо (комунистическо) управление, всестранно развитие на личността, понеже СВЪРЗВА все по-основни възли (разклонения), даващи връзка към повече разклонения (способности).
2. ПОТРЕБЛЕНИЕ, КОНСУМАЦИЯ, РАЗХОДИ. УЕДРЯВАНЕ, КОНЦЕНТРАЦИЯ.
3. СИНТЕЗ, индукция.
4. ОТ Материалното КЪМ Духовното (обобществяване, СЪЮЗЯВАНЕ, ЕДИНСТВО, ОБЩО ОСЪЗНАВАНЕ НА ВСЕОБЩИТЕ ПРИРОДНИ ЗАКОНИ).
5. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ.
6. Ограничения (липса на свобода) от природните закони. Когато те бъдат овладени, освобождение от тях. Колкото по-фундаментални (основни) природни закони овладяваме, толкова свободата се разширява. Т.е. духовното развитие означава освобождение от все повече природни (обществени) закони, което не означава неспазването им, тъкмо обратното – овладяването на природните закони означава съвършеното им прилагане и спазване.

КЪМ полюс = ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ. МАТЕРИАЛИЗИРАНЕ на НАРОДНАТА СИЛА на ТРУДА (физическа, интелектуална). ВЛАСТ на Труда да променя битието. Разделение на труда. Нагоре по “дървото” – материално развитие. Към следствията, към резултатите.

КЪМ полюс = ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ (ЕДИНСТВО, свързване, обобществяване) на ТРУДА чрез централизирано управление според все по-основни прииродни закони. Осъзнаване на практиката в ОБЩА (комунистическа) теория. Надолу по “дървото” – към централния ствол. Към първопричините (към основите, към все по-основни природни закони).

НАКРАТКО за и :

ДЕМОКРАЦИЯ – (приложение, материализиране на народната СИЛА на труда – физическа, умствена, душевна, духовна). Всеки "клон" от "Дървото" се развива самостоятелно (демократично) нагоре.

ЦЕНТРАЛИЗЪМ – (общо управление, с общоосъзнати природообществени закони). Всеки "клон" от "Дървото" се изгражда ВЪРХУ ОБЩИЯ (комунистическия) СТВОЛ (природните закони) на "Дървото" и се свързва директно или индиректно с всички "клони" чрез възлите надолу.

Централната власт [ВСЕОБЩАТА (комунистическа) ИНФОРМАЦИЯ, преобразуването на мисълта в материални блага] тече както соковете на дървото отдолу нагоре (от центъра към периферията). Следователно властта все повече се централизира с нарастването на духовното развитие надолу… Т.е.

и в баланс като два взаимозависими полюса на развитието (мъжко-женско, полюси на батерия, полюси на магнита, ин и ян, ида и пингала…) = ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИЗЪМ = КОМУНИЗЪМ = ОБЩООСЪЗНАТО природо-обществено и ЛИЧНО битие !!!

Ленин: "Комунист можеш да станеш само тогава, когато обогатиш своята памет (осъзнаеш – ред.) със знанието на всички богатства, които е изработило човечеството." (из "Великият почин") Истински комунисти са древните мъдреци (риши) като Христос, Бабаджи и всички съвременни големи йоги, всички светци, всички религии на Земята, всички учени-откриватели… Можеш да бъдеш комунист, когато се развиваш в посока на съвършенството и единството, към осъществяване на всеобщо единство между всички хора и между природата и обществото. Т.е. комунизмът, това е безкраен път към съвършено осъзнаване (овладяване) на все по-основни природо-обществени закони, към хармонично единство на и … Комунизмът е: хармония между и , единство и борба на противоположностите (диалектически материализъм). Тъй както магнитът не може без или , така и обществото не може без демокрация или без централизъм в баланс! Т.е. общество без единство (без демократичен централизъм) се разлага. Практиката го показва. 

3
(горе)
«ДЪРВО» (ЛОГИКА)
на причино-следствените връзки на общественото битие:
Схемата е най-добрата природосъобразна класификация на науките, изоморфизъм (подобие) от структурите на човека.

Т.е. обществената структура и класификацията на науките са едно и също нещо, понеже извън ОСЪЗНАТОТО БИТИЕ и ОСЪЗНАТОТО общество, каквото представляват науките, не може да има общество, а купчина от несвързани структури в конфликти. Такова е в момента (2017) състоянието на хаоса, наречен "световно общество". Т.е. за да стане световната сбирщина общество, тя трябва да бъде изцяло подчинена на науката (осъзнати природо-обществени закони).

 – ДЪРЖАВНО (ОБЩО, централно, комунистическо) УПРАВЛЕНИE (“комунизъм” = общ, всеобщ). Неговата мисия е превръщане на природните закони в обществена практика (от към ) и обратно – от обществената практика към осъзнати природо-обществени закони, т.е. движение към първопричините , т.е. КЪМ ОСЪЗНАВАНЕ на ПРИРОДАТА – КЪМ ОБЩИТЕ природни закони, т.е. КЪМ КОМУНИЗЪМ.

ОСНОВНИЯТ ИНТЕЛЕКТ,
ПРЕКИЯТ
ПОСРЕДНИК между природа и общество с двойствена роля:
1. Пряк представител на Природата пред Обществото и
2. Пряк представител на Обществото пред Природата.

ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО (за непосредствен, сетивен, тактилен контакт с Природата и за трансформиране на нейните продукти в обществено плезни стойности).
ДУХ (УМ, РАЗУМ – абстрактно-логическо мислене, за логически контакт с Природата, съзнание). 
ДУША (ПСИХИКА – чувства, емоции, енергийни взаимодействия, за емоционален, подсъзнателен контакт с Природата, подсъзнание). 
ДУХОВНО РАЗВИТИЕ. ОБОБЩАВАЩО, ОБЩО и ВСЕОБЩО СЪЗНАНИЕ. КОСВЕНА ВРЪЗКА с другите структури посредством първопричините, общо развитие към осъзнаване на все по-общи и всеобщи природни закони. Целѝ освобождение на духа, т.е. изява на пълните му способности и излизането му отвъд този свят, в следващия свят К(1)Р. Пълно подчинение на физическото тяло от духа.

4
(горе)
ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ

За да се осъществи ЕДИНСТВО (СЪЮЗ) между основните обществени вектори (отрасли) на развитието , , и , е необходима обединяваща за отраслите личност (в основния възел на “клоните”). ВСЕСТРАННО развита хармонична личност по , , и , която да обедини посредством обща за всички научна теория най-добрите водещи авангардни личности (гении, откриватели, новатори, таланти) в своите направления (отрасли) , , . Следователно управлението на обществото трябва да наброява оптимално четири души – един обединяващ най-добрите трима:
– Учен-откривател ИКОНОМИСТ.
– Учен-откривател по фундаментални науки и технологии.
– Учен-откривател в хуманитаристиката (изкуства, спорт, медицина, психо- и пара-способности).
И тримата трябва да имат способности за постигане на ЕДИНСТВО с другите хора и с Природата, т.е. за духовно развитие (към ), т.е. да водят обществото към все по-пълно единство, към все по-пълна хармония с Природата. Това се нарича Духовно развитие.

, и трябва да обединяват своите производни структури (личности) (горните от "Дървото"). По този начин всяка от трите основни обществени структири си изграждат своите горни производни структури в същия алгоритъм: 

 ИКОНОМИКА (материално производство)
 Материално производство (промишленост, селско стопанство, строителство)
Организация на труда и разпределението (трудови и йерархични производствени отношения)
Енергетика.
Комуникации с останалите два отрасъла
 и  (наука и човекознание).

 НАУКИ и ТЕХНОЛОГИИ
Биология (физиология, езикология, психология, медицина …)
Логика (физика, математика, химия, кибернетика)
Социология (икономика, история, право, езикознание)
 Фундаментални открития за нови технологии (нови ВРЪЗКИ с всички производства)

 ИЗКУСТВА и ЕТИКА (хуманитаристика)
Физически изкуства (бойни спортове, балет, пантомима, танци, асани и пранаяма …)
Умствени изкуства (изобразително изк., музика, литература …)
Парапсихични изкуства (медитация, ясновидство, безконтактни взаимодействия…)
Етика (ценностни системи, морал, природно право, емпатия, подсазнателна комуникация с другите хора и с Природата)

 (ВСЕ)ОБЩО движение КЪМ ПЪРВОПРИЧИНИТЕ,
към все по-общи и всеобщи природо-обществени зкони,
към ХАРМОНИЧНО ЕДИНСТВО между всички хора,
към ХАРМОНИЧНО ЕДИНСТВО с Природата = КОМУНИЗЪМ

Всички номера 1, 2 и 3 са "материално" (гравитационно) развитие ("материално" е в кавички, защото всяко развитие е материално, независимо от посоката).

Всички номера са духовно развитие – интеграция с други по-основни структури.

На обективната ЙЕРАРХИЯ на природното битие трябва да съответства изоморфно и обективна междуличностна ЙЕРАРХИЯ (виж Международна харта за правата на човека, Икономически права, чл.7,i). Т.е. всеки възел (разклон, преход, трансформатор) трябва да бъде личност със съответните физически , умствени , психически , духовни  (комуникативни, интегративни) качества, които могат точно да бъдат измерени според труда (резултатите) и според способностите (предпоставките) "…с точността на природните науки" ("Капиталът", К. Маркс).

Ако в голям (основен) възел (разклон) се вмести малка (неспособна) личност, връзката с останалите структури към  и  се нарушава. Такава личност грешно ще приема и предава материалните и духовните ценности. Колкото по-нисък (по-голям, по-основен) възел заема, толкова повече структури и личности нагоре ще зависят от нея. Това е основната причина за световната бъркотия: никой не е според способностите си във “възела” (длъжността)…

Основен закон на социализма (нормалното общество) е разпределението според труда, йерархия и способностите. Не както сега – според собственост, наши-ваши… Всеки обективно съществуващ възел (връзка) от обществени отношения трябва да бъде заеман от личност, подбрана чрез конкурс (обективно ИЗМЕРЕНИ способности). Т.е. в ОСНОВНИЯ ВЪЗЕЛ (държавното управление) трябва да работят институции и хора с обективно ИЗМЕРЕНИ способности, за да трансформират фундаменталните природни закони във фундаментални обществени закони ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.  А това е обект на дейност на фундаменталните науки и учени! Т.е.

действителните ЗАКОНО-ДАТЕЛИ (депутати)
това са учените
ЗАКОНО
-ОТКРИВАТЕЛИ,
действителните генератори (творци) на обществения прогрес
.

А сега политици и депутати са тези, които за нищо не стават, приключили със своето развитие. Който не развива себе си, не може да развива обществото. Но име и една

СЪДБОНОСНА ОСОБЕНОСТ:

ИСТИНАТА: Земята вече се обитава от НОВ БИОЛОГИЧЕН ВИД, по-съвършен от Хомо Сапиенс – Хомо Галактикус. Той притежава ДУХ, т.е. притежава логическо мислене за изследване основите на проблемите, творческа енергия и воля за развитие, а старият вид Хомо Сапиенс няма дух – той има само ПОДСЪЗНАНИЕ (душа).

За природните закони за управление на обществото е същото, ако сега СТАРИЯТ БИОЛОГИЧЕН ВИД МАЙМУНИТЕ ПРЕДЯВЯТ ПРЕТЕНЦИИ ДА УПРАВЛЯВАТ ХОМО САПИЕНС. Т.е. сегашният вече СТАР БИОЛОГИЧЕН ВИД Хомо Сапиенс сега управлява НОВИЯ БИОЛОГИЧЕН ВИД Хомо Галактикус. Това е невъзможно – той, старият биологичен вид Хомо Сапиенс сам себе си не може да управлява (няма дух за това), а все още има претенции да управлява новия. Това е така, защото новият вид още не се е осъзнал като такъв и докато не се осъзнае, Цивилизацията ще продължи да се разлага с опасност Новият вид да бъде унищожен, преди да се е осъзнал. Именно за да предотвратим тая космическа трагедия, ние пишем тия тук трудове.

5
(горе)
НАЙ-ВИСШИЯТ УПРАВЛЕНСКИ ОРГАН
е най-основната, най-главната,
най-висшата държавна институция, която
трябва да бъде

НАУЧЕН ИНСТИТУТ
от най-авангардните учени и хора със свръх способности. Тях
преди да ги избере народът,  вече ги е “избрала” Природата.

Те са заслужили пред Нея със своето интелектуално развитие тази “награда”: да разбират най-съкровените й тайни, за да ги осъзнаят и предадат на обществото в “смилаем” вид, за да развиваме всички в ЕДИНСТВО съвършенството на Живота…

Това съвпада с тезата на В. Левски: ръководството на общините и държавите да е според професионален, ТРУДОВ (съсловен) принцип. Както на работническите и войнишките депутати по времето на Ленин. Т.е. изборите са от частното към общото, към “основата” – работниците от всички колективи избират най-добрите майстори сред тях. Те избират най-добрите специалисти и организатори в предприятия или райони. После те избират най-добрите за съответните отрасли, и най-накрая – ръководителите на главните направления , , и .

Но процесът на формиране на обществените структури не е задължение единствено на низовите към по-висшите нива на интелигентност. Напротив – най-висшите нива на интелигентност (учените-откриватели) са първите, които трябва да осъзнаят връзката си с по-низовите (с по-периферните) нива. А именно кои ще бъдат най-добрите техни УЧЕНИЦИ и помощници, а те както следва да намерят своите помощници и ученици. И така до най-низовите (периферни) структури.

Т.е. процесът на изграждане на обективните връзки е ДВУСТРАНЕН – както отдолу нагоре към , така и отгоре надолу към . Но правилата ги изготвят, извличайки ги от природните закони, учените откриватели и техните най-близки ученици и помощници.

1. Заемането на длъжнат трябва да бъде според степента на развитие на интелекта. Всеки човек трябва да стои на точно определено според способностите си място (дейност) в общественото "ДЪРВО". 
2. "Отдолу" (от по-висша степен) трябва да избираме своите учители (водачи), а "отгоре" – своите изпълнители (подчинени).
3. Трябва да избираме хора само от най-близката по-висока или по-ниска степен на интелектуално развитие.

Не може бабата от село, от периферията на "дървото" (интелекта), която може само да пасе патките, да избира държавната стратегия (основния възел, ствола на "дървото"). Хората разбират по-добре съседните и , а не далечните степени и …   (червеният сектор) означава степен на съвпадение (степен на разбирателство) между и . Между и няма съвпадения (няма разбирателство), поради разлика в духовното развитие (различно разстояние до основата)… Накратко:

 – Периферно ниво на интелект. Не може да взима решения по основно ниво на интелект .
 – Ниво на интелект със съвпадение (близост) с ниво на интелект .
 – Основно (най-висше) ниво на интелект.
 – Стерен на съвпадение (разбирателство, връзка) между нива  и .

Задължение на ниво  е да се развива нагоре към  така, че по-високите (по-периферни) нива интелект да могат да го разберат. Това не значи смаляване на интелект , напротив, означава само повишаване на неговата практическа приложимост и опростеност, за да стане по-разбираем от горните нива интелект. За да се осъществи (СОЦИАЛНА) връзка между   и , налага се да има и ПОСРЕДНИЦИ, подобно на нивата  и . Но това не са ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСРЕДНИЦИ (паразити), а хора, които реално преобразуват основните знания от  нагоре във все по-приложни продукти. Виждате, че в тази нормална, природосъобразна система на партньорство, политиците са излишни.

Критериите за изборите се
откриват, дефинират и разработват
от учените откриватели според “ИЗБОРА” на Природата

СПОРЕД ОБЕКТИВНО ДОСТИГНАТО НИВО
НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ
.

"Изборът" на Природата трябва да съответства на избора на обществото, ако то е осъзнато. Партиите са паразитни образувания (секти) за власт и служби, сборища от ненормалници, “развиващи” единствено артистични и словесни “способности”. Те са сбирщина от хора от разни "клони" и нива на "дървото", без нормална интелектуална йерархия между тях… Изразът на Енгелсразтваряне на политиката в икономиката” е

ИЗИСКВАНЕ на ПРИРОДАТА
ПАРТИИТЕ ДА ИЗЧЕЗНАТ

като произвеждат обществено полезен материален или интелектуален продукт, а не празни приказки (политика). Кадровото, йерархичното, ръководното устройство на всяка партия в преходния период трябва да е по интелектуален принцип, за да няма “политици” (партийни паразити), а само професионалисти в съответни области.

ОТКЛОНЕНИЕ
за формите на мисленето
6
(горе)
КОНЦЕНТРИЧНА СКАЛА
за интелектуално развитие
ТЕСТ на Природата

Понатието ИНТЕЛЕКТ произлиза от две латински думи intel и lectus, които свързани означават на български ВЪЗМОЖНОСТ за ПОЗНАНИЕ. Има четири (4) основни възможности за познание:

 – физическа (физиологическа) възможност за познание.
 – умствена (абстрактно-логическа) възможност за познание.
 – душевна възможност за познание (област на изкуствата).
 – духовна възможност за познание (изследване на първопричините).

Както се вижда, всички 3 възможности за познание имат две посоки на развитие – нагоре към  и надолу към , така основните възможности (насоки) за познание (интелект) стават 6 (шест). Всички възможности за познание (интелект) ,  и са гравитационен вид интелект, а е негравитационен вид интелект, обединяващ трите  (отрицателни) посоки на ,  и .

СЪДБОНОСНО: когато познанието е "надолу по дървото" (битието), интелектът обхваща по-основни "връзки", "разклонения на дървото", т.е. връзки (единство) с по-голям брой по-горни следствия. Надолу са ПО-ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ (ОСНОВНИТЕ) ПРИЧИНИ (ЗАКОНИ) на явленията. Долу показваме ДЕСЕТТЕ НИВА НА ИНТЕЛЕКТА, като 1 е най-висш интелект като възникнал в началото на живота – първи. Докато 10-и (десети е последен. Не е изключено при по-нататъшно развитие на общствените отношения броят на видовете интелект да нарасне на 11, 12 и повече…

10.9.8...ГРАНИЦА..7.6.5.4.3.2.1.

10. Възприемчивост. Основа за следващите нива. Стремеж към познания, към развитие, отвореност за новото. Трудолюбие. Политиците не искат да знаят нищо ново, т.е. нямат и първо ниво. Те са деградиращи животни.
9. Вяра в доброто. Думата “вяра” произлиза от латинската veritas (истина). Увереност в истината, в обективната позитивна информация, която възбужда чувства, емоции, мисъл, действия за добро. Но тук истината е подсъзнателна, неосмислена, инстинктивна. "Вярата" е най-ниското ниво, но е основа за следващите.
8. Мислене. Целенасочена, избирателна, самостоятелна обработка на информацията. Правят го и животните, и компютрите, и хората …понякога. Разликата между политиците и животните е, каквато е разликата между маймуната и червея – в различния обем информация. Има разлика между умен (паметлив) и разумен (логичен). Хората от степени 10, 9 и 8 НЯМАТ ДУХ (бездуховно, нелогично, периферно, повърхностно мислине). Това са подражателни степени на стадно мислене!

ГРАНИЦА:

Между степени 8 и 7 е ГРАНИЦАТА между изпълнители и творци. Степен 8 включва професори, доктори на науките, академици, хора с 4-5 образования, езици и професии, но не сътворили нищо ново, с ЧУЖДИ мисли. Те са биороботи (биокомпютри). Хората от първите 3 степени (10, 9, 8) не могат да правят интелектуален контакт с хората от висшите нива над 4. Те са огромното мнозинство сред хората и са над 6 милиарда на земята. Останалите 100-130 милиона са творческите личности от ниво до ниво 1, следователно:

Всеобщото гласуване за държавни (световни) водачи е
пълна олигофрения.

От
7 започват човешките (творческите) степени:

7. Образуване на ПОНЯТИЯ. Тази степен е началото на творческото, на активното (човешкото) отношение към битието и собствената личност. Способност за самостоятелно различаване и образуване на понятия. 95% от хората нямат тази способност, защото НЯМАТ ДУХ!
6. Разбиране. Процес на осмисляне на взаимоВРЪЗКИТЕ на СИСТЕМИ от понятия. Налични, обективни, природосъобразни системи от понятия, а не измислени, съчинени от политиците в тяхна изгода. Политиците не разбират обществото, а го ИЗМИСЛЯТ, СЪЧИНЯВАТ според извратените си потребности.
5. Осъзнаване. Процес на ПРОМЯНА на битието и главно на Аз-а според обективните природо-обществени закони и тяхното развитие. СЪзнание означава действие чрез знание. Работа за ПРОМЯНА (усъвършенстване) на обществото и на собствената личност. КОМУНИЗЪМ = ОСЪЗНАТО БИТИЕ (природно, обществено, лично чрез измерване, осъзнаване на човешките отношения при размяната на труда – количество (раб.време, обем) и качество (квалификация и йерархия)). Комунизъм = ПРОЦЕС на ПРОМЯНА, на усъвършенстване на обществото. Т.е. Живков, Брежнев, Горбачов, Елцин (както всички “държавници”) бяха неосъзнати хора, приключили своето развитие, затова при тях комунизмът приключи. Всички "държавници" по света са от първите 3 животински нива на интелектуално развитие. Т.е. сега народите се “управляват” от животни (биокомпютри).
4. Открития. Принос в науката, в труда, в изкуството; творчество, новаторство, без аналог в обществото. Има много хора, които правят открития, но или не могат да разберат, че са открития, или не могат да ги докажат, опишат, изкажат. Затова има следващо ниво, при което откритията вече дават плодове – творчество. А държавниците и партийните лидери са ударници само в празното дърдорене.
3. Творчество. Фундаментални открития в НОВА СИСТЕМА от знания, издигаща цялото общество на качествено ново равнище. Реализирани открития в полза на обществото.
2. Мъдрост. Гениалност, всестранно развитие. Способности за обединяване както на знанията и способностите, така и на хората. Държавни и световни ВОДАЧИ по нови пътища на неизвестни, неосъзнати природо-обществени закони към хармонично единство с Природата. С Космоса. Това са ЗАКОНО-ОТКРИВАТЕЛИТЕ, действителните ЗАКОНО-ДАТЕЛИ, призваните от Природата да открият и дадат тези закони в “смилаем” вид. Личности-епохи като Христос, Нютон, Левски, …Маркс, Енгелс, Ленин, – всестранно развити новатори, водачи, УЧИТЕЛИ!

Хората от това ниво на развитие са в състояние да решат всякакъв нестандартен проблем, защото имат нестандартно мислене и ползват най-фундаменталните природни закони. Ако даден проблем не може да бъде решен чрез налични природни закони, тия хора ще открият такива природни закони, чрез които ще решат подобни проблеми. Защото всеки проблем произлиза от СКЪСАНА, неразбрана или липсваща връзка между явлението, произвело проблем, и другите решени проблеми…

1. Съвършенство. Завършена гравитационна еволюция, готовност за следващото измерение (преходна степен за “Другия свят”), способност за пряк обмен на информация с извънземен разум и осъзнаването ѝ. Преходна степен към новия по-висш биологичен вид Хомо Галактикус и последно прераждане в нашия свят.

< Опростена, естествена, нагледна скала на нивата на компетентност, която всеки познава от практиката.
 – Материално производство – изпълнителско ниво
(не е отбелязано на схемата).​
 – Внедряване.
 – Рационализации.
 – Изобретения.
 – Открития 
(пряк контакт с Природата, с природните закони без посредници, преходна степен към новия биологичен вид – Хомо Галактикус).

1, 2 и  са
ПРЕКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
МЕЖДУ ПРИРОДАТА И ОБЩЕСТВОТО!

7
(горе)
ДЪРЖАВНИ, СВЕТОВНИ, ЙЕРАРХИЧНИ,
НАУЧНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ

Общественият организъм, както всеки организъм,
трябва да е изоморфен
(подобен, паралелен)
на Човешкия интелект:

Основната
държавна
(световна) структура:

 – Министър на икономиката (осъзнал материалното производство, материален интелект).
 – Министър на науката и технологиите (осъзнал най-абстракто-логическото мислене – физика и математека, умствен интелект).
 – Министър на хуманитарното развитие, на културата (осъзнал законите на подсазнанието, на изкуствата, на човекозннието, душевен интелект).
 – Общо (т.е. комунистическо) осъзнаване на първопричините – единство, съвършено и хармонично единомислие и единодействие на  и  за единство с Природата (общ, всеобщ, колективен, комуниистически, духовен интелект). Останалите министерства трябва да са производни (подчинени) на  и .

Държавен (световен) ГЛАВА или централна фигура, обединител, идеолог, водач, всестранно развит за оригинални решения при нестандартни ситуации. Пряк посредник (трансформатор) между природните закони и своите подизпълнители (министри)  и  , осъзнал и доразвил техните открития в нова обща система (УНИВЕРСАЛНА МЕТОДОЛОГИЯ за решаване на проблеми), пряк посредник между Природата и цялото общество нагоре по разклоненията!

"Държавен ГЛАВА" означава "държавен ИНТЕЛЕКТ", за да свързва първопричините (природните закони) и следствията (обществото и обществените закони). Държавният ГЛАВА (ИНТЕЛЕКТ) трябва да е най-съвършеният. Трябва да заема тази длъжност до появата на друг по-съвършен. Следователно мандатността на държавниците е пълна глупост. Този основен природен закон никъде по света не е спазен. Държавните уж "глави" са хора с посредствен (периферен, повърхностин) интелект.

Службите 1. Президент, 2. Народно събрание, 3. Министерски съвет, 4. Академия на науките, 5. Образование, 6. Право… трябва да се обединят в едно (горната фигура – виждате ясно че всички институции то 16 са напълно излишни, тъй като вършат едно и също). Всяка поотделно е паразитна структура (“разделяй и владей”). Обединението е диалектически материализъм, т.е. единство и борба на противоположностите – едновременно има разделение (към  нагоре “дървото” се разклонява, разделя – разделение на труда) и обединение, сливане (към , надолу – обобществяване на труда, на властите, на собствеността, надолу към все по основни възли = основни природни закони). Основата е управляващият интелект, нагоре – изпълнителският, а плодовете – децата на обществото.

СЕНЗАЦИЯТА

Както казахме, тая система позволява да се определи чрез ИЗЧИСЛЕНИЕ, а НЕ ЧРЕЗ ГЛАСУВАНЕ всеки пост от всеки клон на общественото "дърво". И това определя точно

КОИ СА ПЪРВИТЕ ЛИЧНОСТИ,
ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ИЗЧИСЛЕНИЕ
И ПО РЕЗУЛТАТИ,
т.е.

ОСНОВНИТЕ РЪКОВОДНИ ЛИЧНОСТИ
не само за България, но и за целия свят,
ВЕЧЕ СЕ ЗНАЯТ ПО ИМЕ,

но ние няма да ги назовем тук, за да не бъдат ликвидирани от световната и местна мафия. Тия личности съвсем не са съвършени светци, иначе щяха да са на "небето", ако бяха светци, а най-обикновени и дори незабележими и неизвестни хора. Засега. И те си имат слабости и пороци, големи или малки, но качествата, които ги определят като водещи в съответния обществен "клон" при тях са на лице. Разбира се, предстои дълъг път на усъвършенстване както на системата, така и на съставящите я личности и това прави системата не ЗАСТИНАЛА и ВЕЧНА, както и тия личности вечни на тоя пост, както сега се опитват да ни наложат за такава партийната система, а ДИНАМИЧНА И ПОСТОЯННО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАЩА се, защото е съставена от

САМОУСЪВЪРШЕНСТВАЩИ СЕ ИНДИВИДИ.

А партийната система затова е ЗАСТИНАЛА и НЕИЗМЕННА, защото е измислена от ЗАСТИНАЛИ и НЕИЗМЕННИ в РАЗВИТИЕТО СИ ИНДИВИДИ (партийци, олигарси и др. полит-икономически престъпни отрепки) и при това ПОВРЕДЕНИ БИОРОБОТИ.

Съзнанието и Трудът са най-висшата власт (СИЛА), която променя битието. Цялото осъзнато “Дърво” се нарича Комунизъм (диалектическо ЕДИНСТВО на единство и борба на противоположности и ). Долу е показан ИДЕАЛ за хармонично и устойчиво развитие на обществената система..

ПРОСТРАНСТВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ (ИДЕАЛ, СЪВЪРШЕНСТВО!

. Физически интелект.  . Умствен интелект.  . Душевен интелект. . Духовен интелект (общ, колективен труд, общо-осъзнати придони и обществени закони и единодействие). Цялото кълбо е Цялостният интелект. Битието ("ДЪРВОТО") е тримерно, ИНТЕЛЕКТЪТ – също. Всеки вектор притежава собствена скала. Но идеалът (сферата) има и ДЕФОРМАЦИИ, поради неравномерното развитие на интелекта (НЕХАРМОНИЧНО РАЗВИТ ИНТЕЛЕКТ):

ПРОСТРАНСТВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ С ДЕФОРМАЦИИ и ПРАЗНИНИ

Горната схема показва ВСЕСТРАННО, но също и НЕХАРМОНИЧНО развитие във времето и "ДУПКИ" в съзнанието – при развитие на висока степен, често се губят предходни степени поради природоНЕсъобразен живот. Например, човек запазва аналитичния си ум (над 6-та степен), но поради натровена кръв загубва степен 2 (вяра в доброто), което след време ще го върне назад, тъй като Природата не търпи празнини…

За съжаление, няма всестранно развиващи се (хармонични) личности, затова за всеки един “клон” трябват няколко души, за да се допълват… Все пак се надяваме с помощта на тоя сайт вече да почнем да "произвеждаме" всестранно развиващи се и хармонични личности. Виждате на долната картинка, как ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ОБЩА ДЕФОРМАЦИЯ, се налага няколко личности да се ДЕФОРМИРАТ ПРОФЕСИОНАЛНО. Т.е. уж за общото благо, се налага някои хора да жертват своята балансираност, хармоничност, устойчивост (здраве, щастие и успехи). Ако всеки се развиваше НОРМАЛНО, т.е. балансирано (в йога – хармонично, устойчиво, природосъобразно, всестранно, щастливо), развитието на цялото общество щеше да се развива също по-бързо, хармонично, устойчиво, природосъобразно, всестранно, щастливо.

 

Ето примери на професионални деформации,
основни не само за дадени учени,
но и за основата на обществената система въобще:
 
икономика и материално производство.
 
– фундаментални науки и технологии.
 
изкуства и човекознание.

Това особено силно важи за ОСНОВНИТЕ ЛИЧНОСТИ (основните водачи), (основните учени откриватели, заради чиято професионална деформираност, други трябва да обират луфтовете им и деформациите им, за да балансират общото.

Избирането, вземането и изпълнението на решенията трябва да са според степента на развитие и насочеността (клона) на интелекта (компетентността) на действащото (произвеждащото някаква стойност) лице. Не както сега: хора от степен 1–3 “избират” хора от степен 6–9–10, без да ги разбират. Или хора от клон 1 (физически работници) избират хора от клон 2 (умствени работници). Сега хората от степен 1–3 “избират” “държавници” от тяхната посредствена степен. Затова всички “демократични избори” по света са природо-незаконни. Нещо повече – хора, които нямат и най-малка представа от дейността на хората от по-високо ниво на интелектуална йерархия, вземат решения за избирането им или гласуват относно техни програми и научни разработки. Все едно овчарят в планината, който не е слизал години в града и нищо не разбира от икономика, даже не знае, че съществува такава дума, на равни начала с професори, създали програмите, да ги гласува. Пълен абсурд!!!

На картинката долу е показано (хипотетично) ХАРМОНИЧНО, УСТОЙЧИВО и ВСЕСТРАННО развитие на човек в 5 основни етапа от живота:

. Дете.  
. Юноша.  
. Младеж.  
. Зрял човек.  
. Мъдър човек.
(кликни картинката за увеличение)

СФЕРАТА на осъзнаване и дейност на мъдреца – осъзнава, разбира всичко и всички хора и може да върши всичко, което всеки друг човек може да върши. Виждаме че мъдрият човек не е само някакъв откъснат от света мислител, но и всестранно действащ и променящ себе си и света супер талант, СВЪРЗВАЩ съзнанието си с всички съзнания в света, допринасящ за развитието на всички хора по Земята. Виждаме и разликата, когато е бил дете като ОГРАНИЧЕН в способности и от там и в контакти с други хора. Виждаме как мисълта (съзнанието) на такъв всестранно развит човек обхваща вече не само битието (всички връзки) на нашия свят – , но и на ОТВЪДНИЯ (причинния) свят – .

А сега помислете дали има по света дори и един единствен държавен или местен ръководител, който да има такива качества (на мъдрец) и ще си отговорите защо светът се разлага и ДЕФОРМИРА като при по-горната графика…,

КАК ДА ИЗЧИСЛИМ КОЙ
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВОДАЧ НА ОБЩЕСТВОТО

(ДЪРЖАВЕН, СВЕТОВЕН ГЛАВА)

Вече разбирате какви качества трябват, за да бъде човек водач на някаква група хора, независимо на кое интелектуално ниво. Но ще подчертая, че духовното развитие е определящо, т.е. осъзнаването на все по-основни връзки (възли) от общественото "дърво" е определящо. На картинките долу показвам СТЕПЕНИ на интелект и как те взаимодействат с останалите хора.

< Вариантът на цялостно, всеобхватно осъзнаване на битието ("Дървото"). Такива хора са от степен 1-2 и вече са завършили своята еволюция в този свят. Те са началото на новия биологичен вид Хомо Галактикус (Космическия човек) и те ще поставят началото на Новата Цивилизация, ще летят с надсветлинна скорост и ще се интегрират с братя по разум в Галактиката. Това са водачите на България и на цялата Цивилизация.

< Хората от степен 9 с посредствено образование (нито материални, нито духовни) виждат само плетеницата, бъркотията от “клоните” в СРЕДАТА на битието ("дървото), "средната среда", със средно образование, средни способности, средни стремежи, прословутата средна класа, която нищо не разбира и не иска да разбира, няма излаз към периферията, не се интересува от хората там, нито от хората в основата (науката), т.е. такива хора не разбират нито обществото, нито себе си. Не се интересуват нито от бъдещето (нагоре ), нито от миналото или първопричините (надолу ). Те нито имат логическо мислене (надолу ), нито могат да вършат нещо добре (нагоре ), нито се интересуват от хората встрани от тях. И това е огромната част от населението, най-масовият контингент за промиване на мозъци и то без купуване на гласове.

< Това са хора с крайно ограничено мислене пак от ниво 9 или 10. Това са СЕКТАНТИТЕ, които се ПОДЧИНЯВАТ, без да мислят, само и единствено на ВЕРТИКАЛНАТА ЙЕРАРХИЯ. Но без да я разбират. Но точно такива са и водачите на секти, които подчиняват само хора над себе си към периферията, без да се интересуват от другите хора встрани от тях. Това са фанатици, без логическо мислене, а всеки извод, до който достигат, е наизустен или подражателен.

< Това са хората от най-крайната периферия, това са само роботизирани изпълнители на команди само с цел задоволяване на най-основни животински нужди (ядене, пиене, размножаване). Хора и без образование, с робска и мръсна психика, но и такива, които нямат желание за учене, разбиране, интеграция. Ако им падне да живеят, без да работят, ще е голямо щастие за тях, но и както и да ги експлоатират, няма да се замислят защо и ще го приемат като нещо естествено и дар от боговете (началниците). Хората от степен 10 с бездуховно съзнание виждат само повърхността (периферията) на битието и вземат повърхностни (периферни) решения, нямат връзка с първопричините и виждат само разделените следствия. Такива разделят обществото (политиците и сектантите) и лесно се манипулират!!!.

< Хората от степен 8 със средно умствено и духовно развитие успяват в материалното. Но само за себе си. Те се изкачват НА ПОВЪРХНОСТТА на властта и лесно заробват хората с периферно мислене. Те имат малко по-широко периферно и основно мислене, но само с цел властване и приспособяване, а не решаване на проблеми. Интелектуалците, пазителите на властта са точно от тази следа – преподаватели, професори, доктори, висши чиновници, хора от всяко управленско ниво: от кмет и кметски наместник до премиер и президент, от директор на училище и детска градина до ректор на ВУЗ и президент на академия на науките. Хора, не създали нищо свое, но изградили силно платена кариера, папагалствайки чужди мисли и трудове. От тази интелектуална среда са и политиците – с ЛИНЕЙНО и ПЛОСОКО-НЕСВЪРЗАНО, БЕЗДУХОВНО, мислене. Те виждат само някакви повърхностни явления, но не виждат техните причини (връзки). Затова политиците вземат само повърхностни, несвързани, периферни, временни решения, защото не променят първопричините. Затова следствията (бедствията) винаги се появяват отново и отново.

< Общественото положение на хората с най-голямото духовно развитие от нива 1 и 2. Те са основата на развитието на обществото. Те осъществяват (би трябвало) неговото ЕДИНСТВО! Върху тях трябва да се крепи цялата КОРОНА (царска) на "Дървото" (Общественото битие). Те са ПРЕКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ (ТРАНСФОРМАТОРИ) МЕЖДУ ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ И ОБЩЕСТВОТО. Това са действителните ЦАРЕ (КРАЛЕ). Сега те липсват в управлението, изритани са встрани, в периферията, затова цялата система (Цивилизация) се разпада по начин, подобен на картинката долу:

8
(горе)
ОСНОВНИ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СТРУКТУРНИ ЗАКОНИ

НА НОВОТО ОБЩЕСТВО

     I. ОБМЯНАТА на ЦЕННОСТИ между човеците (почти е преписана Международна харта за правата на човека с малки промени:

      Член 7 (а(i)). «еднакво възнаграждение за равностойна работа без никакво различие, … и за равен труд – равна заплата

Наше допълнение:
     Член 7 (а(j)). «…не може да се придобива имущество и/или каквито и да било доходи по никакви други начини, освен чрез полагане на обществено полезен труд или чрез размяна на еквивалентен такъв

     II. ОБЩЕСТВЕНАТА ЙЕРАРХИЯ

     Член 7 (с). «еднаква възможност за всекиго да бъде повишаван в своята работа и дейност в съответна по-висока категория по никакви други съображения освен по компетентност.»
         
НОВИ ЧЛЕНОВЕ, които трябва да се ДОБАВЯТ в хартата и/или запишат в една Нова конституция:

     Член 7 (d). «ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОТГОВОРНОСТИТЕ и ПРАВАТА също се ОПРЕДЕЛЯТ според КОМПЕТЕНТНОСТТА на всеки човек.» всеки избирател поема солидарно отговорността по резултатите на избрания от него ръководител.
     Член 7 (e). Всеки човек може да бъде член и да участва във всяка организация по желание, както и в няколко организации едновременно, в толкова, в колкото е необходимо неговото участие, което ще даде прогрес на дадената организация. Никой няма право да отказва членство на когото и да било, в която и да било организация. В такъв случай понятието членство губи своя смисъл. В такъв случай понятието ПАРТИЯ губи своя смисъл.
     Член 7 (f). Никой няма право (и задължение) да изисква от членове (да плащат) на съответни организации членски внос. Попълването на средства за развитие на организацията става изключително и само посредством нейните трудови резултати, възнаградени според труда. Дарения са възможни, само ако те са обвързани с конкретни производствени и/или творчески резултати.

Тия членове са задължителни и за всички възможни обществени, лични и частни организации, структури и подструктури за повече от двама души. Това са задължителни вътрешни правила, които по дефиниция ще "унищожат" партиите и партийната система, без да се налага да ги забраняваме, защото техните ВЪТРЕШНИ функции, ако заработят по тия правила, вече ще се определят като НЕпартии. Т.е. не като какви ще бъдат записани в националния регистър за организациите, а според дейността, която извършват, ще определя дали са партия или не.

Обществено устройство:

Всички структури:
Народно събрание,
Президент,
Българска академия на науките,
Министерски съвет,
Висши учебни заведения,
Средства за информация,
Правосъдие …………………………….., се

СЛИВАТ в ЕДИННА СТРУКТУРА,
наречена:
ВЪРХОВЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

(СЪВЕТ НА МЪДРЕЦИТЕ)
ЗА УСТОЙЧИВО (ХАРМОНИЧНО) РАЗВИТИЕ

Тази организация ще обединява най-авангардните учени откриватели и хора на иновациите във всички области.
Негово задължение е да ОТКРИВА и РЕАЛИЗИРА и чрез своите подструктури НОВИ ПРИРОДНИ ЗАКОНИ, ДА ХАРМОНИЗИРА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СПОРЕД ТЯХ и да бъде генератор на обществения прогрес. Това е първата и НЕПОСРЕДСТВЕНА обществена структура, която е призвана да бъде

ПРЯК, НЕПОСРЕДСТВЕН ПОСРЕДНИК между Природата (природните закони) и Обществото.

Тия хора ВЕЧЕ са "избрани"! Природата ги е избрала. Тя им е РАЗКРИЛА най-съкровените си тайни, подобно на влюбена жена, която разкрива прелестите си само на най-любимия, на единствения. Понеже те я обичат, били са й верни, разбират я и спазват нейните закони.

ЗНАНИЕТО, ОСЪЗНАВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ и ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ОБЩЕСТВЕНА ПРАКТИКА, ЧРЕЗ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРАВИЛА, ПРОГРАМИ, ПЛАНОВЕ и НОВИ ТЕХНОЛОГИИ за рационализиране на производството и управлението е първа, основна грижа на тоя съвет. Никак не е задължително тоя орган да има сграда и да заседава постоянно, както сега прави Министерският съвет или Народното събрание. Защото всеки така или иначе ще си работи по призванието където си ще, може и вкъщи, което не непременно е свързано с конкретно РАБОТНО МЯСТО. А сегашната сграда на МС ще е символична или за официални случаи за тоя работен орган.

ЕСТЕСТВЕНИЯТ ПРОЦЕС на ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ БЛАГА В ОБЩЕСТВЕНИ ЗАПОЧВА ОТ ТОЯ ВЪРХОВЕН СЪВЕТ, като непосредствен

КОНТАКТЕН ОРГАН
ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
с Природата и нейните закони.

Въобще целият ПРОЦЕС на общуване между Природата и обществото се извършва обективно в

ДВА ОСНОВНИ ПОТОКА:

1. НАГОРЕ (по дървото към ) ИНФОРМАЦИОННА РЕАЛИЗАЦИЯ – овеществяване на ИНФОРМАЦИЯТА от Природата във все по-частни правила, програми, планове и най-вече в ТЕХНОЛОГИИ за управление по нивата и в ТЕХНОЛОГИИ за производство и обратно:

2. НАДОЛУ към  – от материализиране, преобразуване на природните богатства в портебителни стойности и тяхното РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ от периферията към центъра – добив на суровини, превръщането им в стоки и услуги и тяхното ПОТРЕБЛЕНИЕ (НАУЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ).

Съвсем ясно е, че в този обществен съвет ще влизат най-авангардните учени-откриватели и те ще определят кой да реализира на следващо (под)структурно ниво откритията и разработките им.

Този обществен съвет НЯМА МАНДАТ. Всеки член в него може да влиза и излиза в него по всяко време, когато се изчерпи като възможности или се появи някой с най-авангардни такива над останалите и ги оглави по силата на това, че е развил науката в съответната категория над всички…

Нито един обществен съвет няма да има мандат и неговият ръководител по всяко време може да бъде сменян по силата на възникване на нов, по-способен и компетентен кадър.

ВСЕОБЩИ РЕФЕРЕНДУМИ могат да бъдат насрочвани при евентуални кризи, но те ще бъдат изключение и то не те да определят крайното решение, а да бъдат ползвани като статистическо и социално изследване на проблема само при кризи.

Необходимостта от референдум ще е показател за криза на управлението. Ако едно управление спазва природо-обществените закони и законите на развитието, няма да има нужда от референдуми. Защото управляващите ще са наясно с потребностите и проблемите на хората. Ако не са, те няма да имат право да са управляващи.

ВСЕОБЩОТО ГЛАСУВАНЕ
ЗА УПРАВЛЕНСКИ КАДРИ
Е ИЗЛИШНО И НАПЪЛНО ЗАМЕНЕНО

от т.нар. ЕСТЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА на организация на обществото, която има 10 ОБЕКТИВНО съществуващи степени (виж горе). Най-ниските нива са непосредствените, ПЕРИФЕРНИТЕ производствени единици като бригади и други периферни по отношение на непосредственото трансформиране на природните богатства в обществено необходими продукти.

Т.е. ПЕРИФЕРНО НИВО:
ПЕРИФЕРНИ ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ
(ПЕРИФЕРЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ).
Те определят бригадир или там как ще се нарече по месторабота, който е най-компетентен в колектива, има най-добри производствени показатели (личен пример) и има възможности да рационализира работата на другите. И това е естествен процес, когато възнаграждението се определя според труда и всеки е заинтересован от общите производствени резултати и е НАРАВНО ОТГОВОРЕН пред другите да посочи най-добрия. Всеки ще е на ясно, че ако не посочи най-добрия колега, с най-добрите предложения, планове, задачи и т.н., който приоритетно да НАСОЧВА работата на всички и да представлява групата нагоре в йерархията, то той самият ще печели по-малко и ще се РАЗВИВА по-слабо. Т.е.

избиращите поемат
И ОТГОВОРНОСТТА, И ПРАВАТА
по управлението СОЛИДАРНО с избрания.

Т.е. ако избраният се провали, виновни за неговия провал ще са всички, които са го избрали и заедно (пропорционално) ще плащат за грешките си от собствения си джоб. Точно затова изборът на ръководител на което и да било ниво ще бъде ЯВЕН. КРИСТАЛНО ЯСНИ и ОТКРИТИ ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ! Научните институти все пак ще посочват НАУЧНО ИЗМЕРИМИ КРИТЕРИИ, по които да се избират ръководители и начините за избор. Но е възможно някоя НЕСТАНДАРТНА ситуация да не съвпада с препоръчаните правила, посочени от институтите и тогава структурата трябва да предложи нови или да сигнализира за проблем, за да може да се развива (работи и твори) по най-добрия начин.

ПЕРИФЕРНИ ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВИ
(ПЕРИФЕРЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ)

Това са избрани от периферните по производство трудови колективи по научни и общностни критерии техни представители. Те оформят цехова или друга подобна (над)структура, която обединява няколко периферни трудови колектива в рамките на по-голям цех или предприятие.

ПРЕХОДНИ ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВИ
(ПРЕХОДЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ)

са посредници между периферните структури и следващите нива на интелектуалната скала. И така до най-висшите основни структури… Най-ОСНОВНИТЕ СТРУКТУРИ са преките посредници между обществото и Природата. Но не е задължително обезателно да има десетте степени по Интелектуалната скала – някъде отношенията не са толкова сложни, както е било в миналото. Само последните са

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДАТА
ПРЕД ОБЩЕСТВОТО,
КАКТО И ЕДНОВРЕМЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ОБЩЕСТВОТО ПРЕД ПРИРОДАТА

НАКРАТКО: ОБЩЕСТВЕНОТО СТРУКТУРИРАНЕ има ДВА ПАРАЛЕЛНИ, ЕДНОВРЕМЕННО ФУНКЦИОНИРАЩИ, ОСНОВНИ ПОТОКА НА ОБРАЗУВАНЕ:

ОТГОРЕ НАДОЛУ  и ОТДОЛУ НАГОРЕ . Т.е. при нас съществуват и двете посоки за изграждане на обществената система и то в хармонично единство и кристална яснота. Сега която и обществена система да вземете (теоретична и/или осъществена), ще видите изграждане на структурите само в едната посока – или само отгоре надолу (диктатури), или само отдолу нагоре (демокрация, народовластие). Последните остават само на книга, понеже хората не могат да си представят структурата, нито законите, по които ще работи. Затова хората нямат мотивация да се борят за такава държава, нито могат да бъдат организирани за общи действия. Освен посоката за изграждане, структурите имат и

ДВЕ ОСНОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ:
ТВОРЧЕСКО-ПРОФЕСИОНАЛНО (ЙЕРАРХИЧНО)
И ТЕРИТОРИАЛНО

Първото трябва да е определящо, а второто (териториалното) ще се отнася най-вече до уреждане на комунално битови проблеми по места. Избраните представители там приоритетно ще се грижат за обвързване на проблемите на хората по места и с производствените и творчески процеси. Там, където те не могат да решат даден проблем, ще бъдат задължени да се обърнат за помощ към някое творческо-професионално звено от съответна на проблема йерархия. А не както сега кметовете изобщо да не се интересуват от производство, заетост и творческа реализация на населението и въобще за РАЗВИТИЕТО на населеното място…

Ясно е, че пълномащабно изписване на всички правила по цялата скала на компетентността на обществената организация на тоя етап не е възможно. Защото са необходими цели научни институти за системо-структурен анализ на производствените и творчески дейности. Такива институти и дори кадри не съществуват на едно място. Тия, които ги имаше в миналото, бяха лишени от практикуване на професията си още по време на т.нар. "социализъм" (държавен капитализъм) и да реализират знанията си, защото се мина от планова, централизирана и научна (обективна) икономика, към анархистична (пазарна) и направо към разбойническа "икономика".

Затова е наложително в ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД, преди структуриране на обществото по тия правила, да се работи на първо време с правилата на МЕЖДУНАРОДНА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА и учените откриватели на първо време да работят с укази за всеки по-голям случай.

Това налага въвеждане на ИЗВЪНРЕДНО и дори на ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ, ако съпротивата на олигархията, застъпница на партийната система, наруши общочовешките (морални) норми и пречи на прогреса, докато бъдещата НОВА КОНСТИТУЦИЯ не бъде изработена обективизирана с МАТЕМАТИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ.

А нали не е възможно и е глупаво
ИЗЧИСЛЕНИЯТА ДА СЕ ГЛАСУВАТ?

А КОИ са общочовешките (морални) норми, които могат да бъдат ЕСТЕСТВЕН РЕГУЛАТОР на обществения живот до създаване на новата конституция? Не са ли те разтегливи и неопределими понятия? Могат ли те да бъдат, макар и временен, регулатор на обществените и производствени дейности?

Да, могат. И това са нормите на която искате религия. Да приемем за сега, че православието представлява най-приемливата. Те така или иначе все още са си действащи на практика правила (подсъзнателно), понеже ако те не бяха действащи в момента, държавата отдавна да се е разтурила окончателно… Това е КУЛТУРАТА на даден народ, която няма как да бъде заличена така лесно от каквито и да било сатанински системи и която КУЛТУРА се е оформяла с векове от религия, производство, наука и изкуства на един народ, т.е. с цялата налична УСПЕШНА ПРАКТИКА и осъзнати поуки от нея на народа, а не с партийно наложени приумици…

Виждате, че създаването на конституция изобщо не е работа на юристи, а най-малко на политици. То е работа на авангардни учени в поне 3-те ОСНОВНИ направления (виж схемата). А такива, обединени в колектив, няма. И не може да бъде създаден такъв колектив преди избори, поради липса на средства и в рамките на тая система. А този научен колектив [ВЪРХОВЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ за УСТОЙЧИВО (ХАРМОНИЧНО) РАЗВИТИЕ] не може да бъде избран от народа, защото той не е компетентен за това. А докато стане компетентен, ще минат няколко години, дори мафията да не пречи както сега…

9
(горе)
РАЗДЕЛЕНИЕ на ВЛАСТИТЕ

Цялото това РАЗДЕЛЕНИЕ на ЦЯЛОСТНАТА държавна система е УСЛОВНО, за умствено УДОБСТВО и по-лесна ориентация. Много голям % от различните функции се припокриват и ВЗАИМОДЕЙСТВАТ както МВР и съда… А РАЗДЕЛЕНИЕТО (на властите) се използва за РАЗДЕЛЕНИ СВЕРИ НА ВЛИЯНИЕ на различните МАФИИ. Подялба на баницата… А при нас е на лице ОБЕКТИВНИЯТ ЗАКОН "ДИАЛЕКТИЧЕСКО ЕДИНСТВО И БОРБА НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ" като 

(плюс) РАЗДЕЛЕНИЕ,
разклонение, разпокъсване, самоопределение 
и
(минус) ОБЕДИНЕНИЕ,
ЕДИНСТВО, СЪЕДИНЕНИЕ, ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ
.

В цялостната ОБЕКТИВНА система ги има и двете В ЕДИНСТВО, но са с различен ЗНАК и . МИНУСЪТ  насочва надолу, КЪМ ОСНОВАТА, към ОБЩИТЕ ПЪРВОПРИЧИНИ (възли на дървото-общество), от които произлизат подробностите, а ПЛЮСЪТ  – КЪМ ПЕРИФЕРИЯТА, нагоре, към РАЗНООБРАЗИЕТО, МНОГООБРАЗИЕТО, РАЗДЕЛЕНИЕТО, СВОБОДАТА и многото ПРОЯВЛЕНИЯ на "клоните" нагоре според основните първопричини по ЕДИН И СЪЩ АЛГОРИТЪМ (всеобщи, универсални закони).

Общественото "Дърво" е ПОДОБНО на обикновеното дървесно дърво – в него съществуват ЕДНОВРЕМЕННО, взаимно зависими свойства – И РАЗДЕЛЕНИЕ, И СВЪРЗАНОСТ в диалектическо ЕДИНСТВО.

Диалектическото ЕДИНСТВО и борба на противоположностите на РАЗДЕЛЕНИЕ и ЕДИНЕНИЕ е ясно изразено в ДЪРВОТО. То не може да съществува САМО с ЦЕНТРАЛИЗЪМ, обединение, ЦЕНТРАЛНА власт, САМО със ствол, нужно му е И РАЗДЕЛЕНИЕ (на властите), проявлението на ОСНОВНИЯ АЛГОРИТЪМ НАГОРЕ по все по-издребняващите клони нагоре, които НАКРАЯ произвеждат ПЛОДОВЕ (стоки и услуги, които ОБРАТНО НАДОЛУ по веригата трябва да бъдат СЪЗНАТЕЛНО, а не СЛУЧАЙНО (ПАЗАРНО) РАЗПРЕДЕЛЕНИ. Според ОБЕКТИВНИТЕ, вече съществуващи ПОТРЕБНОСТИ и функции…

И обратно – ДЪРВОТО не може да съществува САМО с РАЗДЕЛЕНИЕ (на властите, клоните). Защото ще се РАЗПАДНЕ. ЯРЪК ПРИМЕР защо сегашната обществена система е РАЗПАДАЩА СЕ, пропагандираща САМО и ЕДИНСТВЕНО РАЗДЕЛЕНИЕ на властите, БЕЗ ЦЕНТРАЛИЗЪМ.

Дървото е най-разпространената ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖИВАТА МАТЕРИЯ, но тази ФОРМА на организация, като съединиш отделните ВРЕМЕВИ ВЕКТОРИ на развитие на неживата материята (атомите и молекулите, които от прости атоми с едно ядро и един електрон (водород) се УСЛОЖНЯВА КЪМ многообразие на по-сложни системи, ще получим пак дървообразна система на развитие.

ТОВА е и НАУЧНО ОТКРИТИЕ:
ДЪРВОТО като ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА,
наречена ОБЩЕСТВО.

Сегашното обществено РАЗДЕЛЕНИЕ е много сложно за разбиране от хората – кой ще ти тръгне да прави анализ клон по клон. Хората не виждат ВРЪЗКАТА между тия "клони" (институции) и КОЕ ТОЧНО ОСЪЩЕСТВЯВА, кой е НОСИТЕЛЯТ на тая връзка. А тоя носител е много прост, ясен и осезаем – това е ТРУДЪТ, преобразувал енергията в стоки и услуги.

Но когато хората разберат, че всяко разделение става по един и същи АЛГОРИТЪМ като ОСНОВНОТО, ЕДИНСТВЕНОТО, НАЧАЛНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ, веднага след ствола, тогава системата за всички хора ще стане КРИСТАЛНО ясна и ПРОСТА за разбиране.

От тук ще е много лесно да се дадат ПРОСТИ ИНСТРУКЦИИ как да се САМООРГАНИЗИРАТ хората не по прищевки и "ИЗБОРИ", а по строго научни (природни) закони. Така хората ще имат ЕДНОВРЕМЕННО ИЗБОР да определят РАЗНООБРАЗИЕТО на начини на проявление на основните закони и ЕСТЕСТВЕНО (природно) ЗАДЪЛЖЕНИЕ, (само)принуда, да спазват тия основни закони. Принуда, така както сме ПРИНУДЕНИ да спазваме ЗАКОНА за гравитацията, щото ако го пренебрегнем и решим, че той не ни трябва, можем да си въобразим, че като скочим от десетия етаж, ще полетим, без да се разбием на земята. Както и за да направим летене, трябва да овладеем ЗАКОНА за гравитацията и да се ПОДЧИНИМ на ПО-ВИСШ закон…

ДИАЛЕКТИЧЕСКО ЕДИНСТВО 
и
БОРБА НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ

между
(плюс) ИЗБОР (СВОБОДА):
нагоре по проявление на клоните

(институции и видове производства) и

(минус) ЗАДЪЛЖЕНИЕ (ПРИНУДА), основани на
ДИКТАТУРАТА на ОСНОВНИТЕ ПРИРОДНИ ЗАКОНИ.

Така както БАТЕРИЯТА е немислима САМО с плюс или САМО с минус, така както магнитът е немислим САМО с южен или САМО със северен полюс, така както животът е немислим САМО с мъжко или САМО с женско, така и обществото е НЕМИСЛИМО САМО със свобода (избор) или САМО със задължения (принуда).

ЕДИНСТВОТО между принуда и избор, задължения и права, става ясно, когато начертаем схемата (ДЪРВОТО) и простичко проследим ОТНАЧАЛО появяването на ПЪРВИТЕ ТРИ КЛОНА като ОСНОВЕН ПРИРОДЕН ЗАКОН (алгоритъм) и нагоре всичко става просто и ясно по същия алгоритъм.

Ако това хората го знаят масово, истината за ЕСТЕСТВЕНОТО, природно устройство на обществото ще стане разбираемо и за деца от първи клас и тогава НИКАКВА ПРОПАГАНДНА МАШИНА няма да може да я заличи.

Така че не е вярно, че ПЪРВО трябвало да се вземе властта и ПОСЛЕ да се обясни на хората какво трябва да е, а напротив – ПЪРВО трябва да им се ОБЯСНИ и покаже нагледно и ПРОСТО какво трябва да е, за да те последват ЛОГИЧЕСКИ, СЪЗНАТЕЛНО, ЦЕЛЕНАСОЧЕНО, а не ЕМОЦИОНАЛНО, ПОДСЪЗНАТЕЛНО, МАНИПУЛАТИВНО.

И каква ще е тази ВЛАСТ, ОСНОВАНА на ЕМОЦИИ, НА ПОДСЪЗНАНИЕ и МАНИПУЛАЦИ? Ами нали сегашната система е основана точно на тях!? И нали точно затова обществото се разлага!? Затова ние трябва да вървим не по пътя на ПЪРВИЧНИТЕ инстинкти, желания на хората, а да ги научим СЪЗНАТЕЛНО, ВОЛЕВО да се ПОДЧИНЯВАТ на естествените (природни) закони, които са ЕДИНСТВЕНАТА и РЕАЛНА, ПЪРВИЧНА ВЛАСТ (на Бога…)

Затова наша първа грижа е да обучим хората, а не да ги принудим като стадо, по рефлекси и по емоции да ни следват. Затова никакви действия по вземане на властта не трябва да се правят, преди поне КРИТИЧНАТА МАСА (част от Новия биологичен вид Хомо Галактикус) да осъзнае какво трябва да е след победата…

10
(горе)
ОСНОВИ НА НОВАТА
РЕВОЛЮЦИОННА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА

Тя се основава но НОВООТКРИТИ ПРИРОДНИ ЗАКОНИ. Един от тях е законът за създаване на нови биологични видове, който РЕВОЛЮЦИОНИЗИРА въобще цялостното обществено устройство, както и законите, създаващи нови светове, галактики, звезди и самия живот, както и ПОСОКАТА на развитие на материалния свят от простото към сложното и новооткритите ПСИХОЛОГИЧЕСКИ закони за РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛЕКТА.

Без да знаем законите за развитие на Вселената и Живота, ние не бихме могли да създадем ПРИРОДОСЪОБРАЗНО (КОСМОСЪОБРАЗНО) УСТРОЙСТВО на обществото. То не бе създадено до сега именно защото тия природни закони не бяха открити. Някои учени и общественици обаче са били на прав път при създаване на такова ПРИРОДОСЪОБРАЗНО УСТРОЙСТВО на обществото, просто защото са се движили по РАЗВИТИЕТО на научното познание и неговото приложение в практиката и не са се занимавали с политика.

На първо място това са най-древните науки за развитие на човека, които са известни при различните народи под различни имена – при българите ТАНГРА, при индусите ЙОГА, при китайците ДАО, при индианците Тескатлипока… които са били СИНКРЕТИЧНИ НАУКИ (от които са произлезли всички науки). Колосалните познания на тия науки, които едва сега се доказа, че са истински и верни, познавали до съвършенство човека и природата, дават основание да мислим, че те не са от земен произход, а са привнесени при контакти с извънземен разум (от извънземни цивилизации). С това се обяснява защо тия науки все още не са се наложили като цялостна КУЛТУРА в никое общество – защото не са били осмислени научно, а са приети по подражание на велик авторитет, чиито резултати той е показал на местните първобитни хора.

И на второ място новите науки за обществото, които ОБЕКТИВИЗИРАТ (изчисляват) човешките отношения и изключват емоциите и поклонението пред авторитети, като ги правят НАУКА именно чрез ЦАРИЦАТА НА ВСИЧКИ НАУКИ – МАТЕМАТИКАТА. Такава сравнително нова наука е МАРКСИЗМЪТ, доразвит с годините от Ленин, Сталин, от германската школа от 30-те години, която направи Германия икономически гигант по времето на Хитлер, от наши български учени, от които са се учили и японците (затова навремето станаха икономическо чудо), както и от учени от цял свят като американеца Василий Леонтиев. И на ВЪРХА на културата на обществените отношения е програмата на ООН "Устойчиво развитие", която вече се изпълнява малко или много от държави, извън сферата на влияние на САЩ и по-точно на ционо-масоните, окупирали САЩ, и които всячески саботират  тия науки и практики.

Тия нови науки за обществото (икономиката) за първи път в историята започнаха да ИЗМЕРВАТ човешките отношения (труда) и от там да ни дадат възможност да контролираме обществените отношения обективно, а не според изкривените емоции и желания на излишните политици и набедени държавници.

И ние, българите, след като сглобихме главното от човешкото познание и култура, създадохме нов, революционен модел на обществената система.

"ПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО" – такова изобщо няма в партийната система!!! Нима ЛИНИЯТА, по която се нареждат партиите – ляво-център-дясно, е ПРОСТРАНСТВО?

Политическото псевдо "пространство"

Т.е. политическата система няма нищо общо с НОРМАЛНОТО пространство, с реалния живот, а е една лъжлива АБСТРАКЦИЯ, лишена от смисъл. Нито лявото, нито дясното, нито центърът могат да се ИЗМЕРЯТ, изчислят или да се изразят с нещо реално.

РЕВОЛЮЦИЯ в "политическото пространство" направи марксизмът, като доближи политическата подредба до реалността, като въведе ИЗМЕРИМИ, реални физически величини – работно ВРЕМЕ, производителна СИЛА… като реални СТОЙНОСТИ, изразяващи истинската същност на човека – ТРУДЪТ:

ИЗМЕРИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА МАРКСИЗМА

Просто партиите няма къде да ги туриш в тая система – ИЗЛИШНИ са…

КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА
ИЛИ ВЪРХЪТ НА ОЛИГОФРЕНИЗМА

Политическото "ПРОСТРАНСТВО" – забележете – "ПРОСТРАНСТВО" – се деляло на ляво и дясно. Говори се за ПРОСТРАНСТВО, но както всичко от говоренето на капиталистическите идеолози драстично се разминава с действителността. Защото политическото капиталистическо ПРОСТРАНСТВО много ясно се вижда, че не е ПРОСТРАНСТВО, което има ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ, а има САМО ЕДНО ЕДИНСТВЕНО ИЗМЕРЕНИЕ – линията:

ЛИНЕЙНО ПОЛИТИЧЕСКО (КАПИТАЛИСТИЧЕСКО) "ПРОСТРАНСТВО"

Това е то "СЪВЪРШЕНОТО" КАПИТАЛИСТИЧЕСКО ПОЛИТИЧЕСКО "ПРОСТРАНСТВО", при което има абсолютен (теоретически) БАЛАНС НА ИНТЕРЕСИ. Има известна логика – сегашната капиталистическа държава вече е международен ДЕСЕН ТЕРОРИСТ и за да има политически баланс, задължително трябва да има леви политически субекти от целия ляв спектър до ЛЯВ ТЕРОРИСТ. Логично е, защото НАСИЛИЕТО ПОРАЖДА КОНТРАНАСИЛИЕ. На ДЕСНИЯ ТЕРОРИЗЪМ, според модерните политически идеолози, задължително трябва да се появи ЛЕВИЯТ ТЕРОРИСТ…. Иначеполитическата "пръчка" може да се огъне и, не дай си Боже, да се счупи по следния начин:

ЛИНЕЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА С ДЕСЕН УКЛОН

Или, не дай си Боже, ако левите политически сили вземат властта, може да се случи КОНТРА ИЗКРИВЯВАНЕ на политическото "ПРОСТРАНСТВО". Лелееее, колко ПРОСТА политическа система – даже олигофрените я разбират:

ЛИНЕЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА С ЛЯВ УКЛОН:

Затова "ЗРЕЛИТЕ ДЕМОКРАЦИИ", например в САЩ и Обединеното кралство, са ограничили до минимум лявото и дясното политическо "ПРОСТРАНСТВО", за да не би политическата "ПРЪЧКА" да се изкриви и счупи и в двете посоки по тоя начин:

ЛИНЕЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА

Та затова тарикатите във "ВЕЛИКИТЕ ДЕМОКРАЦИИ" ограничават политическото "ПРОСТРАНСТВО до това (само две партии):

ЛИНЕЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА

Е те това е "логиката" на политическите тарикати при капитализма. Само дето нещо не забелязват, че това не е НИКАКВО ПРОСТРАНСТВО, а някаква НЕРЕАЛНА, НАТЪКМИСАНА, ДАЛЕЧ ОТ РЕАЛНОСТТА, по-близо до ИЗМАМАТА, като за олигофрени, политическа класификация. Защото в природата такива ОТВЛЕЧЕНИ, СВРЪХ-АБСТРАКТНИ линейни системи не съществуват. Има ПОНЕ равнинни системи, които са по-близо до реалността. Но вижте колко СМЕШНО изглежда олигархическата политическа класификация при реалната равнина:

ЛИНЕЙНА или РАВНИННА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА:

Това също не беше ПРОСТРАНСТВО, но логиката на РАЗВИТИЕ на тази НАУКА доведе до следващия етап на изразяване на политическото ПРОСТРАНСТВО със същите измерими (контролируеми) физически величини, открито от съвременен български учен:

ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМУНИЗМА

Това също е една абстракция – никъде в природата няма такива идеализирани форми. Но това е все пак ПРОСТРАНСТВЕНА, а не линейна политическа система, лъжливо наричана "пространство". Само дето в тая полит-икономическа система не става ясно КЪДЕ Е МЯСТОТО на човека в нея.

Тоя проблем бе решен от друг съвременен български учен, като съвсем точно бе определено мястото на всеки човек вече наистина в пространството, при ДЪРВОТО (вляво), съобразно компетентността (способностите) му (по възлите, в разклоненията, трансформаторите между умствен и физически труд), както го изисква Хартата за правата на човека, както и посоката на развитието му, като бяха изразени освен тия физически (материални) величини, още и ДУХОВНОТО му развитие :

Виждате, че линейната (партийна) система ИЗЧЕЗНА, няма я. Няма нито ляво, нито дясно, нито център – виждате ясна, естествено подредена, вече наистина ПРОСТРАНСТВЕНА и ЙЕРАРХИЧНА обществена система с всички материално измерими личностни величини и характеристики. На всеки възел (разклонение) трябва да стои точно определен индивид според способностите си. Повече подробности във видеото горе от ТАЯ страница, както и от следващата препратка:

Всички вече УСЕЩАТ, че политическата система у нас и по света не е адекватна на живота, но не знаят ЗАЩО! Нещо повече, те не знаят, че тя е

НЕЗАКОННА ЮРИДИЧЕСКИ
 

11
(горе)
КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ЦЕЛИЯ ОБЩЕСТВЕН ПРОЦЕС

Ще има ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ
НА ЦЯЛАТА ЙЕРАРХИЧНА СИСТЕМА по всички възможни начини – медии, интернет, социални мрежи. Така всеки ще може по изнесените научни критерии да се самоопредели на кое интелектуално ниво и в кой клон на живота се намират неговите способности и активности, като той може да има такива едновременно в няколко клона на ДЪРВОТО НА ЖИВОТА (общественото битие). Така хората няма да бъдат ОГРАНИЧЕНИ само в една професионална област по място, работно време и договори, а винаги ще могат да участват активно където, когато и както намерят за възможно. 
След като се нанесат всички данни в единен

НАЦИОНАЛЕН СЪРВЪР
с всеобща база данни,
цялата система може да се автоматизира и предаде на
КОМПЮТЪР
ЗА ДИНАМИЧНА АКТУАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ЦЕЛИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ.

А това е възможно вече, понеже ТАЙНАТА на обществените отношения вече е ЯВНА и тя се нарича ТРУД, КОМПЕТЕНТНОСТ и СПОСОБНОСТИ, които вече подлежат на обективни изчисления и те от своя страна подлежат на обработка, прогнозиране, допълване и УПРАВЛЕНИЕ ОТ КОМПЮТЪР.

Възниква въпросът – МОЖЕ ЛИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТАКАВА СЛОЖНА И ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ОТ ЖИВИ СЪЩЕСТВА ДА СЕ ПОВЕРИ на НЕЖИВО, ИЗКУСТВЕНО СРЕДСТВО, МАШИНА, КАТО КОМПЮТЪРА?

Да, може. И това е перфектното решение. Но управлението на цялото общество (за сега) трябва да се управлява от ДВА КОМПЮТЪРА с различни параметри и команди, които ще са свързани един с друг. И когато дойде време НОВИЯТ БИОЛОГИЧЕН ВИД да се ОТДЕЛИ от стария (когато Хомо Галактикус се отдели от Хомо Сапиенс), тогава ще се отделят и тия два различни компютъра и ще работят напълно самостоятелно и независимо един от друг.

ЗАЩО? Защото индивидите от старият биологичен вид Хомо Сапиенс, както всички предни еволюционни биологични видове, са БИОРОБОТИ със строго определена био-компютърна програма за съответния вид. И както всички биологични видове, с изключение на водещия вид, и видът Хомо Сапиенс вече НЕ ПОДЛЕЖИ на РАЗВИТИЕ. Трябва само физическото тяло на всеки индивид от тоя биологичен вид да бъде пречистено, за да работи НОРМАЛНО и да стигне максималните си параметри и да изпълнява коректно био-програмата, заложена от еволюцията и неин материален (гравитационен) коректив ще е такава програма в ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМПЮТЪР, който трябва да се създаде за контрол и управление на обществото с физически и от там и изчислими параметри ТРУД и СПОСОБНОСТИ. А всеки индивид от Хомо Сапиенс си има и индивидуален, личен само за него био-компютър, наречен функционален квант на живота по научному, или ДУША по религиозному и няма начин той да работи ненормално както сега, ако физическото му тяло, което го съдържа, е пречистено…

А индивидите от Новия биологичен вид ВЕЧЕ и ВИНАГИ, когато са били водещ биологичен вид, са си имали такъв персонален ръководещ "компютър", наречен основен квант на живота по научному, или ДУХ по религиозному… Така че на новия биологичен вид не е необходим такъв компютър-машина за управление на неговата общност и ако създаде подобен, той ще има информационни функции, а не управленски.

Така че ПРИРОДАТА вече е автоматизирала всички процеси с нейните си "компютри", а ние само трябва да осъзнаем нейните закони и да създадем компютри за управление на обществото, подобни на нейните.

А двата компютъра (машини), всеки за съответния вид, ще се ползват до тогава, докато физическото тяло на всеки индивид се пречисти, след което индивидуалните компютри на всеки индивид (дух и душа – функционален и основен квант на живота) поемат изцяло управлението както на отделния индивид, така и на обществото като цяло, понеже всеки отделен квант се регулира от централния "компютър" на Вселената и грешките там са изключени…

Ако случайно сте възприели трудно тази страница,
това вероятно идва от пропускане на страницата

"НОВА ЙОГА ЦИВИЛИЗАЦИЯ",

където се излагат основни знания, без които, разбирането на целия сайт ще бъде извънредно трудно, да не кажем невъзможно.

Предтечите на Новата Цивилизация са българи! Това е

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО ОЩЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА,
защото още тогава
БОЖИЯТ НАРОД, ОСНОВАТЕЛ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА,
Е БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД.

(виж доказателства в това видео)

 

  АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА
(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: